42. sednica Vlade Republike Srbije, 21. avgust 2014. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

I

Dr Ljiljani Stanković prestaje rad na položaju pomoćnika ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Sektor za trgovinu, usluge, cene i zaštitu potrošača, zbog ukidanja položaja – od 5. avgusta 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8726/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

I

Mr Nebojši Vasiljeviću prestaje rad na položaju pomoćnika ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Sektor za elektronske komunikacije, informaciono društvo i poštanski saobraćaj, zbog ukidanja položaja – od 5. avgusta 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8725/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA

MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

I

Jelena Marjanović, pomoćnik ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Sektor za bilateralnu ekonomsku saradnju, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija – Sektor za bilateralnu ekonomsku saradnju, do isteka mandata na koji je postavljena na položaj 5. jula 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8722/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA

MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

I

Lidija Stojanović, pomoćnik ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Sektor tržišne inspekcije, Glavni tržišni inspektor, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija – Glavnog tržišnog inspektora – Sektor tržišne inspekcije, do isteka mandata na koji je postavljena na položaj 21. januara 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8724/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA

MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

I

Bojana Todorović, pomoćnik ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Sektor za multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija – Sektor za spoljnotrgovinsku politiku i multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju, do isteka mandata na koji je postavljena na položaj 25. januara 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8730/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA

MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

I

Dušan Protić, pomoćnik ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Sektor za normativne i upravne poslove, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija – Sektor za normativne i upravne poslove, do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 21. januara 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8731/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

I

Predrag Peruničić, sekretar Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, nastavlja rad na položaju sekretara Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 20. maja 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8727/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA DIGITALNU AGENDU

U MINISTARSTVU SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE

I TELEKOMUNIKACIJA

I

Razrešava se Sava Savić dužnosti pomoćnika direktora Uprave za digitalnu agendu u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Sektor za Digitalnu agendu – od 5. avgusta 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8723/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA

I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se Sava Savić za pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija – Sektor za informaciono društvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8732/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA

I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se Vesna Novaković za pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija – Sektor za zaštitu potrošača.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8733/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA

I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se dr Renata Pindžo za pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija – Sektor za turizam.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8729/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA

I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se Gordana Radosavljević za pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija – Sektor turističke inspekcije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9319/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA

I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se prof. dr Irini Reljin za pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija – Sektor za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8728/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOGODBORA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Kliničkog centra Srbije:

1. prof. dr Vesna Rakić Vodinelić, predsednik,

2. prof. dr Zoran Krstić, član,

3. dr Branko Trklja, član.

II

U Nadzorni odbor Kliničkog centra Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Vesna Korać, Uprava grada Beograda, Sekretarijat za zdravstvo;

2) za članove:

(1) Radomir Vujadin, dipl. inženjer organizacionih nauka, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo,

(2) Branislav Ivošević, dipl. ekonomista, Narodna banka Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8714/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOGODBORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE „DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”:

1. prof. dr Vesna Bjegović Mikanović, predsednik,

2. dr sci. med. Ljiljana M. Čvorović, član,

3. mr sci. Vera Dražić, član,

4. Nebojša Panić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8716/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOGODBORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE „DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT”

I

U Upravni odbor Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” imenuju se:

1) za predsednika:

– prim. dr sci. med. Nebojša Miletić, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije;

2) za članove:

(1) Mladen Aćimović, inženjer informatike, Esting d.o.o, Zemun,

(2) Tatjana Vukić, dipl. inženjer organizacionih nauka, direktor Sektora privrede, Findomestik banka AD BNP, Paribas Grupa, Beograd,

(3) Zoran Vučić, dipl. ekonomista, Narodna banka Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8717/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOGODBORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE „DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT”

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”:

1. dr sci. med. Ivan S. Balošević, predsednik,

2. Ljiljana Stojanović, član,

3. Miloš Ignjatović, član.

II

U Nadzorni odbor Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Dragan Micić, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije;

2) za članove:

(1) Aleksandar Stojanović, mašinski inženjer, Fabrika za proizvodnju skretnica i ukršataja za teritoriju Balkana,

(2) Tatjana Blašković iz Beograda.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8719/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ZAMENIKA ČLANA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA ZA PERIOD 2013-2018. GODINE

I

Razrešava se Omer Hadžiomerović dužnosti zamenika člana Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine.

II

Imenuje se Milan Marinović, predsednik Prekršajnog suda u Beogradu, član Udruženja sudija prekršajnih sudova Republike Srbije, za zamenika člana Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8605/2014-1

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU NAČELNIKA ŠUMADIJSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KRAGUJEVCU

I

Zoranu Rajoviću prestaje rad na položaju načelnika Šumadijskog upravnog okruga sa sedištem u Kragujevcu, zbog podnošenja pismene ostavke – od 20. avgusta 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8851/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 166. stav (2) Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10 i 65/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA SAVETA NACIONALNE INFRASTRUKTURE GEOPROSTORNIH PODATAKA

I

Razrešava se Vladan Kocić dužnosti člana Saveta Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka.

II

Imenuje se prof. dr Jugoslav Nikolić, zamenik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda, za člana Saveta Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8841/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Razrešava se Zdravka Milenković dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za održivi povratak i opstanak, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8899/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I

Postavlja se Zdravka Milenković za pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za razvojne poslove i poslove planiranja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8915/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA MINISTARSTVA RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Janićiju Jeremiću prestaje rad na položaju sekretara Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, zbog ukidanja položaja – od 12. avgusta 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8912/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA UPRAVE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST U MINISTARSTVU RADA, ZAPOŠLJAVANJA

I SOCIJALNE POLITIKE

I

Dr Nataliji Mićunović prestaje rad na položaju direktora Uprave za rodnu ravnopravnost u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, zbog ukidanja položaja – od 12. avgusta 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8914/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 105/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKOG ODBORA ZA PODSTICANJE EKONOMSKE SARADNJE SA REPUBLIKOM HRVATSKOM

I

Konstatuje se da je Jeleni Marjanović prestala dužnost predsednika srpskog dela Zajedničkog odbora za podsticanje ekonomske saradnje sa Republikom Hrvatskom 27. aprila 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9178/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 105/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKOG ODBORA

ZA PODSTICANJE EKONOMSKE SARADNJE SA REPUBLIKOM HRVATSKOM

I

Imenuje se Stevan Nikčević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, za predsednika srpskog dela Zajedničkog odbora za podsticanje ekonomske saradnje sa Republikom Hrvatskom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9041/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE

I

Razrešava se Gordana Radosavljević dužnosti pomoćnika ministra privrede – Sektor za turizam i turističku inspekciju – od 5. avgusta 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8951/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12 i 89/13), a u vezi sa članom 78. st. 2. i 3. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 39/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 24/96 i 76/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA VISOKE EKONOMSKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA IZ PEĆI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM

U LEPOSAVIĆU

I

Imenuje se dr Nebojša Milanović za direktora Visoke ekonomske škole strukovnih studija iz Peći sa privremenim sedištem u Leposaviću.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9332/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 15. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA SAVETA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE

I OBRAZOVANJE ODRASLIH

I

Razrešava se Vidosava Džagić dužnosti predsednika Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, zbog postavljenja na funkciju u državnom organu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9289/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 3. stav 2. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za primenu Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine („Službeni glasnik RS”, broj 84/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOORDINACIONOG TELA ZA PRIMENU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD

OD 2013. DO 2018. GODINE

I

Imenuje se prof. dr Miroslav Milićević, potpredsednik Saveta za borbu protiv korupcije, za člana Koordinacionog tela za primenu Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9263/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI

„DR LAZA LAZAREVIĆ”

I

Razrešava se prof. dr Milutin Nenadović dužnosti direktora Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9327/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI „DR LAZA LAZAREVIĆ”

I

Imenuje se prof. dr Slavica Đukić Dejanović za vršioca dužnosti direktora Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9328/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA ŠUMADIJSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U KRAGUJEVCU

I

Postavlja se Damjan Srejić za načelnika Šumadijskog upravnog okruga sa sedištem u Kragujevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9359/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Agencije za upravljanje lukama („Službeni glasnik RS”, broj 70/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA

I

Razrešava se Aleksandar Stojanović dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za upravljanje lukama.

II

Imenuje se Borivoje Perović, oficir policije iz Beograda, za člana Upravnog odbora Agencije za upravljanje lukama.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9336/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJEˮ

I

Konstatuje se da Daliboru Arbutini mandat vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbijeˮ prestaje 28. avgusta 2014. godine.

II

Imenuje se Dalibor Arbutina za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbijeˮ od 29. avgusta 2014. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9340/2014

U Beogradu, 21. avgusta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar