Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Saša Mogić, pomoćnik ministra regionalnog razvoja i lokalne samouprave – Sektor za lokalnu samoupravu, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave – Sektor za lokalnu samoupravu, do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 9. decembra 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-10008/2014

U Beogradu, 13. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Zoran Petrović, direktor – glavni upravni inspektor Upravnog inspektorata u Ministarstvu pravde i državne uprave, nastavlja rad na položaju direktora – glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 23. decembra 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-10010/2014

U Beogradu, 13. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Dragan Mišković, pomoćnik direktora – glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata u Ministarstvu pravde i državne uprave – Sektor upravne inspekcije, nastavlja rad na položaju pomoćnika direktora – glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – Sektor upravne inspekcije, do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 27. juna 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-10013/2014

U Beogradu, 13. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I

LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se Ivana Savićević za pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave – Sektor za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9858/2014

U Beogradu, 13. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I

LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se Natalija Pavlović Šiniković za pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave – Sektor za normativne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10005/2014

U Beogradu, 13. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE

I

Jasmini Benmansur prestaje rad na položaju pomoćnika ministra pravde i državne uprave – Sektor za državnu upravu i matične knjige, zbog ukidanja položaja – od 29. avgusta 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10003/2014

U Beogradu, 13. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE

I

Nini Fira prestaje rad na položaju pomoćnika ministra pravde i državne uprave – Sektor za ljudska i manjinska prava i ostvarivanje slobode udruživanja građana, zbog ukidanja položaja – od 29. avgusta 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10002/2014

U Beogradu, 13. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE

I

Postavlja se Jelena Spasić za pomoćnika ministra privrede – Sektor za razvoj preduzetništva i konkurentnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10242/2014

U Beogradu, 13. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU SEKRETARA MINISTARSTVA PRIVREDE

I

Postavlja se Radoje Savićević za sekretara Ministarstva privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10240/2014

U Beogradu, 13. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU SEKRETARA MINISTARSTVA PRIVREDE

I

Razrešava se Danica Stojanović dužnosti sekretara Ministarstva privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10241/2014

U Beogradu, 13. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3. stav 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o formiranju Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 1/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINOG JUGOSLOVENSKO-RUSKOG KOMITETA ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNJU

I

Imenuje se Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova, za predsednika srpskog dela Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10274/2014

U Beogradu, 13. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3. stav 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o formiranju Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 1/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINOG JUGOSLOVENSKO-RUSKOG KOMITETA ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNJU

I

Konstatuje se da je prof. dr Milanu Bačeviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju 27. aprila 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10273/2014

U Beogradu, 13. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Razrešava se Jelena Spasić dužnosti pomoćnika ministra regionalnog razvoja i lokalne samouprave – Sektor za evropske integracije, međunarodnu saradnju i projekte, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10303/2014

U Beogradu, 13. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOGODBORA INSTITUTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE „DR VUKAN ČUPIĆ”

I

Razrešava se dr Dušan Joksimović dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10291/2014

U Beogradu, 13. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOGODBORA INSTITUTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE „DR VUKAN ČUPIĆ”

I

Imenuje se dr Aleksandra Sekulić, Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”, za člana Upravnog odbora Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10293/2014

U Beogradu, 13. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 6. stav 6. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji:

Branko Ružić, predsednik,

prof. dr Tanja Miščević, član,

Srđan Majstorović,član,

Ognjen Mirić, član,

Radojko Srbljanović, član,

Zoran Martinović, član,

Tatjana Matić, član,

dr Predrag Jovanović, član,

Branka Totić, član,

Željko Jović, član,

Stefan Lazarević, član,

Danilo Golubović, član,

Miodrag Poledica, član,

Dejan Novaković, član,

Branislav Zoroja, član,

prof. dr Dragan Vukmirović, član,

Brankica Janković, član,

Vanja Vukić, član,

Stevan Nikčević, član,

Miomir Udovički, član,

Nikola Ćorsović, član,

Nikša Vušurović, član,

Vesna Hreljac Ivanović, član,

prof. dr Zoran Mašić, član,

dr Radomir Žikić, član,

Aleksandar Vulin, član,

Milana Rakić, član,

2

Gordana Predić, član,

mr Miodrag Jocić, član,

prof. dr Vladimir Đukić, član,

Zoran Đorđević, član,

Radoje Savićević, član,

Bojan Terzić, član,

Čedomir Backović, član,

Nenad Borovčanin, član,

Gordana Mataija, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10205/2014

U Beogradu, 13. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 6. stav 6. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

U Savet Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji imenuju se:

za predsednika:

Jadranka Joksimović, ministar bez portfelja zadužen za evropske integracije;

za članove:

prof. dr Tanja Miščević, šef Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji,

Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije,

Ana Ilić, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije – koordinator za fondove Evropske unije,

Zoran Lazić, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

dr Predrag Jovanović, direktor Uprave za javne nabavke,

Branka Totić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu,

Željko Jović, generalni direktor Sektora za kontrolu poslovanja banaka u Narodnoj banci Srbije,

Danilo Golubović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Tatjana Jovanović, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

mr Mirjana Filipović, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike,

Branislav Zoroja, generalni direktor Sektora za monetarne operacije u Narodnoj banci Srbije,

prof. dr Dragan Vukmirović, direktor Republičkog zavoda za statistiku,

dr Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Dejan Trifunović, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

2

Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde,

Aleksandar Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova,

prof. dr Viktor Nedović, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

prof. dr Zoran Mašić, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

Stana Božović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Tatjana Matić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija,

Stevan Nikčević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija,

Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju,

Zoran Đorđević, državni sekretar u Ministarstvu odbrane,

Saša Mirković, državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja,

Gordana Mataija, pomoćnik direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo,

Nenad Borovčanin, državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta,

Željko Ožegović, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave,

Bojan Terzić, generalni direktor Direkcije za zakonodavno-pravne poslove u Narodnoj banci Srbije,

prof. dr Dragana Jovanović, posebni savetnik ministra zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10206/2014

U Beogradu, 13. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA PREGOVARAČKE GRUPE ZA SOCIJALNU POLITIKU I ZAPOŠLJAVANJE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešava se Čikoš Laslo dužnosti predsednika Pregovaračke grupe za socijalnu politiku i zapošljavanje Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10200/2014

U Beogradu, 13. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA PREGOVARAČKE GRUPE ZA SOCIJALNU POLITIKU I ZAPOŠLJAVANJE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Imenuje se dr Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, za predsednika Pregovaračke grupe za socijalnu politiku i zapošljavanje Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10201/2014

U Beogradu, 13. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica („Službeni glasnik RS”, broj 108/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA TRAJNE INTEGRACIJE IZBEGLICA

I

Razrešavaju se dužnosti člana Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica:

1. Edi Majstorović,

2. Milan Miljević,

3. Ljubiša Milosavljević,

4. Vera Mavrić,

5. Ognjen Mirić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10053/2014

U Beogradu, 13. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica („Službeni glasnik RS”, broj 108/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA ČLANOVA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA TRAJNE INTEGRACIJE IZBEGLICA

I

U Komisiju za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica imenuju se:

1) za predsednika:

– Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova;

2. za članove:

(1) Nataša Šimšić, pomoćnik ministra finansija,

(2) Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave,

(3) Čikoš Laslo, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

(4) Milena Radomirović, šef Odseka u Kancelariji za evropske integracije,

(5) Mirjana Knežević, posebni savetnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10058/2014

U Beogradu, 13. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva finansija,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Imenuje se dr Dušan Vujović, ministar finansija, za guvernera Republike Srbije u Evropskoj banci za obnovu i razvoj.

2. Imenuje se Željko Sertić, ministar privrede, za zamenika guvernera Republike Srbije u Evropskoj banci za obnovu i razvoj.

3. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10388/2014

U Beogradu, 13. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. st. 6. i 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/60 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I METALURGIJU U BEOGRADU

I

Razrešava se Marija Stevanović dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9973/2014

U Beogradu, 13. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 22. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električne energije sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 50/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Razrešava se Jelena Matejić, nezavisan član, dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10336/2014

U Beogradu, 13. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se Vesna Kovač za državnog sekretara u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9614/2014

U Beogradu, 13. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 6. stav 1, a u vezi sa članom 5. stav 5. Zakona o Socijalno-ekonomskom savetu („Službeni glasnik RS”, broj 125/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA – PREDSTAVNIKA VLADE I NJIHOVOG ZAMENIKA U SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije:

– članovi – predstavnici Vlade:

1) Lazar Krstić,

2) dr Dušan Vujović;

– zamenik člana – predstavnika Vlade:

1) Nikša Vušurović.

II

U Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije imenuju se:

– za članove – predstavnike Vlade:

1) dr Dušan Vujović, ministar finansija,

2) Željko Sertić, ministar privrede;

– za zamenika člana – predstavnika Vlade:

1) Nenad Mijailović, državni sekretar u Ministarstvu finansija.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10515/2014

U Beogradu, 13. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ČLANOVA

SAVETA ZA PRAVA DETETA

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za prava deteta:

1) Brankica Janković, predsednik,

2) Jasmina Ivanović, sekretar,

3) Muhedin Fijuljanin, član,

4) Jasmina Benmansur, član,

5) Darko Laketić, član,

6) Vesna Remović, član.

II

U Savet za prava deteta imenuju se:

1) za predsednika:

– Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

2) za sekretara:

– Danijela Čukić Vlahović, samostalni savetnik u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

3) za članove:

(1) Branka Gajić, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

(2) Jasmina Benmansur, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave,

(3) Aleksandra Stepanović, načelnik u Ministarstvu pravde,

(4) Aleksandra Đorđević, savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja,

(5) Nataša Gudović, viši savetnik u Ministarstvu zdravlja,

2

(6) Zora Dešić, samostalni savetnik u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-10530/2014

U Beogradu, 13. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 7. stav 1. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Kine („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU

SA NARODNOM REPUBLIKOM KINOM

I

Imenuje se prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, za predsednika srpskog dela Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju sa Narodnom Republikom Kinom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10555/2014

U Beogradu, 13. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Ostavite komentar