Uredba o načinu verifikacije šteta sadržanih u izveštajima o proceni šteta jedinica lokalne samouprave

Na osnovu člana 4. stav 3. tačka 3) Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 ( US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O NAČINU VERIFIKACIJE ŠTETA SADRŽANIH U IZVEŠTAJIMA

O PROCENI ŠTETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se način verifikacije šteta, sadržanih u izveštajima o proceni šteta jedinica lokalne samouprave, na području pogođenom poplavama u Republici Srbiji, koje su nastupile u maju 2014. godine.

Član 2.

Verifikaciju šteta sadržanih u izveštajima o proceni šteta jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: verifikacija) vrši Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja (u daljem tekstu: Kancelarija).

Član 3.

Verifikaciju Kancelarija vrši na sopstvenu inicijativu ili po predlogu jedinice lokalne samouprave, odnosno vlasnika objekta koji je oštećen.

Član 4.

Verifikacija je stručni postupak koji podrazumeva utvrđivanje ispravnosti i tačnosti procene oštećenja odnosno kategorizacije koju je, na osnovu Uputstva o jedinstvenoj metodologiji za procenu šteta od elementarnih nepogoda („Službeni list SFRJ”, broj 27/87), izvršila jedinica lokalne samouprave na čijoj se teritoriji šteta dogodila.

Verifikacija se vrši uvidom u dokumentaciju i izlaskom na teren.

Član 5.

Verifikaciju vrše komisije koje rešenjem obrazuje direktor Kancelarije.

Komisije iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: verifikaciona komisija) sastavljene su od stručnjaka odgovarajućih struka.

Član 6.

Vreme i objekat verifikacije određuje direktor Kancelarije.

Član 7.

O verifikaciji se sastavlja zapisnik koji sadrži: naziv službe Vlade koja vrši verifikaciju, mesto u kome se verifikacija vrši, dan i čas kad se verifikacija vrši, imena članova verifikacione komisije, prisutnih stranaka i njihovih zastupnika, punomoćnika ili predstavnika, ime i prezime vlasnika objekta, broj katastarske parcele, površinu objekta, namenu objekta, broj članova domaćinstva koji živi u objektu i druge podatke bitne za procenu štete (vreme kada je izvršena procena štete od strane jedinice lokalne samouprave, sastav tela koje je procenu vršilo, podatke na osnovu kojih je utvrđena kategorizacija, službena opažanja i primedbe i dr.), kao i potpise članova verifikacione komisije.

Zapisnik treba da sadrži, tačno i kratko, tok i sadržaj izvršenih radnji u postupku verifikacije, kao i datih izjava, ako su u postupku verifikacije uzimane izjave. U zapisniku se navode sve isprave koje su u bilo koju svrhu korišćene ili upotrebljene tokom verifikacije. Prema potrebi, te isprave se prilažu zapisniku.

Zapisnik se vodi u toku vršenja verifikacije. Ako se verifikacija ne može završiti istog dana, uneće se svakog dana posebno u isti zapisnik ono što je tog dana urađeno i to će se propisno potpisati. Ako se verifikacija nije mogla izvršiti bez prekida, u zapisniku će se označiti da je bilo prekida.

Ako su u toku verifikacije izrađeni ili pribavljeni planovi, skice, crteži, fotografije i sl, overiće se i priključiti zapisniku.

Član 8.

Ukoliko se podaci, odnosno činjenice koje u toku verifikacije utvrdi verifikaciona komisija razlikuju od podataka iz izveštaja jedinice lokalne samouprave, Kancelarija o tome obaveštava vlasnika objekta i jedinicu lokalne samouprave a, po potrebi, i Komisiju za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda.

O nalazima verifikacione komisije iz stava 1. ovog člana Kancelarija obaveštava i nadležno tužilaštvo, ako postoji sumnja da je prilikom procene štete izvršeno neko krivično delo.

Član 9.

Po okončanom postupku verifikacije Kancelarija sastavlja izveštaj koji dostavlja Vladi i objavljuje na svojoj internet stranici.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8582/2014

U Beogradu, 8. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar