Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se Vidosava Džagić za državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8543/2014

U Beogradu, 7. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12 i 89/13), a u vezi sa članom 78. st. 2. i 3. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 39/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 24/96 i 76/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA VISOKE EKONOMSKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA IZ PEĆI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U LEPOSAVIĆU

I

Razrešava se prof. dr Slobodan Jokić dužnosti direktora Visoke ekonomske škole strukovnih studija iz Peći sa privremenim sedištem u Leposaviću.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8516/2014

U Beogradu, 7. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA KLINIKE ZA REHABILITACIJU

„DR MIROSLAV ZOTOVIĆ”

I

Razrešava se prof. dr Stevan Jović dužnosti direktora Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8664/2014

U Beogradu, 7. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIKE

ZA REHABILITACIJU „DR MIROSLAV ZOTOVIĆ”

I

Imenuje se prof. dr Ljubica Konstantinović za vršioca dužnosti direktora Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8666/2014

U Beogradu, 7. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA

ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE „DR VUKAN ČUPIĆ”

I

Razrešava se prof. dr Radovan Bogdanović dužnosti vršioca dužnosti direktora Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8652/2014

U Beogradu, 7. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE „DR VUKAN ČUPIĆ”

I

Imenuje se mr sc. med. Radoje Simić za vršioca dužnosti direktora Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8654/2014

U Beogradu, 7. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA REHABILITACIJU

I

Razrešava se dr Ninoslav Girić dužnosti predsednika Upravnog odbora Instituta za rehabilitaciju.

II

Imenuje se doc. dr Nikola Vojvodić, Klinika za neurologiju Kliničkog centra Srbije, za predsednika Upravnog odbora Instituta za rehabilitaciju.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8573/2014

U Beogradu, 7. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE „DR VUKAN ČUPIĆ”

I

Razrešava se Biljana Dimitrijević Mirić dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8655/2014

U Beogradu, 7. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE „DR VUKAN ČUPIĆ”

I

Imenuje se prof. dr Aleksandar Stefanović, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, za člana Upravnog odbora Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8657/2014

U Beogradu, 7. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE

„DR VUKAN ČUPIĆ”

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”:

1. Dejan Miljković, predsednik,

2. Mirosinka Prodanović, član,

3. Gordana Kovačević, član.

II

U Nadzorni odbor Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić” imenuju se:

1) za predsednika:

– Miloš Čavić, dipl. pravnik iz Beograda;

2) za članove:

(1) prim. mr sci. dr Lejla Paripović, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,

(2) Božo Jovović, Lukoil Srbija a.d.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8658/2014

U Beogradu, 7. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIKE

ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI „DR LAZA LAZAREVIĆ”

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”:

1. doc. dr Srđan Milovanović,

2. dr Svetislav Mitrović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8659/2014

U Beogradu, 7. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIKE

ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI „DR LAZA LAZAREVIĆ”

I

U Upravni odbor Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević” imenuju se za članove:

1. dr sci. med. Andrej Ilanković, Klinika za psihijatriju Kliničkog centra Srbije,

2. prof. dr Aleksandar Damjanović, Klinika za psihijatriju Kliničkog centra Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8660/2014

U Beogradu, 7. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI

„DR LAZA LAZAREVIĆ”

I

Razrešava se Maja Bućko dužnosti člana Nadzornog odbora Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”.

II

U Nadzorni odbor Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević” imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Mirjana Perišić, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog centra Srbije;

2) za člana:

– Ljiljana Vučić, Klinika za ortopediju vilica Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8663/2014

U Beogradu, 7. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 14. stav 1. Odluke o osnivanju Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 73/04 i 5/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA

ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja:

1. Ljiljana Đokić,

2. dr Ljubiša Lazarević,

3. mr Zorica Đoković,

4. Mirjana Bojanić,

5. Milan Bošković.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8629/2014

U Beogradu, 7. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 14. stav 1. Odluke o osnivanju Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 73/04 i 5/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA

ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA

I

U Upravni odbor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja imenuju se za članove:

1. dr Đurđica Komlenović, Institut za pedagoška istraživanja,

2. Irena Brajević, direktor Osme beogradske gimnazije,

3. Svetlana Radoičić, direktor Osnovne škole „Ratko Mitrović”, Novi Beograd,

4. Nebojša Baralić, dipl. inženjer mašinstva, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja,

5. Branka Šegrt, profesor biologije, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8631/2014

U Beogradu, 7. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 73/04 i 5/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA

I

Razrešavaju se dužnosti člana Nadzornog odbora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja:

1. Snežana Mićović,

2. Boško Košutić,

3. Jelena Jakovljević.

II

U Nadzorni odbor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja imenuju se za članove:

1. prof. dr Zoran Milošević, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu,

2. prof. dr Aleksandar Milojević, Učiteljski fakultet Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici,

3. Mirjana Lukić, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8628/2014

U Beogradu, 7. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA RADNE GRUPE ZA IZRADU NACIONALNE STRATEGIJE ZA RAZVOJ SPORTA ZA PERIOD OD 2014. DO 2018. GODINE

I AKCIONOG PLANA ZA NJENU PRIMENU

I

Imenuje se Marija Blečić, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, za člana Radne grupe za izradu Nacionalne strategije za razvoj sporta za period od 2014. do 2018. godine i akcionog plana za njenu primenu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8686/2014

U Beogradu, 7. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA

ODBORA ZA PRIVREDU I FINANSIJE

I

U Odbor za privredu i finansije imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Dušan Vujović, ministar finansija;

2) za zamenika predsednika:

– prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

3) za članove:

(1) dr Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija,

(2) dr Kori Udovički, potpredsednik Vlade i ministar državne uprave i lokalne samouprave,

(3) prof. dr Snežana Bogosavljević-Bošković, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine,

(4) Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike,

(5) Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

(6) Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede,

(7) Zoran Đorđević, državni sekretar u Ministarstvu odbrane.

II

Danom donošenja ovog rešenja prestaje da važi Rešenje Vlade 24 Broj: 119-3485/2014 od 1. maja 2014. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8721/2014

U Beogradu, 7. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Ostavite komentar