Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA „SREĆNO” U ĆUPRIJI

I

Razrešava se Gordana Knežević dužnosti člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Srećno” u Ćupriji, kao predstavnik osnivača.

II

Imenuje se Mihailo Cvejić za člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Srećno” u Ćupriji, kao predstavnik osnivača.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-264/2011

U Beogradu, 21. januara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNjIH ŠKOLA U LESKOVCU

I

Dragome Zdravkoviću prestaje dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Leskovcu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-260/2011

U Beogradu, 21. januara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07-dr. zakon i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U LESKOVCU

I

Imenuje se Novica Ilić za vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Leskovcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-262/2011

U Beogradu, 21. januara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS” br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Saša Ćelić za pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za ljudske i materijalne resurse i finansiranje i računovodstvo u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-191/2011

U Beogradu, 21. januara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 23. Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan („Službeni glasnik RS- Međunarodni ugovori”, broj 11/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE SRPSKO-KAZAHSTANSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKO-EKONOMSKU SARADNjU

I

Imenuje se Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova, za predsednika srpskog dela Međuvladine srpsko-kazahstanske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8252/2010

U Beogradu, 21. januara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 4. stav 2. Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 126/07, 117/08, 42/10 i 48/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA PRIDRUŽIVANjE EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešava se Srđan Majstorović dužnosti zamenika direktora Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, zbog postavljenja na položaj zamenika direktora Kancelarije za evropske integracije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-161/2011

U Beogradu, 21. januara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 4. stav 2. Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 126/07, 117/08, 42/10 i 48/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Postavlja se Srđan Majstorović na položaj zamenika direktora Kancelarije za evropske integracije, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-162/2011

U Beogradu, 21. januara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 4a stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 126/07, 117/08, 42/10 i 48/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Razrešava se Miroslava Đurović dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije – Sektor za pravne i finansijske poslove, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije – Sektor za pravne i finansijske poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-149/2011

U Beogradu, 21. januara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 4a stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 126/07, 117/08, 42/10 i 48/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Razrešava se Sanda Šimić Stambolić dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije – Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije – Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-157/2011

U Beogradu, 21. januara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 4a stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 126/07, 117/08, 42/10 i 48/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Razrešava se Ana Ilić dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije – Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije – Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-151/2011

U Beogradu, 21. januara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 4a stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 126/07, 117/08, 42/10 i 48/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Razrešava se Ivan Antonijević dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije – Sektor za koordinaciju procesa pristupanja i osnovna dokumenta, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije – Sektor za koordinaciju procesa pristupanja i osnovna dokumenta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-158/2011

U Beogradu, 21. januara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 4a stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 126/07, 117/08, 42/10 i 48/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Razrešava se Mila Ćipović Gligorić dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije – Sektor za koordinaciju prevođenja, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije – Sektor za koordinaciju prevođenja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-153/2011

U Beogradu, 21. januara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 4a stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 126/07, 117/08, 42/10 i 48/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Postavlja se Miroslava Đurović na položaj pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije – Sektor za pravne i finansijske poslove, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-150/2011

U Beogradu, 21. januara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 4a stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 126/07, 117/08, 42/10 i 48/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Postavlja se Sanda Šimić Stambolić na položaj pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije – Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-159/2011

U Beogradu, 21. januara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 4a stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 126/07, 117/08, 42/10 i 48/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Postavlja se Ana Ilić na položaj pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije – Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-152/2011

U Beogradu, 21. januara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 4a stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 126/07, 117/08, 42/10 i 48/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Postavlja se Ivan Antonijević na položaj pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije – Sektor za koordinaciju procesa pristupanja i osnovna dokumenta, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-160/2011

U Beogradu, 21. januara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 4a stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 126/07, 117/08, 42/10 i 48/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Postavlja se Mila Ćipović Gligorić na položaj pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije – Sektor za koordinaciju prevođenja, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-155/2011

U Beogradu, 21. januara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu tačke 3. stav 4. Odluke o obrazovanju Saveta za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 14/02, 42/05 i 52/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta za evropske integracije:

1. prof. dr Radmila Marinković Nedučin;

2. prof. dr Radoslav Bubanj;

3. Nenad Milenković.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-296/2011

U Beogradu, 21. januara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu tačke 3. stav 4. Odluke o obrazovanju Saveta za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 14/02, 42/05 i 52/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

U Savet za evropske integracije imenuju se za članove:

1. prof. dr Miroslav Vesković, rektor Univerziteta u Novom Sadu;

2. prof. dr Miroljub Grozdanović, rektor Univerziteta u Nišu;

3. Saša Paunović, predsednik Stalne konferencije gradova i opština.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-297/2011

U Beogradu, 21. januara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 16. stav 2. i stav. 4. tačka 1) Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 116/08 i 91/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA OSIGURANjE DEPOZITA

I

Razrešava se dr Slobodan Ilić dužnosti predsednika Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-353/2011

U Beogradu, 21. januara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom („Službeni glasnik RS”, broj 26/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA KANCELARIJE

ZA SARADNjU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

I

Postavlja se Ivana Ćirković za direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-442/2011

U Beogradu, 21. januara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar