Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 15. Odluke o izmenama osnivačkog akta Državne lutrije Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 55/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

„DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJEˮ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD

I

Imenuje se Aleksandar Vulović za vršioca dužnosti direktora „Državna lutrija Srbijeˮ društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8931/2014

U Beogradu, 14. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE

ZA DAVANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava:

1. Nikša Vušurović, predsednik,

2. Veljko Odalović, član i zamenik predsednika,

3. Novak Nedić, član,

4. Boris Dragović, član.

II

U Komisiju za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava imenuju se:

1) za predsednika:

– Nenad Mijailović, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2) za članove:

(1) Novak Nedić, Generalni sekretar Vlade – za zamenika predsednika,

(2) Tamara Stojčević, zamenik Generalnog sekretra Vlade,

(3) Bruno Đuran, šef Kabineta ministra finansija.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8968/2014

U Beogradu, 14. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Ostavite komentar