460. sednica Vlade Republike Srbije, 16. jun 2011. godine

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), a u vezi sa članom 39. stav 2. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Javnog preduzeća „Železnice Srbije” („Službeni glasnik RS”, broj 37/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „ŽELEZNICE SRBIJE”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća „Železnice Srbije”:

1. Zoran Anđelković, predsednik;

2. Slobodan Radosavljević, član;

3. Vukomir Mitrović, član;

4. Milan Vlasinić, član;

5. prof. dr Nebojša Janićijević, član;

6. dr Ilija Tanackov, član;

7. Zoran Antić, član;

8. Perica Đorđević, član;

9. Nebojša Nikić, član;

10. Dragan Ranđelović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4605/2011

U Beogradu, 16. juna 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10 i 99/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE

I

Razrešava se prim. dr sci. med. Snežana Jovanović Srzentić dužnosti vršioca dužnosti direktora Instituta za transfuziju krvi Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4655/2011

U Beogradu, 16. juna 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10 i 99/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE

I

Imenuje se prim. dr sci. med. Snežana Jovanović Srzentić za direktora Instituta za transfuziju krvi Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4656/2011

U Beogradu, 16. juna 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. st. 1. i 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA KNjIŽEVNOST I UMETNOST U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Bojan Đorđević dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, zbog prestanka radnog odnosa u Institutu.

II

Imenuje se dr Aleksandra Mančić, naučni saradnik u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, za člana Upravnog odbora Instituta za književnost i umetnost u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4526/2011

U Beogradu, 16. juna 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 7. stav 1. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Kine („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNjU SA NARODNOM REPUBLIKOM KINOM

I

Konstatuje se da je mr Mlađanu Dinkiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju sa Narodnom Republikom Kinom 14. marta 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4719/2011

U Beogradu, 16. juna 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. stav 1. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Kine („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNjU SA NARODNOM REPUBLIKOM KINOM

I

Imenuje se Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova, za predsednika srpskog dela Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju sa Narodnom Republikom Kinom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4720/2011

U Beogradu, 16. juna 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 i 37/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA ZA PRAĆENjE SPROVOĐENjA PROJEKTA IZ OBLASTI HIV/AIDS-A I TUBERKULOZE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta za praćenje sprovođenja projekta iz oblasti HIV/AIDS-a i tuberkuloze:

1) dr Rajko Bulatović,

2) prof. dr Slobodan Pavlović,

3) Stevan Popović,

4) Suzana Brener,

5) Mirjana Arsić,

6) Marija Nedeljković,

7) dr Svetlana Ilić,

8) prof. dr Đorđe Jevtović,

9) prof. dr Snežana Brkić,

10) prof. dr Žarko Ranković,

11) Vladimir Marković,

12) Aleksandra Milovanović,

13) Karlo Boras,

14) dr Dragan Ilić,

15) Dubravka Malohodžić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4789/2011

U Beogradu, 16. juna 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 i 37/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA ZA PRAĆENjE SPROVOĐENjA PROJEKTA IZ OBLASTI HIV/AIDS-A I TUBERKULOZE

I

U Savet za praćenje sprovođenja projekta iz oblasti HIV/AIDS-a i tuberkuloze imenuju se za članove:

1) dr Gordana Krtinić, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i socijalnu politiku,

2) dr Zoran Marković, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i socijalnu politiku,

3) Violeta Redžić Jovanović, Ministarstvo rada i socijalne politike,

4) dr Darko Fjodorov, Kazneno-popravni dom, Bolnica u Beogradu,

5) ass. mr sci. dr Jovan Ranin, Klinički centar Srbije,

6) prof. dr Vesna Turkulov, Klinički centar Vojvodine,

7) Dragana Stojanović, Omladinski informativni centar,

8) Milica Đorđević, Centar za integraciju mladih,

9) Boris Kovačić, Organizacija Stav plus,

10) Nevena Ćirić, Organizacija Više od pomoći.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4790/2011

U Beogradu, 16. juna 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Aleksandar Vulović dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za kontrolu primene carinskih propisa u Ministarstvu finansija, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4791/2011

U Beogradu, 16. juna 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA UPRAVE ZA IGRE NA SREĆU U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Aleksandar Vulović za direktora Uprave za igre na sreću u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4794/2011

U Beogradu, 16. juna 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 195. stav 1. tačka 1) i člana 195. stav 2. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA ČLANA KOMISIJE

ZA AUTORSKO I SRODNA PRAVA

I

Razrešava se Ognjen Uzelac dužnosti zamenika člana Komisije za autorsko i srodna prava.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4788/2011

U Beogradu, 16. juna 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava („Službeni glasnik RSˮ, br. 44/06 i 114/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „ZAVOD ZA UDžBENIKEˮ

I

Razrešava se Slobodan Pavlović dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Zavod za udžbenikeˮ, iz reda zaposlenih.

II

Imenuje se dr Milorad Marjanović za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Zavod za udžbenikeˮ, iz reda zaposlenih.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4318/2011

U Beogradu, 16. juna 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), postupajući po presudi Upravnog suda 21 U. 18780/10 (2007) od 24. septembra 2010. godine,

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA – GENERALNOG INSPEKTORA RESORA JAVNE BEZBEDNOSTI U MINISTARSTVU UNUTRAŠNjIH POSLOVA

I

Razrešava se Vladimir Božović dužnosti pomoćnika ministra – Generalnog inspektora Resora javne bezbednosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova, sa 25. januarom 2007. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4825/2011

U Beogradu, 16. juna 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE

I

Razrešava se dr Predrag Jovanović dužnosti direktora Uprave za javne nabavke, zbog postavljenja na položaj direktora Uprave za javne nabavke.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4844/2011

U Beogradu, 16. juna 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE

I

Postavlja se dr Predrag Jovanović na položaj direktora Uprave za javne nabavke, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4847/2011

U Beogradu, 16. juna 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNjIH POSLOVA

I

Razrešava se Slobodan Nedeljković dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova – načelnika Sektora za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra unutrašnjih poslova – načelnika Sektora za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4850/2011

U Beogradu, 16. juna 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNjIH POSLOVA

I

Postavlja se Slobodan Nedeljković na položaj pomoćnika ministra unutrašnjih poslova – načelnika Sektora za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4826/2011

U Beogradu, 16. juna 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNjIH POSLOVA

I

Razrešava se Željko Kojić dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova – načelnika Sektora finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra unutrašnjih poslova – načelnika Sektora finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4849/2011

U Beogradu, 16. juna 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNjIH POSLOVA

I

Postavlja se Željko Kojić na položaj pomoćnika ministra unutrašnjih poslova – načelnika Sektora finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4828/2011

U Beogradu, 16. juna 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNjIH POSLOVA

I

Postavlja se Miloš Oparnica na položaj pomoćnika ministra unutrašnjih poslova – načelnika Sektora unutrašnje kontrole policije, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4827/2011

U Beogradu, 16. juna 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o policiji („Službeni glasnik RSˮ, br. 101/05 i 63/09), člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 –ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA POLICIJE

I

Miloradu Veljoviću prestaje rad na položaju direktora policije, zbog proteka vremena na koje je postavljen – od 15. juna 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4867/2011

U Beogradu, 16. juna 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o policiji („Službeni glasnik RSˮ, br. 101/05 i 63/09), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 –ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA POLICIJE

I

Postavlja se Milorad Veljović za direktora policije, do završetka postupka izbora za direktora policije po konkursu u skladu sa Zakonom o policiji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4853/2011

U Beogradu, 16. juna 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar