Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Narodne Republike Alžir o uzajamnoj razmeni i zaštiti tajnih podataka u oblasti odbrane

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DEMOKRATSKE NARODNE REPUBLIKE ALŽIR O UZAJAMNOJ RAZMENI I ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA U OBLASTI ODBRANE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Narodne Republike Alžir o uzajamnoj razmeni i zaštiti tajnih podataka u oblasti odbrane, koji je potpisan u Beogradu, 12. februara 2014. godine, u originalu, na srpskom, arapskom i francuskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I

VLADE DEMOKRATSKE NARODNE REPUBLIKE ALŽIR

O UZAJAMNOJ RAZMENI I ZAŠTITI TAJNIH

PODATAKA U OBLASTI ODBRANE

Vlada Republike Srbije

i

Vlada Demokratske Narodne Republike Alžir,

u daljem tekstu pod zajedničkim nazivom: „Strane” i pojedinačno: „Strana”,

Uzimajući u obzir Sporazum o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Narodne Republike Alžir, koji je potpisan u Alžiru, 14. decembra 2011. godine (u daljem tekstu: „Sporazum u oblasti odbrane”),

U želji da garantuju zaštitu tajnih podataka razmenjenih ili nastalih kao rezultat aktivnosti njihove saradnje u oblasti odbrane,

U skladu sa njihovim međunarodnim obavezama i nacionalnim zakonodavstvom,

Dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

Predmet

Ovaj sporazum ima za cilj da definiše mere uzajamne razmene i zaštite tajnih podataka između Strana, nastalih tokom sprovođenja Sporazuma u oblasti odbrane.

Član 2.

Definicije

Termini u ovom sporazumu imaju sledeće značenje:

– „Tajni podatak”, označava podatke, dokumenta, opremu, uključujući i informatičku, kao i prateću opremu bez obzira na oblik, vrstu ili način prenosa podataka, bilo da su oni obrađeni ili da je njihova obrada u toku, kojima je određen stepen tajnosti i koji, u interesu nacionalne bezbednosti i u skladu sa zakonima i nacionalnim propisima država Strana, zahtevaju zaštitu protiv svake vrste zloupotrebe, uništavanja, pronevere, otkrivanja, gubitka, nedozvoljenog pristupa ili svake druge vrste kompromitovanja;

– „Režim tajnosti”, označava skup propisa, normi, pravila, postupaka i mera, koje su na snazi u državama Strana, a koje se odnose na zaštitu tajnih podataka kao i na uslove dozvoljenog pristupa takvim podacima;

– „Oznaka tajnosti”, podrazumeva oznaku koja se pojavljuje na nosaču podatka koji sadrži tajni podatak i kojom se precizira stepen tajnosti tog podatka;

– „Sertifikat za pristup tajnim podacima određenog stepena tajnosti”, označava dokument koji je rezultat sprovođenja postupka kom se podvrgavaju sva fizička lica i kojim se daje pravo pristupa tajnim podacima kako bi se obavljali poslovi vezani za navedene podatke;

– „Strana davalac”, označava Stranu koja je označila stepenom tajnosti i prosledila tajni podatak;

– „Strana primalac”, označava Stranu kojoj je poslat tajni podatak;

– „Organ”, označava strukture Strana na koje se primenjuje ovaj sporazum i na koje se odnosi bilateralna saradnja ili strukture koje su zadužene za njegovo izvršavanje;

– „Treća strana”, označava sva fizička ili pravna lica koja nisu Strane ovog sporazuma.

Član 3.

Nadležni organi

Nadležni organi za sprovođenje ovog sporazuma su:

– Za Vladu Republike Srbije: Ministarstvo odbrane;

– Za Vladu Demokratske Narodne Republike Alžir: glavni direktor Vojnobezbednosne službe Ministarstva nacionalne odbrane.

Član 4.

Tajnost podataka i stepeni bezbednosti

Saglasno nacionalnim zakonodavstvima država Strana, ustanovljavaju se ekvivalentni stepeni tajnosti i to:

NA SRPSKOM JEZIKU NA FRANCUSKOM JEZIKU NA ARAPSKOM JEZIKU DRŽAVNA TAJNA TRES SECRET سري جدا STROGO POVERLJIVO SECRET سري POVERLJIVO CONFIDENTIEL مكتوم INTERNO DIFFUSION RESTREINTE توزيع محدود

Član 5.

Pristup tajnim podacima

Strana primalac se obavezuje da:

5.1) neće otkriti trećoj strani nikakav primljeni tajni podatak koji se odnosi na ovaj sporazum bez prethodnog pisanog odobrenja Strane davaoca;

5.2) će na primljenim tajnim podacima primeniti sopstveni nacionalni sistem označavanja tajnosti podataka u skladu sa ekvivalentima iz člana 4. ovog sporazuma, kao i da će obezbediti odgovarajući nivo zaštite;

5.3) će primeniti nacionalu klasifikaciju oznake tajnosti na primljene tajne podatke i sačuvati ime ili oznaku Strane davaoca;

5.4) neće skinuti oznaku tajnosti sa tajnih podataka koji su primljeni bez prethodnog pisanog odobrenja Strane davaoca;

5.5) neće koristiti tajne podatke u neku drugu svrhu osim u onu za koju su dostavljeni;

5.6) će ograničiti pristup razmenjenim tajnim podacima isključivo na lica čija funkcija zahteva neophodno poznavanje takvih podataka i lica kojima se podaci otkrivaju u skladu sa odgovarajućim bezbednosnim postupkom izdavanja ovlašćenja, pod uslovom da su ta lica prethodno dobila ovlašćenje od nadležnih organa.

Član 6.

Obaveze Strana

6.1) Strane, u skladu sa njihovim nacionalnim zakonodavstvima, sprovode sve predviđene mere i propise kako bi obezbedile traženu zaštitu dostavljenih tajnih podataka ili podataka koji su rezultat njihove saradnje. U okviru ovoga, one preduzimaju iste mere zaštite kao što su one koje postoje u njihovom nacionalnom sistemu za zaštitu tajnih podataka istog nivoa.

6.2) Strane se obavezuju da koriste tajne podatke isključivo u svrhu zbog kojih su razmenjeni i da ih neće otkrivati trećoj strani bez prethodne pisane saglasnosti druge Strane, a njihovo korišćenje ograničeno je samo u svrhe za koje su i dostavljeni.

Član 7.

Prenos podataka

7.1) Prenos tajnih podataka jedne Strane drugoj Strani, obavlja se po pravilu diplomatskim putem ili putem službe za vezu. Nadležni organi Strana mogu da se dogovore i o drugim oblicima prenosa tajnih podataka.

7.2) Nadležni organ Strane primaoca ili označeni primalac, dužan je da nadležnom organu Strane davaoca dostavi izveštaj o prijemu tajnih podataka.

7.3) U slučaju prenosa propratnog materijala uz tajne podatke koji je većeg obima, nadležni organi Strana dogovoriće se o načinu prenosa, u svakom konkretnom slučaju.

Član 8.

Slučaj otkrivanja

8.1) Strana koja utvrdi da je došlo do neovlašćenog otkrivanja tajnih podataka, obavestiće drugu Stranu o tome bez odlaganja.

8.2) U slučaju da dođe do neovlašćenog otkrivanja tajnih podataka, postupak istrage pokreće Strana na čijoj teritoriji je došlo do takvog otkrivanja, a počinioci se gone u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom svake od država Strana. Strane se uzajamno obaveštavaju o rezultatima istrage i preduzetim merama.

Član 9.

Razmena propisa i konsultacije

9.1) Radi sprovođenja ovog sporazuma, Strane razmenjuju svoje nacionalne propise iz oblasti zaštite tajnih podataka.

9.2) U cilju sprovođenja ovog sporazuma, nadležni organi Strana mogu se međusobno konsultovati, na zahtev jedne od njih.

Član 10.

Finansijske odredbe

Svaka Strana snosi sopstvene troškove koji nastanu tokom sprovođenja ovog sporazuma.

Član 11.

Rešavanje sporova

11.1) Sve nesporazume koji mogu nastati tokom tumačenja ili primene ovog sporazuma, Strane rešavaju između sebe konsultacijama i/ili pregovorima.

11.2) Tokom konsultacija i/ili pregovora, Strane nastavljaju da izvršavaju svoje obaveze u skladu sa ovim sporazumom.

Član 12.

Stupanje na snagu

Ovaj sporazum stupa na snagu danom prijema poslednjeg pisanog obaveštenja diplomatskim putem, kojim Strane obaveštavaju jedna drugu da su ispunile internu proceduru neophodnu za stupanje na snagu ovog sporazuma.

Član 13.

Izmene i dopune

13.1) Ovaj sporazum se može menjati i dopunjavati u svakom trenutku, uz uzajamnu saglasnost Strana.

13.2) Izmene i dopune stupaju na snagu saglasno članu 12. ovog sporazuma.

Član 14.

Završne odredbe

14.1) Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeni period i ostaje na snazi isti vremenski period kao i Sporazum u oblasti odbrane.

14.2) Svaka od Strana može da otkaže ovaj sporazum obaveštavajući diplomatskim putem, drugu Stranu o svojoj nameri, najmanje šest (6) meseci unapred.

14.3) U slučaju prestanka važenja ili otkazivanja ovog sporazuma, Strane nastavljaju da postupaju u skladu sa članom 6. ovog sporazuma, sve dok Strana davalac ne ukine zaštitu konkretnih tajnih podataka.

Potpisano u Beogradu, dana 12. februara 2014. godine, u po dva (2) originalna primerka, svaki na srpskom, arapskom i francuskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta podjednako verodostojna.

U slučaju bilo kakvog neslaganja u tumačenju odredbi ovog sporazuma, verzija na francuskom jeziku smatraće se merodavnom.

ZA VLADU ZA VLADU

DEMOKRATSKE NARODNE

REPUBLIKE SRBIJE REPUBLIKE ALŽIR

_____________________________ ________________________________

Zoran ĐORĐEVIĆ general-major Muhamed TIREŠ

državni sekretar glavni direktor Vojnobezbednosne

u Ministarstvu odbrane službe

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

1. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Narodne Republike Alžir o uzajamnoj razmeni i zaštiti tajnih podataka u oblasti odbrane, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za donošenje Zakona

Demokratska Narodna Republika Alžir odabrala je Republiku Srbiju za strateškog partnera u obnovi i modernizaciji svoje odbrambene industrije.

Dosadašnja saradnja sa Demokratskom Narodnom Republikom Alžir razvijena je prvenstveno kroz vojno-ekonomsku i vojno-obrazovnu saradnju, što će i ubuduće biti prioritet, uz očekivanje njenog daljeg unapređenja.

Kao potencijalne oblasti saradnje u narednom periodu određeni su zajednički projekti u oblasti naoružanja i vojne opreme, zajedničkog opremanja i modernizacije oružanih snaga, transfera tehnologije i razmene iskustava, školovanja i usavršavanje oficirskog kadra, školovanja i usavršavanja na poslediplomskim studijama na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije, kartografije, školovanja civilnih pilota, modernizacije procesa proizvodnje postojećih fabrika, projektovanja i adaptacije specifičnih podzemnih infrastruktura, izgradnje vojnih bolnica, stambenih objekata i rashladnih skladišta.

Takođe, saglasno članu 5. Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Narodne Republike Alžir, koji je potpisan u Alžiru, 14. decembra 2011. godine („Službeni glasnik RS”, broj 2/12), formirana je Mešovita komisija zadužena za nadzor saradnje u oblasti odbrane. Ovu komisiju čine četiri stalne podkomisije i to za industriju, obrazovanje, zdravstvo i vojna pitanja. Prvo zasedanje ove komisije održano je u Alžiru, u januaru mesecu 2013. godine, a naredno je planirano za kraj 2013. godine.

Imajući u vidu, da između Republike Srbije i Demokratske Narodne Republike Alžir ne postoji ugovor o saradnji u oblasti razmene i zaštite tajnih podataka u domenu odbrane, saglasno odredbi člana 14. stav 4. Sporazuma u oblasti odbrane izrađen je, a saglasno Zaključku Vlade, 05 Broj: 018-1168/2014 od 10. februara 2014. godine, potpisan je Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Demokratske Republike Alžir o uzajamnoj razmeni i zaštiti tajnih podataka u oblasti odbrane.

3. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna finansijska sredstva.

Ostavite komentar