Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice, kukuruza i zamrznute maline, roda 2011. godine u javna skladišta

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA SKLADIŠTENjA PŠENICE, KUKURUZA I ZAMRZNUTE MALINE, RODA 2011. GODINE U JAVNA SKLADIŠTA

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice, kukuruza i zamrznute maline, roda 2011. godine u javna skladišta.

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice i kukuruza ima fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ako:

1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 21/10, 89/10 i 22/11) i nalazi se u aktivnom statusu;

2) ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond), kao i ako je u periodu od 14. avgusta 2010. godine do 19. avgusta 2011. godine uplatilo iznos od najmanje 42.818 dinara po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja zamrznute maline ima fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ako ispunjava uslov iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Član 3.

Lice iz člana 2. ove uredbe ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice, kukuruza i zamrznute maline roda 2011. godine za period najviše do šest meseci, za pun mesec od dana izdavanja robnog zapisa za poljoprivredne proizvode koji su uskladišteni u periodu od 1. jula 2011. godine do 31. maja 2012. godine, i to u mesečnom iznosu od:

1) 1200 dinara po toni za roland kategoriju zamrznute maline;

2) 1000 dinara po toni za griz kategoriju zamrznute maline;

1000 dinara po toni za blok kategoriju zamrznute maline;

800 dinara po toni za polublok kategoriju zamrznute maline;

120 dinara po toni za A-1 klasu pšenice;

100 dinara po toni za A-2 klasu pšenice;

80 dinara po toni za A-3 klasu pšenice;

100 dinara po toni za sve klase kukuruza.

Podsticajna sredstva za subvencionisanje troškova skladištenja zamrznute maline ostvaruju se za ukupnu površinu do 20 hektara, prijavljenu u skladu sa Pravilnikom, ako je prinos maline do 20 tona po hektaru prijavljene površine.

Podsticajna sredstva za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice i kukuruza ostvaruju se za ukupnu površinu do 100 hektara, prijavljenu u skladu sa Pravilnikom, ako je prinos pšenice do šest tona po hektaru prijavljene površine, a prinos kukuruza do osam tona po hektaru prijavljene površine.

Član 4.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja zamrznute maline podnosi se na Obrascu 1 – Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za skladištenje zamrznute maline roda 2011. godine u javnim skladištima, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice i kukuruza podnosi se na Obrascu 2 – Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za skladištenje pšenice i kukuruza roda 2011. godine u javnim skladištima, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zahtev iz st. 1. i 2. ovog člana podnosi se posle isteka roka skladištenja u dva primerka Ministarstvu finansija – Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava) od 15. septembra 2011. godine do 31. maja 2012. godine.

Uz zahtev iz st. 1. i 2. ovog člana podnosi se ugovor o skladištenju, faktura za usluge skladištenja i kopija robnog zapisa izdata na osnovu ugovora o skladištenju.

Član 5.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava iz člana 1. ove uredbe utvrđuje Uprava na osnovu priložene dokumentacije i ispostavlja nalog za prenos sredstava na osnovu subvencionisanja skladištenja pšenice, kukuruza i zamrznute maline roda 2011. godine u javna skladišta sa posebnog računa za subvencije Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) na namenski račun korisnika sredstava.

Član 6.

Uprava vodi evidenciju o korisnicima sredstava i o visini isplaćenih sredstava i o tome obaveštava Ministarstvo.

Član 7.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje ostvari pravo na korišćenje podsticajnih sredstva iz člana 1. ove uredbe na osnovu netačnih i neistinitih podataka.

Član 8.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4827011.0064.54.Doc/1

Obrazac 1

___________________________________________________________________________

(ime i prezime nosioca gazdinstva, prebivalište – mesto, ulica i broj)

BPG   JMBG    

MINISTARSTVO FINANSIJAUPRAVA ZA TREZORFILIJALA___________________

ZAHTEVZA KORIŠĆENjE PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SKLADIŠTENjE ZAMRZNUTE MALINE RODA 2011. GODINE U JAVNA SKLADIŠTA

Uskladištena zamrznuta malina u javnom skladištu KATEGORIJA Količina u tonama(sa jednom decimalom) Serijski broj robnog zapisa Predato na skladištenje(dan, mesec i godina) Podignuto sa skladištenja (dan, mesec i godina) ROLAND GRIZ BLOK POLUBLOK

Podaci o javnom skladištu u kome je uskladišten poljoprivredni proizvod Naziv Sedište Šifra skladišta (popunjava radnik Uprave za trezor)

Broj: od:

Uz zahtev, prilažem potvrdu Javnog skladišta

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću IZJAVLjUJEM da sam pre popunjavanja obrasca isti pažljivo pročitao i razumeo, kao i da su gore navedeni podaci tačni.

UPRAVA ZA TREZOR  U __________, ______ 201_. godine Zahtev broj: Datum prijema: Sredstva isplaćena u iznosu od ………… dinara …………..2011. god.   Obradio: Kontrolisao:   (Potpis podnosioca zahteva)

_____________________________ _________________________

(Naziv javnog skladišta) (mesto i adresa)

Broj: ______________ Datum: ______________

Obrazac 2

___________________________________________________________________________

(ime i prezime nosioca gazdinstva, prebivalište – mesto, ulica i broj)

BPG   JMBG    

 

MINISTARSTVO FINANSIJAUPRAVA ZA TREZORFILIJALA___________________

ZAHTEVZA KORIŠĆENjE PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SKLADIŠTENjE PŠENICE I KUKURUZA ROKA 2011. GODINE U JAVNIM SKLADIŠTIMA

Uskladištena pšenica u javnom skladištu KLASA Količina u tonama (sa jednom decimalom) Serijski br. robnog zapisa Predato na skladištenje(dan, mesec i godina) Podignuto sa skladištenja(dan, mesec i godina) A-1 A-2 A-3 Uskladišteni kukuruz u javnom skladištu Količina u tonama (sa jednom decimalom) Serijski broj robnog zapisa Predato na skladištenje (dan, mesec i godina) Podignuto sa skladištenja(dan, mesec i godina) Podaci o javnom skladištu u kome je uskladišten poljoprivredni proizvod Naziv Sedište Šifra skladišta (popunjava radnik Uprave za trezor)

Broj: od:

Uz zahtev, prilažem potvrdu Javnog skladišta

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću IZJAVLjUJEM da sam pre popunjavanja obrasca isti pažljivo pročitao i razumeo, kao i da su gore navedeni podaci tačni.

UPRAVA ZA TREZOR  U __________, ______ 201_. godine Zahtev broj: Datum prijema Sredstva isplaćena u iznosu od ………… dinara …………..2011. god.   Obradio: Kontrolisao:   (Potpis podnosioca zahteva)

___________________________ ___________________________

(Naziv javnog skladišta) (mesto i adresa)

Broj: ______________ Datum: _____________

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

U cilju obezbeđenja uslova za punu implementaciju Zakona o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode („Službeni glasnik RS”, broj 41/09) neophodno je obezbediti određena sredstva na ime subvencionisanja skladištenja poljoprivrednih proizvoda koji se skladište u javnim skladištima.

S obzirom da je ulazak u sistem javnih skladišta na dobrovoljnoj osnovi, a interes države je da se on uspešno realizuje, neophodno je stimulisati poljoprivrednike da svoju robu skladište u navedenom sistemu. To će se, pored ostalog, obezbediti kroz subvencionisanje dela troškova usluga skladištenja.

Cilj mere je stimulisanje poljoprivrednih proizvođača da skladište svoje proizvode u sistemu javnih skladišta, čime se obezbeđuje da robu ne prodaju odmah posle žetve/berbe kada su po pravilu cene niže, već da je prodaju onda kada procene da je na tržištu za njih najpovoljnija cena.

Efekat mere očekuje se kroz veći broj licenciranih skladišta u sistemu javnih skladišta i uspešnom uspostavljanju ovog sistema. Efekat kod poljoprivrednika ogleda se u razvoju tržišta kredita po osnovu robnih zapisa (koji se izdaju za predatu robu prema Zakonu o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode), odnosno ostvarivanje prava na korišćenje kratkoročnih kredita radi finansiranja primarne poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje hrane i trgovine poljoprivrednim proizvodima. Takođe, direktan efekat na poljoprivrednike je i podrška dohotku kroz smanjenje troškova na ime usluga skladištenja.

III SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice, kukuruza i zamrznute maline roda 2011. godine u javna skladišta (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za skladištenje pšenice i kukuruza ima fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ako:

1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 21/10, 89/10 i 22/11) i nalazi se u aktivnom statusu;

2) ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond), kao i ako je u periodu od 14. avgusta 2010. godine do 19. avgusta 2011. godine uplatilo iznos od najmanje 42.818 dinara po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika.

Lice iz člana 2. ove uredbe ima pravo na podsticajna sredstva za skladištenje pšenice, kukuruza i zamrznute maline roda 2011. godine za period najviše do šest meseci, za pun mesec od dana izdavanja robnog zapisa za poljoprivredne proizvode koji su uskladišteni u periodu od 1. jula 2011. godine do 31 maja 2012. godine, i to u mesečnom iznosu od:

1) 1200 dinara po toni za roland kategoriju zamrznute maline;

2) 1000 dinara po toni za griz kategoriju zamrznute maline;

1000 dinara po toni za blok kategoriju zamrznute maline;

800 dinara po toni za polublok kategoriju zamrznute maline;

120 dinara po toni za A-1 klasu pšenice;

100 dinara po toni za A-2 klasu pšenice;

80 dinara po toni za A-3 klasu pšenice;

100 dinara po toni za sve klase kukuruza.

Podsticajna sredstva za skladištenje zamrznute maline ostvaruju se za ukupnu površinu do 20 hektara, prijavljenu u skladu sa Pravilnikom, ako je prinos maline do 20 tona po hektaru prijavljene površine.

Podsticajna sredstva za skladištenje pšenice i kukuruza ostvaruju se za ukupnu površinu do 100 hektara, prijavljenu u skladu sa Pravilnikom, ako je prinos pšenice do šest tona po hektaru prijavljene površine, a prinos kukuruza do osam tona po hektaru prijavljene površine.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava za skladištenje zamrznute maline podnosi se na Obrascu 1 – Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za skladištenje zamrznute maline roda 2011. godine u javnim skladištima, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava za skladištenje pšenice i kukuruza podnosi se na Obrascu 2 – Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za skladištenje pšenice i kukuruza roda 2011. godine u javnim skladištima, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zahtev iz st. 1. i 2. ovog člana podnosi se posle isteka roka skladištenja u dva primerka Ministarstvu finansija – Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava) od 15. septembra 2011. godine do 31. maja 2012. godine.

Uz zahtev iz st. 1. i 2. ovog člana podnosi se ugovor o skladištenju, faktura za usluge skladištenja i kopija robnog zapisa.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje Uprava na osnovu priložene dokumentacije i ispostavlja nalog za prenos sredstava na osnovu subvencionisanja skladištenja pšenice, kukuruza i zamrznute maline roda 2011. godine u javnim skladištima sa posebnog računa za subvencije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) na namenski račun korisnika sredstava.

Uprava vodi evidenciju o korisnicima sredstava i o visini isplaćenih sredstava i o tome obaveštava Ministarstvo.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – nosilac komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva koje ostvaripravo na podsticajna sredstva iz člana 1. ove uredbe na osnovu netačnih i neistinitih podataka.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

U Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10), Razdeo 19 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 19.11. – Uprava za agrarna plaćanja, Funkcija 420-Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama predviđen je iznos od 16.815.357.000 dinara. Zaključkom Vlade 05 Broj: 401-507/2011 od 3. februara 2011. godine , 05 Broj: 401-2813/2011 od 14. aprila 2011. i Zaključkom Vlade donetim na sednici od 3. juna 2011 godine usvojen je Program raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti podsticanja poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje za 2011. godinu, kojim su obezbeđena sredstva u iznosu od 100.000.000 dinara za podršku skladištenju poljoprivrednih proizvoda u javna skladišta, u koje spadaju i sredstva za realizaciju ove uredbe.

Imajući u vidu da je zbog prirode ove mere i vegetacionog perioda za pšenicu, kukuruz i malinu neophodno da rok za podnošenje zahteva za korišćenje podsticajnih sredstava bude od 1. jula 2011. godine do 31. maja 2012. godine, kao i činjenicu da se u ovom slučaju vegetaciona godina ne poklapa sa budžetskom, sredstva za ove namene obezbediće se u 2012. godini, u skladu sa bilansnim mogućnostima budžeta Republike Srbije, a što će se razmatrati u budžetskoj proceduri za narednu godinu.

V. IZJAVA O USKLAĐENOSTI SA

STRATEŠKIM DOKUMENTOM

Predlog ove uredbe usklađen je sa Strategijom razvoja poljoprivrede Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 78/05) i Nacionalnim programom razvoja poljoprivrede Srbije za period od 2010-2013. godine („Službeni glasnik RS”, broj 83/10).

VI. IZJAVA O PREDVIĐENOSTI UREDBE

GODIŠNjIM PLANOM RADA VLADE

Donošenje ove uredbe nije predviđeno Planom rada Vlade za 2011. godinu, ali je njeno donošenje neophodno da bi se izvršila raspodela sredstava obezbeđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije i omogućilo da se na osnovu Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), odrede uslovi i način korišćenja tih sredstava, a samim tim realizuje Program raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti podsticanja poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje za 2011. godinu.

VII. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4827011.0064.54.Doc/4

Ostavite komentar