361. sednica Vlade Republike Srbije, 26. novembar 2010. godine

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 46/09), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA DECENTRALIZACIJU

REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se Dragan Vujčić za pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije – Sektor za stručne i administrativne poslove Saveta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8658/2010

U Beogradu, 26. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 46/09), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA DECENTRALIZACIJU

REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se Nenad Živković za pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije – Sektor za komunikaciju, obuku i podršku procesu decentralizacije Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8662/2010

U Beogradu, 26. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 7. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 95/07 i 5/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PODGRUPE ZA SOCIJALNU POLITIKU STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Podgrupi za socijalnu politiku Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji:

1. Ivan Sekulović, sekretar;

2. Dragana Radovanović, zamenik sekretara.

II

U Podgrupu za socijalnu politiku Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji imenuju se:

1) za sekretara:

– Dragana Radovanović, viši savetnik u Ministarstvu rada i socijalne politike;

2) za zamenika sekretara:

– Ivana Banković, savetnik u Ministarstvu rada i socijalne politike.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8653/2010

U Beogradu, 26. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 7. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 95/07 i 5/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PODGRUPE ZA KONKURENCIJU STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Podgrupi za konkurenciju Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji:

1. Lucija Dujović, sekretar;

2. Dobrosav Nikolić, zamenik sekretara.

II

U Podgrupu za konkurenciju Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji imenuju se:

1) za sekretara:

– Slavica Kukolj, viši savetnik u Ministarstvu trgovine i usluga;

2) za zamenika sekretara:

– Miljana Golubović, mlađi savetnik u Ministarstvu trgovine i usluga.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8685/2010

U Beogradu, 26. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 7. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 95/07 i 5/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ZAMENIKA SEKRETARA PODGRUPE ZA ENERGETIKU STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešava se Olga Antić Miočinović dužnosti zamenika sekretara Podgrupe za energetiku Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji.

II

Imenuje se Natalija Luković, mlađi savetnik u Ministarstvu rudarstva i energetike, za zamenika sekretara Podgrupe za energetiku Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8652/2010

U Beogradu, 26. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon), a u vezi sa članom 69v Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana („Službeni glasnik RS”, br. 36/91, 79/91-dr. zakon, 33/93, 53/93-dr. zakon, 67/93, 67/93-dr. zakon, 46/94, 48/94-dr. zakon, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05-dr. zakon i 115/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA ZA DECU I OMLADINU OMETENU U RAZVOJU „SREMČICAˮ BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Doma za decu i omladinu ometenu u razvoju „Sremčicaˮ Beograd iz reda zaposlenih:

1. dr Ljiljana Pejović Vukelić;

2. Sofija Pajić.

II

U Upravni odbor Doma za decu i omladinu ometenu u razvoju „Sremčicaˮ Beograd imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

1. Milka Rajčević, dipl. defektolog, Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju „Sremčicaˮ Beograd;

2. Zorica Lukić, glavna kuvarica, Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju „Sremčicaˮ Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8597/2010

U Beogradu, 26. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ODBRANE

I

Postavlja se dr Tanja Miščević za državnog sekretara u Ministarstvu odbrane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8753/2010

U Beogradu, 26. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita („Službeni glasnik RS”, broj 55/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANjE STAMBENIH KREDITA

I

Razrešava se Živojin Ristić dužnosti člana Nadzornog odbora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita.

II

Imenuje se Miladin Mandić, dipl. mašinski inženjer iz Zrenjanina, za člana Nadzornog odbora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8867/2010

U Beogradu, 26. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNjIH ŠKOLA U KRAGUJEVCU

I

Dušanu Komincu prestaje dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Kragujevcu, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-7841/2010-1

U Beogradu, 26. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNjIH ŠKOLA U KRAGUJEVCU

I

Imenuje se Dušan Kominac za direktora Doma učenika srednjih škola u Kragujevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-7843/2010-1

U Beogradu, 26. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar