Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Societe Generale uz garanciju Svetske banke

P R E D L O G Z A K O N A

O ZADUŽIVANjU REPUBLIKE SRBIJE KOD SOCIETE GENERALE

UZ GARANCIJU SVETSKE BANKE

Član 1.

Republika Srbija zadužiće se za kredit u evrima u protivvrednosti iznosa do 400.000.000 američkih dolara, kod Societe Generale (u daljem tekstu: Banka) uz garanciju Svetske banke, za finansiranje budžetskog deficita i refinansiranje duga.

Član 2.

Zaduživanje iz člana 1. ovog zakona izvršiće se zaključivanjem ugovora o dugoročnom kreditu između Republike Srbije, kao zajmoprimca, Societe Generale, kao zajmodavca i Svetske banke, kao garanta Banci po zaduženju Republike Srbije, u evrima u protivvrednosti iznosa do 400.000.000 američkih dolara.

Član 3.

Ugovor iz člana 2. ovog zakona sadržaće obavezno sledeće elemente:

1) kamatna stopa jednaka zbiru šestogodišnjeg Swap za evro i fiksne kamatne marže od 1,00 %;

2) fiksna jednokratna naknada u visini od 0,50 % od iznosa kredita;

3) period otplate kamate kredita u trajanju od 72 meseca, otplata glavnice jednokratno po isteku trajanja kredita.

Vlada će, u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora iz člana 2. ovog zakona, dostaviti ugovor Narodnoj skupštini, radi informisanja.

Član 4.

Sredstva pribavljena od Banke na osnovu ugovora iz člana 2. ovog zakona koristiće se za finansiranje budžetskog deficita i refinansiranje duga.

Član 5.

Sredstva za izmirivanje obaveza po osnovu ugovora iz člana 2. ovog zakona obezbeđivaće se u budžetu Republike Srbije.

Republika Srbija obezbeđivaće sredstva iz stava 1. ovog člana u budžetu za tekuću godinu za izmirenje dospelih obaveza, u skladu sa odredbama ugovora iz člana 2. ovog zakona.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 15. Ustava Republike Srbije, prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom. Istovremeno član 5. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 107/09) propisuje da Narodna skupština odlučuje o zaduživanju Republike putem uzimanja dugoročnih kredita.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona, sadržani su u članu 5. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 107/09) i članu 2. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10).

Naime, članom 5. stav 2. Zakona o javnom dugu propisano je da Narodna skupština odlučuje o zaduživanju Republike putem uzimanja dugoročnih kredita.

Članom 2. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu propisano je da se sredstva za finansiranje budžetskog deficita obezbeđuju, između ostalog, iz kredita.

Članom 3. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu predviđeno je zaduživanje Republike za programsku podršku budžetu u različitim valutama uz garanciju Svetske banke u iznosu do 400.000.000 USD.

Radi postizanja što povoljnijih uslova kredita, Svetska Banka je 6. oktobra 2010. godine, uputila pismo podrške Republici Srbiji, kojim je voljna da izda garanciju bankama koje budu izabrane u postupku javne nabavke. Svetska banka je spremna da garantuje za obaveze Republike Srbije po glavnici kredita u iznosu do 400.000.000 američkih dolara.

Vlada je, u cilju pribavljanja finansijskih sredstava potrebnih za finansiranje budžetskog deficita, donela Zaključak 05 Broj: 404-8139/2010 od 4. novembra 2010. godine, kojim je ovlastila Ministarstvo finansija, da u ime i za račun Republike Srbije, sprovede postupak javne nabavke finansijskih usluga – kredita kod poslovnih banaka za potrebe finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja duga Republike Srbije.

Istovremeno, Vlada je na napred navedenoj sednici donela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke finansijskih usluga – kredita kod poslovnih banaka za finansiranje budžetskog deficita i refinansiranja duga Republike Srbije 05 Broj: 404-8137/2010 i Rešenje o obrazovanju komisije za javnu nabavku finansijskih usluga – kredita kod poslovnih banaka za potrebe finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja duga Republike Srbije 05 Broj: 02-8140/2010.

Javna nabavka sprovedena je primenom otvorenog postupka, shodno odredbi člana 21. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 116/08). Komisija za javnu nabavku konstatovala je da su predmet javne nabavke finansijske usluge – kredit u evrima u protivvrednosti iznosa do 400.000.000 američkih dolara kao i da je ukupna vrednost ugovora o javnoj nabavci finansijskih usluga – kredita do 300.000.000 evra.

Tokom sprovođenja postupka javne nabavke utvrđeno je da je:

– interna stopa prinosa na dan otvaranja ponuda, kod ponude koju je podneo ponuđač Societe Generale, iznosi 3,875877 %, odnosno kamatna stopa jednaka zbiru šestogodišnjeg Swap za evro, fiksne kamatne marže od 1,00 % i fiksne jednokratne naknade u visini od 0,50 % od iznosa kredita;

– interna stopa prinosa na dan otvaranja ponuda, kod zajedničke ponude koju su podneli Citibank Europe Plc i HSBC Bank plc, iznosi 3,912361 %, odnosno kamatna stopa jednaka zbiru šestogodišnjeg Swap za evro, fiksne kamatne marže od 0,95 % i fiksne jednokratne naknade u visini od 0,95 % od iznosa kredita;

– interna stopa prinosa na dan otvaranja ponuda, kod ponude koju je podneo ponuđač Credit Suisse International, iznosi 3,926045 %, odnosno kamatna stopa jednaka zbiru šestogodišnjeg Swap za evro, fiksne kamatne marže od 1,05 % i fiksne jednokratne naknade u visini od 0,50 % od iznosa kredita;

– interna stopa prinosa na dan otvaranja ponuda, kod ponude koju je podneo ponuđač Deutsche Bank AG, iznosi 4,577351 %, odnosno kamatna stopa jednaka zbiru šestogodišnjeg Swap za evro, fiksne kamatne marže od 1,65 % i fiksne jednokratne naknade u visini od 0,75 % od iznosa kredita;

– interna stopa prinosa na dan otvaranja ponuda, kod ponude koju je podneo ponuđač JP Morgan, London, iznosi 4,729263 %, odnosno kamatna stopa jednaka zbiru šestogodišnjeg Swap za evro, fiksne kamatne marže od 1,89 % i fiksne jednokratne naknade u visini od 0,30 % od iznosa kredita;

– interna stopa prinosa na dan otvaranja ponuda, kod zajedničke ponude koju su podneli Banca Infrastrutture Innovazione E Sviluppo i Banca Intesa ad Beograd, iznosi 4,759095 %, odnosno kamatna stopa jednaka zbiru šestogodišnjeg Swap za evro, fiksne kamatne marže od 1,90 % i fiksne jednokratne naknade u visini od 0,40 % od iznosa kredita;

– interna stopa prinosa na dan otvaranja ponuda, kod ponude koju je podneo ponuđač Raiffeisen banka a.d. Beograd, iznosi 5,332336 %, odnosno kamatna stopa jednaka zbiru šestogodišnjeg Swap za evro, fiksne kamatne marže od 2,25 % i fiksne jednokratne naknade u visini od 1,50 % od iznosa kredita.

Na osnovu Izveštaja komisije za javnu nabavku finansijskih usluga kredita kod poslovnih banaka za potrebe finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja duga Republike Srbije, Vlada je na sednici od 10. januara 2011. godine donela Odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke finansijskih usluga – kredita kod poslovnih banaka za potrebe finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja duga Republike Srbije (u daljem tekstu: Odluka).

Odlukom je kao najpovoljnija, odabrana ponuda koju je podnela Societe Generale.

Najpovoljnija ponuda je odabrana primenom kriterijuma najniže ponuđene cene koja je izražena kroz internu stopu prinosa i jednaka je zbiru šestogodišnjeg Swap za evro (koji će biti fiksiran dva dana pre potpisivanja ugovora o kreditu), fiksne kamatne marže i fiksne jednokratne naknade.

Takođe, prilikom sprovođenja postupka javne nabavke utvrđeno je da je period otplate kamate kredita 72 meseca i da je otplata glavnice jednokratna po isteku trajanja kredita.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se zaduživanje Republike Srbije u evrima u protivvrednosti iznosa do 400.000.000 američkih dolara kod Societe Generale uz garanciju Svetske banke, za potrebe finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja duga.

Odredbom člana 2. Predloga zakona propisuje se na koji način i u kom iznosu će se izvršiti zaduživanje Republike Srbije kod Societe Generale uz garanciju Svetske banke.

Odredbom člana 3. Predloga zakona propisuju se uslovi pod kojima će se izvršiti zaduživanje Republike Srbije kod Societe Generale uz garanciju Svetske banke.

Odredbom člana 4. Predloga zakona propisuje se za koje namene će se koristiti sredstva pribavljena zaduživanjem Republike Srbije.

Odredbom člana 5. Predloga zakona propisuje se da se sredstva za izmirivanje obaveza po osnovu ugovora koji će se zaključiti sa Societe Generale i Svetskom bankom obezbeđuju u budžetu Republike Srbije.

Odredbom člana 6. Predloga zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 52/10), proizlaze iz činjenice da je zaključivanje ugovora o kreditu, u cilju obezbeđivanja potrebnih novčanih sredstava za finansiranje ostvarivanja nadležnosti Republike Srbije, uslovljeno stupanjem na snagu ovog zakona.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa –Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O ZADUŽIVANjU REPUBLIKE SRBIJE KOD SOCIETE GENERALE UZ GARANCIJU SVETSKE BANKE

DRAFT LAW DUE TO BORROWING OF REPUBLIC OF SERBIA FROM SOCIETE GENERALE WITH THE WORLD BANK GUARANTEE

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnosi na normativnu saržinu propisa

Nema

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizilaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizilaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Nema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Čl. 34-37 Ugovora o funkcionisanju EU – nema

Čl. 49 Ugovora o funkcionisanju EU – nema

Čl. 114. Ugovora o funkcionisanju EU- nema

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Direktiva Saveta 95/59/EZ – nema

Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2001/37/EZ – nema

Direktiva Saveta 2010/12/EZ – nema

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Nema

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Nema

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Nema

Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije je najkasnije do sticanja statusa punopravnog člana.

Nema

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti?

U izradi Predloga zakona nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar