45. sednica Vlade Republike Srbije, 4. septembar 2014. godine

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), a u vezi sa članom 5. Priloga B Sporazuma o pitanjima sukcesije („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 6/02),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU OVLAŠĆENOG PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE U MEŠOVITOM KOMITETU ZA RASPODELU DIPLOMATSKE I KONZULARNE IMOVINE IZ ANEKSA B

SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE

I

Razrešava se Svetlana Arsenić Borovnica dužnosti ovlašćenog predstavnika Republike Srbije u Mešovitom komitetu za raspodelu diplomatske i konzularne imovine iz Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije.

II

Imenuje se Veljko Odalović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova, za ovlašćenog predstavnika Republike Srbije u Mešovitom komitetu za raspodelu diplomatske i konzularne imovine iz Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9521/2014

U Beogradu, 4. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 4. stav 2. Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 126/07, 117/08, 42/10, 48/10 i 106/12), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Postavlja se Ana Ilić za zamenika direktora Kancelarije za evropske integracije – koordinatora za fondove Evropske unije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9721/2014

U Beogradu, 4. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 4a stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 126/07, 117/08, 42/10, 48/10 i 106/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Ani Ilić prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije – Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći, zbog prelaska na drugu dužnost – od 4. septembra 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9722/2014

U Beogradu, 4. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA

I

Postavlja se Snježana Prodanović za državnog pravobranioca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9737/2014

U Beogradu, 4. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja:

1. Mirjana Ninković,

2. Zoran Kaljević,

3. Zoran Josipović,

4. Ljiljana Ožegović,

5. Snežana Milošević.

II

U Upravni odbor Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja imenuju se za članove:

(1) Vladimir Stanković, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje,

(2) Vesna Fabian, Nacionalna služba za zapošljavanje,

(3) Nataša Kovačević, Poreska uprava,

(4) Nives Čulić, Agencija za privredne registre,

(5) Marko Jovanović, Republički fond za zdravstveno osiguranje.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9756/2014

U Beogradu, 4. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

SAVETA ZA PITANJA RATNIH VETERANA

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za pitanja ratnih veterana:

1. Negovan Stanković, predsednik,

2. Dobrivoje Radošević, član,

3. Nebojša Orlović, član,

4. Slobodan Vračarić, član,

5. Vidoje Golubović, član,

6. Dragoljub Jurišić, član,

7. Miroslav-Čele Vuković, član,

8. Milica Ilić, član,

9. Milena Prica, član,

10. dr Vladimir Čakarević, član.

II

U Savet za pitanja ratnih veterana imenuju se:

1) za predsednika:

– Dragan Popović, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

2) za članove:

(1) Branislav Mihajlović, predsednik reprezentativnog udruženja,

(2) Mile Milošević, predsednik reprezentativnog udruženja,

(3) Željko Vasiljević, predsednik reprezentativnog udruženja,

(4) Miroslav Lazović, predsednik reprezentativnog udruženja,

(5) Olivera Ružić Poparić, Ministarstvo finansija,

(6) dr Nikola Urošević, Ministarstvo zdravlja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9664/2014

U Beogradu, 4. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Branislava Čubrilović dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za ljudske resurse i opšte poslove u Ministarstvu finansija, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9801/2014

U Beogradu, 4. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 29. stav 2. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje nuklearnim objektima u Republici Srbiji sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 10/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆANUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije” imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Ilija Plećaš, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke „Vinča”;

2) za članove:

(1) Katarina Stevanović, dipl. fizičar-istraživač iz Beograda,

(2) Branislav Mijatović, specijalista strukovni ekonomista iz Beograda,

(3) Ranko Marković, dipl. fizičar za primenjenu fiziku i informatiku iz Beograda, nezavisan član,

(4) Čedomir Belić, dipl. inženjer mašinstva za proizvodno mašinstvo, master fizičar, Javno preduzeće „Nuklearni objekti Srbije”, predstavnik zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9842/2014

U Beogradu, 4. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća za skloništa imenuju se:

1) za predsednika:

– Srđan Rašković, dipl. pravnik, advokat iz Beograda;

2) za članove:

(1) Tomislav Marković, dipl. inženjer organizacionih nauka iz Beograda,

(2) Radomir Erić, dipl. pravnik iz Beograda,

(3) Tamara Crvenica, dipl. pravnik iz Beograda, nezavisan član,

(4) Gordana Miketić, dipl. ekonomista, Javno preduzeće za skloništa, predstavnik zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9843/2014

U Beogradu, 4. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza („Službeni glasnik RS”, br. 107/09 i 15/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE

ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA

I

Razrešava se prof. dr Bojan Dimitrijević dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9846/2014

U Beogradu, 4. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25 stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Dejanu Raduloviću prestaje rad na položaju pomoćnika ministra regionalnog razvoja i lokalne samouprave – Sektor za regionalni razvoj, zbog podnošenja pismene ostavke – sa 31. avgustom 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9830/2014

U Beogradu, 4. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva finansija,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Imenuje se dr Dušan Vujović, ministar finansija, za guvernera Republike Srbije u Grupaciji Svetske banke (Međunarodna banka za obnovu i razvoj, Međunarodna asocijacija za razvoj, Međunarodna finansijska korporacija i Multilateralna agencija za osiguranje investicija).

2. Imenuje se dr Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, za zamenika guvernera Republike Srbije u Grupaciji Svetske banke (Međunarodna banka za obnovu i razvoj, Međunarodna asocijacija za razvoj, Međunarodna finansijska korporacija i Multilateralna agencija za osiguranje investicija).

3. Ovim zaključkom stavljaju se van snage Zaključak Vlade 24 Broj: 119-5063/2012 od 16. avgusta 2012. godine i Zaključak Vlade 24 Broj: 119-7655/2013 od 10. septembra 2013. godine („Službeni glasnik RS”, br. 81/12 i 80/13).

4. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9860/2014

U Beogradu, 4. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 155. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RC”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13 i 75/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

I

U Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje imenuju se za članove:

1) Slavica Savičić, dipl. pravnik iz Beograda,

2) Marko Kojić, dipl. inženjer organizacionih nauka iz Beograda,

3) Miodrag Pešić, master ekonomskih nauka iz Beograda,

4) Branislav Mitrović, dipl. ekonomista iz Beograda,

5) Milan Grujić, dipl. ekonomista, predstavnik Saveza samostalnih sindikata Srbije,

6) dr Slavenko Grgurević, doktor ekonomskih nauka, predstavnik Unije poslodavaca Srbije,

7) Dragoslav Đukanović, dipl. pravnik u penziji, predstavnik Saveza penzionera Srbije.

II

Ovim rešenjem stavlja se van snage Rešenje o imenovanju članova Upravnog i člana Nadzornog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS”, broj 31/13).

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9822/2014

U Beogradu, 4. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA MLADE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta za mlade:

1) Muhedin Fijuljanin,

2) Dragi Vidojević,

3) dr Periša Simonović,

4) Gordana Predić,

5) Dejan Radulović,

6) Dušan Pavlović,

7) Nikola Ćorsović.

II

U Savet za mlade imenuju se za članove:

1) Snežana Marković, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

2) Negovan Stanković, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

3) dr Berislav Vekić, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja,

4) Borka Rajšić, savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja,

5) Dušanka Jovanović, savetnik u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave,

6) dr Dragan Janjić, pomoćnik ministra privrede,

7) Ema Kraktus, savetnik u Kabinetu ministra finansija.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9828/2014

U Beogradu, 4. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 44. stav 1. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13), tačke 3. Odluke o obrazovanju Nacionalne komisije za računovodstvo („Službeni glasnik RS”, br. 65/06, 91/06, 99/06, 28/09 i 99/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNE

KOMISIJE ZA RAČUNOVODSTVO

I

Razrešava se Miroslav Perić dužnosti člana Nacionalne komisije za računovodstvo.

II

Imenuje se Marija Trifunović, pomoćnik generalnog direktora Sektora za kontrolu poslovanja banaka u Narodnoj banci Srbije, za člana Nacionalne komisije za računovodstvo.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9883/2014

U Beogradu, 4. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, broj 129/07), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i tačke 4. stav 4. Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Leposavić i obrazovanju Privremenog organa opštine Leposavić („Službeni glasnik RS”, broj 80/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE LEPOSAVIĆ

I

U Rešenju o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa opštine Leposavić („Službeni glasnik RS”, broj 80/13), u tački I, podtačka 2) reči: „Dobrivoje Đurđević”, zamenjuju se rečima: „Sretko Simonović”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9863/2014

U Beogradu, 4. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

U Upravni odbor Narodnog pozorišta u Beogradu – Ustanove kulture od nacionalnog značaja imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

1) dr Milan Prosen, istoričar umetnosti – član hora, zaposlen u Narodnom pozorištu u Beogradu – Ustanovi kulture od nacionalnog značaja,

2) Dragan Todorović, pomoćnik direktora Sektora opštih i stručnih poslova, zaposlen u Narodnom pozorištu u Beogradu – Ustanovi kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9919/2014

U Beogradu, 4. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE USTANOVE KULTURE OD

NACIONALNOG ZNAČAJA

I

U Upravni odbor Beogradske filharmonije – Ustanove kulture od nacionalnog značaja imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Ana Trbović, dekan Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) Beograd;

2) za članove:

(1) Zoran Sekulić, direktor Novinsko-izdavačkog preduzeća FoNet d.o.o. Beograd,

(2) Milan Pajević, dipl. politikolog iz Beograda,

(3) mr Draginja Đurić, predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa a.d. Beograd,

(4) Aleksandar Latković, zaposlen u Beogradskoj filharmoniji – Ustanovi kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9923/2014

U Beogradu, 4. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA, VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Beogradske filharmonije – Ustanovi kulture od nacionalnog značaja:

1) prof. dr Ana Trbović, vršilac dužnosti predsednika,

2) Zoran Sekulić, vršilac dužnosti člana,

(2) Milan Pajević, član,

(3) mr Draginja Đurić, član,

(4) Aleksandar Latković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9922/2014

U Beogradu, 4. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. Zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUMETORLAK

I

Razrešava se Goran Andrić dužnosti člana Nadzornog odbora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”.

II

Imenuje se Bojana Vujošević, dipl. pravnik, Klinički centar Srbije, za člana Nadzornog odbora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9927/2014

U Beogradu, 4. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 3. stav 2. Odluke o obrazovanju Komisije za kontrolu postupka uništavanja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci („Službeni glasnik RS”, br. 19/12 i 97/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPKA UNIŠTAVANJA ODUZETIH PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI

I

U Komisiju za kontrolu postupka uništavanja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci imenuju se:

1) za predsednika:

– Saša Mitić, policijski službenik u Službi za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

2) za članove:

(1) prof. dr Dana Grujičić, Klinika za neurologiju Kliničkog centra Srbije,

(2) prof. dr Dragana Jovanović, Klinika za pulmologiju Kliničkog centra Srbije,

(3) dr Jelena Janković, Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović-Batut”,

(3) Zdravko Stanić, policijski službenik u Službi za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova,

(4) Branislav Galešev, republički inspektor za zaštitu životne sredine u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine,

(5) Igor Radoman, carinski službenik u Upravi carina u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-9932/2014

U Beogradu, 4. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 3. stav 2. Odluke o obrazovanju Komisije za kontrolu postupka uništavanja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci („Službeni glasnik RS”, br. 19/12 i 97/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPKA UNIŠTAVANJA ODUZETIH PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za kontrolu postupka uništavanja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci:

1) Jasna Markov Pećanac, predsednik,

2) Dušan Ilić, član,

3) Ivan Brandić, član,

4) Saša Mitić, član,

5) Branislav Galešev, član,

6) Igor Radoman, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-9929/2014

U Beogradu, 4. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 3. stav 2. Odluke o obrazovanju Komisije za psihoaktivne kontrolisane supstance („Službeni glasnik RS”, br. 83/11 i 97/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA PSIHOAKTIVNE KONTROLISANE SUPSTANCE

I

U Komisiju za psihoaktivne kontrolisane supstance imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Dana Grujičić, Klinika za neurologiju Kliničkog centra Srbije;

2) za članove:

(1) prof. dr Dragana Jovanović, Klinika za pulmologiju Kliničkog centra Srbije,

(2) dr Jelena Janković, Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović-Batut”,

(3) Zora Dešić, samostalni savetnik u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

(4) Zdravko Stanić, policijski službenik u Službi za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova,

(5) Saša Mitić, policijski službenik u Službi za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova,

(6) Miodrag Loncović, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

(7) pukovnik prof. dr Zoran Šegrt, Ministarstvo odbrane,

(8) Mirjana Jakovljević, savetnik u Grupi za inspekcijski nadzor u Sektoru za sport u Ministarstvu omladine i sporta,

(9) Đurđa Janićijević, viši savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja,

(10) Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde,

(11) Tanja Kovačević, republički inspektor za zaštitu životne sredine u oblasti upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine,

(12) Sandra Nedeljković, viši savetnik u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-9930/2014

U Beogradu, 4. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94, 79/05 – dr. zakon i 83/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA VETERINARSKE STANICESURDULICA

SA SEDIŠTEM U SURDULICI

I

Razrešava se Vladimir Stanković dužnosti direktora Veterinarske stanice „Surdulica” sa sedištem u Sudulici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9974/2014

U Beogradu, 4. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA PRIVREDU I FINANSIJE

I

Imenuje se Željko Sertić, ministar privrede, za člana Odbora za privredu i finansije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10035/2014

U Beogradu, 4. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Draganu Stevanoviću prestala dužnost državnog sekretara 3. septembra 2014. godine, zbog prestanka dužnosti ministra privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10057/2014

U Beogradu, 4. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PRIVREDE

I

Postavlja se Dragan Stevanović za državnog sekretara u Ministarstvu privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10051/2014

U Beogradu, 4. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

I

1. U Pregovaračku grupu za kretanje radnika imenuju se:

1) za predsednika:

– Zoran Lazić, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

2) za zamenika predsednika:

– Zoran Milošević, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

3) za sekretara:

– Ivana Erčević, mlađi savetnik u Odeljenju za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

4) za zamenika sekretara:

– Miona Popović Majkić, samostalni savetnik u Odeljenju za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

2. U Pregovaračku grupu za poslovno nastanjivanje i slobodu pružanja usluga imenuju se:

1) za predsednika:

– Tatjana Matić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija;

2) za zamenika predsednika:

– Lidija Stojanović, pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija;

3) za sekretara:

– Slavica Kukolj, načelnik Odeljenja u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija;

4) za zamenika sekretara:

– Jelena Blagojević, savetnik u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

3. U Pregovaračku grupu za slobodno kretanje kapitala imenuju se:

1) za zamenika predsednika:

– Sonja Rudić, zamenik generalnog direktora Sektora za devizne poslove u Narodnoj banci Srbije;

2) za zamenika sekretara:

– Dušica Subotić, savetnik u Odseku za nadgledanje platnog sistema u Narodnoj banci Srbije.

4. U Pregovaračku grupu za javne nabavke imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Predrag Jovanović, direktor Uprave za javne nabavke;

2) za zamenika predsednika:

– Daliborka Srećkov, šef Odseka za regulativu i profesionalizaciju u javnim nabavkama u Upravi za javne nabavke;

3) za sekretara:

– Borisav Knežević, viši savetnik u Odseku za analizu sistema javnih nabavki i međunarodnu saradnju u Upravi za javne nabavke;

4) za zamenika sekretara:

– Olivera Rajković, rukovodilac Grupe za finansijsko-materijalne poslove u Upravi za javne nabavke.

5. U Pregovaračku grupu za pravo intelektualne svojine imenuju se:

1) za predsednika:

– Branka Totić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu;

2) za zamenika predsednika:

– Branka Bilen Katić, pomoćnik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu;

3) za sekretara:

– Slobodan Jevtić, rukovodilac Grupe za upravljanje kadrovima i opšte poslove u Zavodu za intelektualnu svojinu;

4) za zamenika sekretara:

– Biljana Remović Dimić, savetnik u Edukativno-informativnom centru Zavoda za intelektualnu svojinu.

6. U Pregovaračku grupu za konkurenciju imenuju se:

1) za predsednika:

– Tatjana Matić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija;

2) za zamenika predsednika:

– Dušan Protić, pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija;

3) za sekretara:

– Slavica Kukolj, načelnik Odeljenja u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija;

4) za zamenika sekretara:

– Miljana Golubović, samostalni savetnik u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

7. U Pregovaračku grupu za finansijske usluge imenuju se:

1) za predsednika:

– Željko Jović, generalni direktor Sektora za kontrolu poslovanja banaka u Narodnoj banci Srbije;

2) za sekretara:

– Petar Sekulić, šef Odseka za razvoj i primenu kvantitativnih metoda u Narodnoj banci Srbije;

8. U Pregovaračku grupu za informaciono društvo i medije imenuju se:

1) za predsednika:

– Tatjana Matić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija;

2) za zamenika predsednika:

– Irini Reljin, pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija;

3) za sekretara:

– Vladana Radisavljević Đorđević, savetnik u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija;

4) za zamenika sekretara:

– Adriana Minović, mlađi savetnik u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

9. U Pregovaračku grupu za poljoprivredu i ruralni razvoj imenuju se:

1) za predsednika:

– Danilo Golubović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine;

2) za zamenika predsednika:

– Milanka Davidović, pomoćnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine;

3) za sekretara:

– Milica Jevtić, šef Odseka u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine;

4) za zamenika sekretara:

– Jasmina Miljković, samostalni savetnik u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

10. U Pregovaračku grupu za bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna pitanja imenuju se:

1) za predsednika:

– Danilo Golubović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine;

2) za zamenika predsednika:

– Slobodan Šibalić, viši savetnik u Upravi za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine;

3) za sekretara:

– Snežana Savčić Petrić, načelnik Odeljenja u Upravi za zaštitu bilja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine ;

4) za zamenika sekretara:

– Jelena Šćepanović, samostalni savetnik u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

11. U Pregovaračku grupu za ribarstvo imenuju se:

1) za predsednika:

– Danilo Golubović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine;

2) za zamenika predsednika:

– Siniša Kotur, načelnik Odeljenja u Upravi za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine;

3) za sekretara:

– Mirko Novaković, samostalni savetnik u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine;

4) za zamenika sekretara:

– Ljuba Ivanović, samostalni savetnik u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

12. U Pregovaračku grupu za transport imenuju se:

1) za predsednika:

– Tatjana Jovanović, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

2) za zamenika predsednika:

– Dejan Trifunović, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

3) za sekretara:

– Jasmina Simić, savetnik u Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

4) za zamenika sekretara:

– Jelena Negovanović, savetnik u Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

13. U Pregovaračku grupu za energetiku imenuju se:

1) za predsednika:

– mr Mirjana Filipović, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike;

2) za zamenika predsednika:

– prof. dr Miloš Banjac, pomoćnik ministra rudarstva i energetike;

3) za sekretara:

– Dejan Đurić, rukovodilac Grupe za međunarodnu saradnju u Ministarstvu rudarstva i energetike;

4) za zamenika sekretara:

– Isidora Armuš, savetnik u Odeljenju za upravljanje projektima u oblasti energetike u Ministarstvu rudarstva i energetike.

14. U Pregovaračku grupu za ekonomska i monetarna pitanja imenuju se:

1) za predsednika:

– Branislav Zoroja, generalni direktor Sektora za monetarne operacije u Narodnoj banci Srbije;

2) za sekretara:

– Snežana Madžarević, viši savetnik za pravne poslove u Narodnoj banci Srbije.

15. U Pregovaračku grupu za statistiku imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Dragan Vukmirović, direktor Republičkog zavoda za statistiku;

2) za zamenika predsednika:

– Slavko Kapuran, pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku;

3) za sekretara:

– Kristina Pavlović, šef Odseka za evropske integracije u Republičkom zavodu za statistiku;

4) za zamenika sekretara:

– Miloš Virt, mlađi savetnik u Grupi za evropske integracije u Republičkom zavodu za statistiku.

16. U Pregovaračku grupu za socijalnu politiku i zapošljavanje imenuju se:

1) za predsednika:

– Laslo Čikoš, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

2) za zamenika predsednika:

– Branka Gajić, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

3) za sekretara:

– Dragana Savić, načelnik Odeljenja za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

4) za zamenika sekretara:

– Ivana Banković, samostalni savetnik u Odeljenju za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

17. U Pregovaračku grupu za transevropske mreže imenuju se:

1) za predsednika:

– Dejan Trifunović, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

2) za zamenika predsednika:

– Tatjana Jovanović, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

3) za sekretara:

– Aleksandra Ćupović, savetnik u Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

4) za zamenika sekretara:

– Mirjana Knežević, posebni savetnik u Kabinetu ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

18. U Pregovaračku grupu za regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih instrumenata imenuju se:

1) za predsednika:

– Ana Ilić, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije;

2) za zamenika predsednika:

– Branko Budimir, rukovodilac Grupe u Kancelariji za evropske integracije;

3) za sekretara:

– Nevena Todosijević, mlađi savetnik u Kancelariji za evropske integracije;

4) za zamenika sekretara:

– Valentina Vidović, savetnik u Kancelariji za evropske integracije.

19. U Pregovaračku grupu za pravosuđe i osnovna prava imenuju se:

1) za predsednika:

– Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde;

2) za zamenika predsednika:

– Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde;

3) za sekretara:

– Nikola Naumovski, šef Odseka za evropske integracije u Ministarstvu pravde;

4) za zamenika sekretara:

– Sanja Kos, savetnik u Odseku za evropske integracije u Ministarstvu pravde.

20. U Pregovaračku grupu za pitanja pravde, slobode i bezbednosti imenuju se:

1) za predsednika:

– Aleksandar Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

2) za zamenika predsednika:

– Tanja Santrač, šef Biroa za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

3) za sekretara:

– Tamara Zlatić, Sekretarijat Ministarstva unutrašnjih poslova;

4) za zamenika sekretara:

– Miodrag Lazić, Biro za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

21. U Pregovaračku grupu za nauku i istraživanje imenuju se:

1) za predsednika:

– prof.dr Viktor Nedović, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

2) za zamenika predsednika:

– prof. dr Branko Bugarski, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

3) za sekretara:

– Željka Dukić, savetnik u Sektoru za evropske integracije u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

4) za zamenika sekretara:

– Tijana Knežević, savetnik u Sektoru za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

22. U Pregovaračku grupu za obrazovanje i kulturu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Zoran Mašić, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

2) za zamenika predsednika:

– prof. dr Zorana Lužanin, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

3) za sekretara:

– Jelena Cimbaljević, rukovodilac Grupe za koordinaciju procesa pridruživanja u oblasti obrazovanja i nauke u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

4) za zamenika sekretara:

– Mirko Ožegović, mlađi savetnik u Sektoru za evropske integracije u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

23. U Pregovaračku grupu za životnu sredinu imenuju se:

1) za predsednika:

– Stana Božović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine;

2) za zamenika predsednika:

– Jasmina Murić, viši savetnik u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine;

3) za sekretara:

– Jovana Majkić, rukovodilac Grupe u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine;

4) za zamenika sekretara:

– Vesna Kahrimanović, savetnik u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

24. U Pregovaračku grupu za zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja imenuju se:

1) za predsednika:

– Tatjana Matić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija;

2) za zamenika predsednika:

– Lidija Stojanović, pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija;

3) za sekretara:

– Vesna Novaković, načelnik Odeljenja u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija;

4) za zamenika sekretara:

– Jelena Blagojević, savetnik u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

25. U Pregovaračku grupu za ekonomske odnose sa inostranstvom imenuju se:

1) za predsednika:

– Stevan Nikčević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija;

2) za zamenika predsednika:

– Bojana Todorović, pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija;

3) za sekretara:

– Tatjana Dinkić, šef Odseka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija;

4) za zamenika sekretara:

– Vera Pavlović Marjanović, samostalni savetnik u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

26. U Pregovaračku grupu za institucije imenuju se:

1) za predsednika:

– Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije;

2) za zamenika predsednika:

– dr Vladimir Međak, pomoćnik direktora Kancelarije za evropske integracije;

3) za sekretara:

– Sanja Mrvaljević Nišavić, rukovodilac Odseka u Kancelariji za evropske integracije;

4) za zamenika sekretara:

– Miloš Samardžić, samostalni savetnik u Kancelariji za evropske integracije.

27. U Pregovaračku grupu za ostala pitanja imenuju se:

1) za zamenika predsednika:

– Novak Nedić, Generalni sekretar Vlade;

2) za sekretara:

– Dušan Kozarev, zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju;

3) za zamenika sekretara:

– Tamara Stojčević, zamenik Generalnog sekretara Vlade.

II

Predsednike, zamenike predsednika, sekretare i zamenike sekretara ostalih pregovaračkih grupa Vlada će imenovati posebnim rešenjem.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9827/2014

U Beogradu, 4. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

1. U Pregovaračkoj grupi za kretanje radnika razrešavaju se:

1) predsednik:

– Zoran Martinović;

2) zamenik predsednika:

– Zoran Milošević;

3) sekretar:

– Jelena Mujčinović;

4) zamenik sekretara:

– Ivana Erčević.

2. U Pregovaračkoj grupi za poslovno nastanjivanje i slobodu pružanja usluga razrešavaju se:

1) predsednik:

– Tatjana Matić;

2) zamenik predsednika:

– Lidija Stojanović;

3) sekretar:

– Slavica Kukolj;

4) zamenik sekretara:

– Jelena Blagojević.

3. U Pregovaračkoj grupi za slobodno kretanje kapitala razrešavaju se:

1) zamenik predsednika:

– Sonja Rudić;

2) zamenik sekretara:

– Dušica Subotić.

4. U Pregovaračkoj grupi za javne nabavke razrešavaju se:

1) predsednik:

– dr Predrag Jovanović;

2) zamenik predsednika:

– Daliborka Srećkov;

3) sekretar:

– Borisav Knežević;

4) zamenik sekretara:

– Olivera Rajković.

5. U Pregovaračkoj grupi za pravo intelektualne svojine razrešavaju se:

1) predsednik:

– Branka Totić;

2) zamenik predsednika:

– Branka Bilen Katić;

3) sekretar:

– Slobodan Jevtić;

4) zamenik sekretara:

– Daniela Stefanov.

6. U Pregovaračkoj grupi za konkurenciju razrešavaju se:

1) predsednik:

– Tatjana Matić;

2) zamenik predsednika:

– Dušan Protić;

3) sekretar:

– Slavica Kukolj;

4) zamenik sekretara:

– Miljana Golubović.

7. U Pregovaračkoj grupi za finansijske usluge razrešavaju se:

1) predsednik:

– Željko Jović;

2) sekretar:

– Petar Sekulić.

8. U Pregovaračkoj grupi za informaciono društvo i medije razrešavaju se:

1) predsednik:

– Stefan Lazarević;

2) zamenik predsednika:

– Nebojša Vasiljević;

3) sekretar:

– Irena Posin;

4) zamenik sekretara:

– Adriana Minović.

9. U Pregovaračkoj grupi za poljoprivredu i ruralni razvoj razrešavaju se:

1) predsednik:

– Danilo Golubović;

2) zamenik predsednika:

– Milanka Davidović;

3) sekretar:

– Milica Jevtić;

4) zamenik sekretara:

– Aleksandar Bogunović.

10. U Pregovaračkoj grupi za bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna pitanja razrešavaju se:

1) predsednik:

– Danilo Golubović;

2) zamenik predsednika:

– Slobodan Šibalić;

3) sekretar:

– Ferenc Bagi;

4) zamenik sekretara:

– Snežana Savčić Petrić.

11. U Pregovaračkoj grupi za ribarstvo razrešavaju se:

1) predsednik:

– Danilo Golubović;

2) zamenik predsednika:

– Siniša Kotur;

3) sekretar:

– Marko Novaković;

4) zamenik sekretara:

– Tomislav Topalović.

12. U Pregovaračkoj grupi za transport razrešavaju se:

1) predsednik:

– Miodrag Poledica;

2) zamenik predsednika:

– Zorica Đerić Stojičić;

3) sekretar:

– Jasmina Simić;

4) zamenik sekretara:

– Jasmina Radonjić;

13. U Pregovaračkoj grupi za energetiku razrešavaju se:

1) predsednik:

– Dejan Novaković;

2) zamenik predsednika:

– Dejan Trifunović;

3) sekretar:

– Tatjana Jovanović;

4) zamenik sekretara:

– Dejan Đurić.

14. U Pregovaračkoj grupi za ekonomska i monetarna pitanja razrešavaju se:

1) predsednik:

– Branislav Zoroja;

2) sekretar:

– Snežana Madžarević.

15. U Pregovaračkoj grupi za statistiku razrešavaju se:

1) predsednik:

– prof. dr Dragan Vukmirović;

2) zamenik predsednika:

– Slavko Kapuran;

3) sekretar:

– Kristina Pavlović;

4) zamenik sekretara:

– Miloš Virt.

16. U Pregovaračkoj grupi za socijalnu politiku i zapošljavanje razrešavaju se:

1) predsednik:

– Brankica Janković;

2) zamenik predsednika:

– Vladimir Pešić;

3) sekretar:

– Dragana Radovanović;

4) zamenik sekretara:

– Ivana Banković.

17. U Pregovaračkoj grupi za transevropske mreže razrešavaju se:

1) predsednik:

– Miodrag Poledica;

2) zamenik predsednika:

– Zorica Đerić Stojičić;

3) sekretar:

– Jasmina Simić;

4) zamenik sekretara:

– Mirjana Jovanović.

18. U Pregovaračkoj grupi za regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih instrumenata razrešavaju se:

1) predsednik:

– Ognjen Mirić;

2) zamenik predsednika:

– Ana Ilić;

3) sekretar:

– Branko Budimir;

4) zamenik sekretara:

– Nevena Todosijević.

19. U Pregovaračkoj grupi za pravosuđe i osnovna prava razrešavaju se:

1) predsednik:

– Čedomir Backović;

2) zamenik predsednika:

– Radomir Ilić;

3) sekretar:

– Danica Stojanović;

4) zamenik sekretara:

– Nikola Naumovski.

20. U Pregovaračkoj grupi za pitanja pravde, slobode i bezbednosti razrešavaju se:

1) predsednik:

– Vanja Vukić;

2) zamenik predsednika:

– Igor Perić;

3) sekretar:

– Nataša Milidragović;

4) zamenik sekretara:

– Zoran Lazarov.

21. U Pregovaračkoj grupi za nauku i istraživanje razrešavaju se:

1) predsednik:

– dr Radomir Žikić;

2) zamenik predsednika:

– prof. dr Ivica Radović;

3) sekretar:

– Željka Dukić;

4) zamenik sekretara:

– Nada Milošević.

22. U Pregovaračkoj grupi za obrazovanje i kulturu razrešavaju se:

1) predsednik:

– prof. dr Zoran Mašić;

2) zamenik predsednika:

– dr Radomir Žikić;

3) sekretar:

– Nenad Stošić;

4) zamenik sekretara:

– Jelena Cimbaljević.

23. U Pregovaračkoj grupi za životnu sredinu razrešavaju se:

1) predsednik:

– mr Stana Božović;

2) sekretar:

– Miroslav Tadić;

3) zamenik sekretara:

– Jovana Majkić.

24. U Pregovaračkoj grupi za zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja razrešavaju se:

1) predsednik:

– Tatjana Matić;

2) zamenik predsednika:

– Lidija Stojanović;

3) sekretar:

– Vesna Novaković;

4) zamenik sekretara:

– Jelena Blagojević.

25. U Pregovaračkoj grupi za ekonomske odnose sa inostranstvom razrešavaju se:

1) predsednik:

– Stevan Nikčević;

2) zamenik predsednika:

– Bojana Todorović;

3) sekretar:

– Tatjana Dinkić;

4) zamenik sekretara:

– Vera Pavlović.

26. U Pregovaračkoj grupi za institucije razrešavaju se:

1) predsednik:

– Srđan Majstorović;

2) zamenik predsednika:

– dr Vladimir Međak;

3) sekretar:

– Sanja Mrvaljević Nišavić;

4) zamenik sekretara:

– Miloš Samardžić.

27. U Pregovaračkoj grupi za ostala pitanja razrešava se:

1) zamenik predsednika:

– Veljko Odalović;

2) sekretar:

– Tamara Stojčević;

3) zamenik sekretara:

– Zoran Lazić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9826/2014

U Beogradu, 4. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar