358. sednica Vlade Republike Srbije, 18. novembar 2010. godine

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine („Službeni glasnik RS”, broj 50/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA

ZA SARADNjU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONjENjE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENjA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINjENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

I

Razrešava se Dušan Ignjatović dužnosti direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine, zbog postavljenja na položaj direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8422/2010

U Beogradu, 18. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine („Službeni glasnik RS”, broj 50/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNjU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONjENjE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENjA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINjENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

I

Postavlja se Dušan Ignjatović na položaj direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8426/2010

U Beogradu, 18. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. stav 2. Odluke o osnivanju Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRESˮ („Službeni glasnik RS”, broj 28/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANJU DIREKTORA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE „AKADEMSKA MREžA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES”

I

Imenuje se prof. dr Zoran Jovanović za direktora Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5574/2010

U Beogradu, 18. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. stav 2. Odluke o osnivanju Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRESˮ („Službeni glasnik RS”, broj 28/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE „AKADEMSKA MREžA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES”

I

U Upravni odbor Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES” imenuju se:

1) za predsednika:

– mr Jovana Matić, dipl. politikolog, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo;

2) za članove:

(1) Biljana Pavlović, dipl. pravnik, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo;

(2) dr Petar Petrović, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

(3) dr Mirjana Vesović, načelnik odeljenja u Ministarstvu prosvete;

(4) dr Dušan Starčević, redovni profesor Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu;

(5) dr Zora Konjović, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu;

(6) dr Teufik Tokić, redovni profesor Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu;

(7) Radoslav Erić, dipl. inženjer mašinstva, upravnik Univerzitetskog informacionog centra Univerziteta u Kragujevcu;

(8) Marina Vermezović, dipl. inženjer elektrotehnike, Informaciono-komunikaciona ustanova „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8343/2010

U Beogradu, 18. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 11. stav 2. Odluke o osnivanju Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRESˮ („Službeni glasnik RS”, broj 28/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE „AKADEMSKA MREžA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES”

I

U Nadzorni odbor Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES” imenuju se:

1) za predsednika:

– Petar Janjić, dipl. inženjer informatike, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo;

2) za članove:

(1) Natalija Radošević, dipl. pravnik, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo;

(2) dr Jovan Đorđević, profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

(3) dr Ivan Milentijević, profesor Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu;

(4) Bojan Jakovljević, dipl. inženjer elektrotehnike, Informaciono-komunikaciona ustanova „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5570/2010

U Beogradu, 18. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 7. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 95/07 i 5/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PODGRUPE ZA STATISTIKU STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Podgrupi za statistiku Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji:

1. Ema Jovanović, zamenik predsednika;

2. Slavko Kapuran, sekretar;

3. Kristina Pavlović, zamenik sekretara.

II

U Podgrupu za statistiku Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji imenuju se:

1) za zamenika predsednika:

– Slavko Kapuran, pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku;

2) za sekretara:

– Kristina Pavlović, viši savetnik u Republičkom zavodu za statistiku;

3) za zamenika sekretara:

– Srđan Lalić, savetnik u Republičkom zavodu za statistiku.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8437/2010

U Beogradu, 18. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10 i 69/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU POTPREDSEDNIKA

SAVETA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

I

Razrešava se prof. dr Nevena Petrušić dužnosti potpredsednika Saveta za rodnu ravnopravnost, na lični zahtev.

II

Imenuje se prof. dr Tatjana Đurić Kuzmanović, profesor Fakulteta za uslužni biznis u Novom Sadu, za potpredsednika Saveta za rodnu ravnopravnost.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8389/2010

U Beogradu, 18. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10 i 69/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA SAVETA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

I

Imenuje se Slavica Vasić, državni službenik u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, za člana Saveta za rodnu ravnopravnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8390/2010

U Beogradu, 18. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Postavlja se Gordana Mataija na položaj pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za izbore i pravosuđe, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8338/2010

U Beogradu, 18. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Razrešava se Gordana Mataija dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za izbore i pravosuđe, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za izbore i pravosuđe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-8530/2010

U Beogradu, 18. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. stav 1. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 105/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA SRPSKO-MAKEDONSKE MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNjU

I

Imenuje se Slobodan Milosavljević, ministar trgovine i usluga, za predsednika srpskog dela srpsko-makedonske Mešovite komisije za ekonomsku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8471/2010

U Beogradu, 18. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Veća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 105/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNjU SA BOSNOM I HERCEGOVINOM

I

Imenuje se Nebojša Ćirić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, za predsednika srpskog dela Zajedničke komisije za ekonomsku saradnju sa Bosnom i Hercegovinom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5024/2010

U Beogradu, 18. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 1/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE

KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNjU SA CRNOM GOROM

I

Imenuje se Verica Kalanović, ministar za Nacionalni investicioni plan, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku saradnju sa Crnom Gorom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8463/2010

U Beogradu, 18. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 10. stav 1. Trgovinskog sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Islamske Republike Irana („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA TRGOVINU SA ISLAMSKOM REPUBLIKOM IRAN

I

Konstatuje se da je Mlađanu Dinkiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite komisije za trgovinu sa Islamskom Republikom Iran 18. novembra 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8466/2010

U Beogradu, 18. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 10. stav 1. Trgovinskog sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Islamske Republike Irana („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA TRGOVINU SA ISLAMSKOM REPUBLIKOM IRAN

I

Imenuje se Rasim Ljajić, ministar rada i socijalne politike, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije za trgovinu sa Islamskom Republikom Iran.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8470/2010

U Beogradu, 18. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja („Službeni glasnik RS”, broj 54/03) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLjA

− U RESTRUKTURIRANjU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja – u restrukturiranju iz reda zaposlenih:

1. Vukašin Vujović;

2. Radivoje Simić;

3. Raka Miletić.

II

U Upravni odbor Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja – u restrukturiranju imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

1. Rade Guberenić, Javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja – u restrukturiranju, RMU „Sokoˮ;

2. Radivoje Simić, Javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja – u restrukturiranju, RMU „Jasenovacˮ;

3. Nebojša Milenković, Javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja – u restrukturiranju, RMU „Rembasˮ.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8574/2010

U Beogradu, 18. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA ZDRAVLjA DRAGAŠ

I

Razrešava se dr Muslija Rušiti dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Dragaš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8575/2010

U Beogradu, 18. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA DOMA ZDRAVLjA DRAGAŠ

I

Imenuje se dr Muslija Rušiti za direktora Doma zdravlja Dragaš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8576/2010

U Beogradu, 18. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

ZDRAVSTVENOG CENTRA KOSOVSKA MITROVICA

I

Razrešava se dr Milan Jakovljević dužnosti vršioca dužnosti direktora Zdravstvenog centra Kosovska Mitrovica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8577/2010

U Beogradu, 18. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA ZDRAVSTVENOG CENTRA

KOSOVSKA MITROVICA

I

Imenuje se dr Milan Jakovljević za direktora Zdravstvenog centra Kosovska Mitrovica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8578/2010

U Beogradu, 18. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ODBRANE

I

Razrešava se mr Dušan Spasojević dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu odbrane, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-8566/2010

U Beogradu, 18. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 2. Zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita („Službeni glasnik RS”, broj 55/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANjE STAMBENIH KREDITA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita:

1. Živana Bogatinčević, predsednik;

2. Verica Gvozdenović, član;

3. Zora Ilić, član;

4. Sanda Šimić, član.

II

U Upravni odbor Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita imenuju se:

1) za predsednika:

– Dmitar Popović, dipl. građevinski inženjer, glavni inženjer za razvoj i investicije HE Elektro Morava Čačak;

2) za članove:

(1) Jovan Jovanović, dipl. građevinski inženjer iz Pirota;

(2) Gordan Marković, dipl. inženjer metalurgije, direktor livnice Utva – IBZ d.o.o. Smedrevo;

(3) Goran Čolaković, ekonomista, direktor „Mašinoremont-Sentaˮ.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8584/2010

U Beogradu, 18. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita („Službeni glasnik RS”, broj 55/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANjE STAMBENIH KREDITA

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita:

1. Nenad Urošević, predsednik;

2. Emica Zdravković, član;

3. Marija Medenica, član;

4. Đorđe Roganović, član.

II

U Nadzorni odbor Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita imenuju se:

1) za predsednika:

– Tamara Blagojević, dipl. pravnik, Prvi osnovni sud u Beogradu;

2) za članove:

(1) Živojin Ristić, pilot u penziji iz Niša;

(2) Paula Vukašinović, dipl. inženjer građevine, načelnik Odeljenja za komunalne delatnosti Gradske uprave Sombor;

(3) prof. dr Petar Mudrinić, doktor medicine rada u penziji iz Novog Sada.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8583/2010

U Beogradu, 18. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar