46. sednica Vlade Republike Srbije, 8. septembar 2014. godine

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA ODBORA ZA PRIVREDU I FINANSIJE

I

Razrešava se Dragan Stevanović dužnosti člana Odbora za privredu i finansije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10139/2014

U Beogradu, 8. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

I

Razrešavaju se dužnosti člana Komisije za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda:

1) Lazar Krstić,

2) dr Dušan Vujović.

II

U Komisiju za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda imenuju se za članove:

1) dr Dušan Vujović, ministar finansija,

2) Željko Sertić, ministar privrede.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10137/2014

U Beogradu, 8. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar