51. sednica Vlade Republike Srbije, 22. februar 2013. godine

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLASREĆNO U ĆUPRIJI

I

Dejanu Nenadoviću prestaje dužnost direktora Doma učenika srednjih škola „Srećno” u Ćupriji, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1267/2013

U Beogradu, 22. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLASREĆNO U ĆUPRIJI

I

Imenuje se Zoran Milivojević za vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola „Srećno” u Ćupriji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1269/2013

U Beogradu, 22. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predstavnici osnivača:

1. Nevenka Đorđević,

2. Miloš Bugarin,

3. prof. dr Dragutin Veličković,

4. Vladimir Božić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1261/2013

U Beogradu, 22. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

U Savet Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1. dr Boris Kuzman, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu,

2. Miletić Mihajlović, narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije,

3. dr Nikola Ristić, profesor emeritus,

4. Radmil Crnjaković, dipl. inž. ratarstva iz Svilajnca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1264/2013

U Beogradu, 22. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

STUDENTSKOG CENTRA BEOGRAD U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Studentskog centra „Beograd” u Beogradu:

1. Slobodan Đulić, predsednik,

2. Stevan Kriško, član,

3. Goran Ivančević, član,

4. Arsenije Katanić, član,

5. Sava Jerković, član,

6. Dragica Moro, član,

7. Ljiljana Jovčić, član,

8. Dragan Daničić, član,

9. Balša Božović, član,

10. Goran Minić, član,

11. Vladimir Cvijović, član,

12. Mira Šekeljić, član,

13. prof. dr Branko Medojević, član,

14. Ljiljana Delević, član,

15. mr Saša Veljković, član,

16. Radislav Mitrić, član,

17. Goran Šćepanović, član,

18. Miro Mačar, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1320/2013

U Beogradu, 22. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA BEOGRAD U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Studentskog centra „Beograd” u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Nenad Đorđević, doktor stomatologije iz Beograda;

2) za članove:

predstavnici osnivača:

(1) Miljko Valjarević, dipl. pravnik, sekretar Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

(2) Milan Lučić, dipl. matematičar, tehnički direktor Nelt co,

(3) Dušan Šujdović, dipl. ekonomista, Dunav osiguranje a.d. Beograd,

(4) Zoran Ilić, dipl. inž. mašinstva, Aerodrom „Nikla Tesla” Beograd;

predstavnici univerziteta:

(1) dr Branko Medojević, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

(2) dr Lazar Saranovac, docent Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

predstavnici studenata:

(1) Vladimir Smuđa, student Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

(2) Ranko Stojanović, student Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

(3) Marko Pavlović, student Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Miroslav Sarić, dipl. sociolog, pomoćnik direktora za studentski standard,

(2) Vlada Panić, dipl. veterinar, upravnik restorana „Studentski grad”,

(3) Radoslav Ćorović, referent u Studentskom domu „4. april”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1321/2013

U Beogradu, 22. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

USTANOVE STUDENTSKO ODMARALIŠTE BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Ustanove studentsko odmaralište Beograd:

1. Ljubiša Stoiljković, predsednik,

2. Jovan Bjelobaba, član,

3. Irmeni Ferenci, član,

4. Miodrag Mitrović, član,

5. Ljuba Jovanović, član,

6. dr Žarko Obradović, član,

7. Vesko Kovačević, član,

8. Veselin Anđelić, član,

9. Zoran Radulović, član,

10. Vlada Todorović, član,

11. Ivan Radojević, član,

12. Nemanja Dragićević, član,

13. dr Tanja Jovanović, član,

14. dr Dragan Beloica, član,

15. dr Zoran Ilić, član,

16. Lazo Buha, član,

17. Radoslav Marjanović, član,

18. Zoran Spasojević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1266/2013

U Beogradu, 22. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

USTANOVE STUDENTSKO ODMARALIŠTE BEOGRAD

I

U Upravni odbor Ustanove studentsko odmaralište Beograd imenuju se:

1) za predsednika:

– Vladimir Cvijović, dipl. ekonomista, Ustanova Studentski centar „Beograd”;

2) za članove:

predstavnici osnivača:

(1) Ljubiša Stoiljković, dipl. ekonomista, Hotel Rex d.o.o. Beograd,

(2) Goran Minić, dipl. inž. saobraćaja, Telekom Srbija,

(3) Branko Simić, ekonomista iz Beograda;

predstavnici univerziteta:

(1) prof. dr Miodrag Popović, prorektor Univerziteta u Beogradu;

predstavnici studenata:

(1) Ivan Šašić, student Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

(2) Ranko Stojanović, student Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Nedeljko Spasenić, PJ „Ratko Mitrović” – Zlatibor,

(2) Zoran Spasojević, PJ „Radojka Lakić” – Avala.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1279/2013

U Beogradu, 22. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLAMLADOSTU ALEKSINCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola „Mladost” u Aleksincu:

1. Radmila Jovanović, predsednik,

2. Milan Veljković, član,

3. Viobran Radosavljević, član,

4. Aleksandar Đorđević, član,

5. Radivoje Brkić, član,

6. Dejan Stević, član,

7. Vesna Aleksić, član,

8. Novica Lukić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-547/2013-1

U Beogradu, 22. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLAMLADOSTU ALEKSINCU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola „Mladost” u Aleksincu imenuju se:

1) za predsednika:

– Miloš Milošević, saobraćajni inženjer;

2) za članove:

predstavnici osnivača:

(1) Aleksandra Simić, novinar,

(2) Miloš Stanojević, doktor veterinarske medicine,

predstavnici roditelja učenika:

(1) Nebojša Janković, radnik iz Sokobanje,

(2) Saša Veličković, vojno lice iz Kruševca,

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Vesna Aleksić, samostalni računovođa,

(2) Srđan Tasić, magacioner.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-552/2013-1

U Beogradu, 22. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti kulture i prosvete („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 12/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SRPSKOG DELA MEŠOVITE SRPSKOHRVATSKE KOMISIJE ZA POVRAĆAJ KULTURNIH DOBARA

I

Razrešavaju se dužnosti u srpskom delu Mešovite srpsko-hrvatske komisije za povraćaj kulturnih dobara:

1. Dušica Živković, predsednik,

2. Borislav Šurdić, član,

3. Nada Latinović, član,

4. Miroslav Ilić, član,

5. Zorana Đorđević, član,

6. Marko Omčikus, član,

7. Danijela Filipović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1302/2013

U Beogradu, 22. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti kulture i prosvete („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 12/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SRPSKOG DELA

KOMISIJE ZA POVRAĆAJ KULTURNIH DOBARA

I

U srpski deo Komisije za povraćaj kulturnih dobara imenuju se:

1) za predsednika:

– Miladin Lukić, pomoćnik ministra kulture i informisanja;

2) za članove:

(1) Branislava Popović, istoričar umetnosti, konzervator savetnik, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture,

(2) Nada Latinović, prvi savetnik u Direkciji za međunarodnu kulturnu, prosvetnu, naučnu, tehnološku i sportsku saradnju Ministarstva spoljnih poslova,

(3) Zorana Đorđević, konzervator restaurator, muzejski savetnik, Muzej Vojvodine,

(4) Vladimir Radovanović, upravnik Muzeja Srpske pravoslavne crkve,

(5) mr Nikodim (Kosović), namesnik manastira Krke,

(6) Olivera Marković, načelnik Odeljenja za kulturno nasleđe Ministarstva kulture i informisanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1303/2013

U Beogradu, 22. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za Hilandar („Službeni glasnik RS”, broj 126/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA HILANDAR

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za Hilandar:

1. Nebojša Bradić, predsednik,

2. Dušica Živković, zamenik predsednika,

3. dr Marko Popović, član,

4. dr Vladeta Janković, član,

5. akademik Mirjana Živojinović, član,

6. Vera Pavlović Lončarski, član,

7. akademik Dimitrije Stefanović, član,

8. mr Svetislav Nikolić, član,

9. prof. dr Smilja Marjanović Dušanić, član,

10. prof. dr Zoran Rakić, član,

11. Zoran Vapa, član,

12. Milivoj Ranđić, član,

13. mr Vladimir Trijić, član,

14. prof. dr Mirko Kovačević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1305/2013

U Beogradu, 22. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za Hilandar („Službeni glasnik RS”, broj 126/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA HILANDAR

I

U Komisiju za Hilandar imenuju se:

1) za predsednika:

– Bratislav Petković, ministar kulture i informisanja;

2) za zamenika predsednika:

– Miladin Lukić, pomoćnik ministra kulture i informisanja;

3. za članove:

(1) dr Vladeta Janković, ambasador Republike Srbije pri Svetoj Stolici,

(2) Njegovo Preosveštenstvo Episkop timočki G. Justin,

(3) akademik Gojko Subotić, Srpska akademija nauka i umetnosti,

(4) akdemik Dimitrije Stefanović, Srpska akademija nauka i umetnosti,

(5) prof. dr Zoran Rakić, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

(6) Zoran Vapa, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Novi Sad,

(7) Milivoj Ranđić, direktor Zadužbine Svetog manastira Hilandar,

(8) Vladimir Trijić, arheograf, bibiotekar, Narodna biblioteka Srbije,

(9) prof. dr Mirko Kovačević, arhitekta u penziji,

(10) Slobodan Barišić, arhitekta, konzervator savetnik, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture,

(11) mr Vladimir Bulajić, slikar, konzervator savetnik, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture,

(12) mr Svetislav Nikolić, docent Fakulteta primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu,

(13) Mileta Radojević, direktor Kancelarije za saradnju s crkvama i verskim zajednicama.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1307/2013

U Beogradu, 22. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NAUČNOG INSTITUTA ZA VETERINARSTVO SRBIJE IZ BEOGRADA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije iz Beograda:

1. Zvonimir Rot, predsednik,

2. Milutin Đorđević, član,

3. Dragan Pušara, član,

4. dr Vojin Ivetić, član,

5. dr Vlada Radosavljević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1223/2013

U Beogradu, 22. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NAUČNOG INSTITUTA ZA VETERINARSTVO SRBIJE IZ BEOGRADA

I

U Upravni odbor Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije iz Beograda imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Miroslav Ćirković, dipl. veterinar, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu;

2) za članove:

(1) dr Slavica Vesković Moračanin, dipl. veterinar, Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd,

(2) Vladimir Dimitrijević, dipl. novinar iz Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1224/2013

U Beogradu, 22. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o Kancelariji za ljudska i manjinska prava („Službeni glasnik RS”, broj 75/12), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA KANCELARIJE

ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

I

Razrešava se Dušan Ignjatović dužnosti direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1433/2013

U Beogradu, 22. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o Kancelariji za ljudska i manjinska prava („Službeni glasnik RS”, broj 75/12), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA KANCELARIJE

ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

I

Postavlja se dr Suzana Paunović za direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1441/2013

U Beogradu, 22. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za ljudska i manjinska prava („Službeni glasnik RS”, broj 75/12), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

I

Razrešava se dr Suzana Paunović dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava – Sektor za opšte poslove, međunarodnu saradnju i projekte, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1458/2013

U Beogradu, 22. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA

I PROSTORNOG PLANIRANJA

I

Razrešava se Momčilo Živković dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1471/2013

U Beogradu, 22. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Filip Radović za direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1473/2013

U Beogradu, 22. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture:

1. Donka Stančić, predsednik,

2. Gojko Subotić, član,

3. dr Milka Čanak Medić, član,

4. dr Nađa Folić Kurtović, član,

5. dr Branislav Todić, član,

6. dr Slaviša Perić, član,

7. dr Marko Popović, član,

8. dr Đorđe Janković, član,

9. Aleksandar Janković, član,

10. mr Gordana Simić, član,

11. Stojanka Samardžić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1469/2013

U Beogradu, 22. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE

I

U Upravni odbor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture imenuju se:

1) za predsednika:

– Goran Perčević, dipl. pravnik, direktor „Inter komerc” a.d. Beograd;

2) za članove:

(1) prof. dr Milka Čanak Medić, arhitekta u penziji iz Beograda,

(2) Nikola Kusovac, istoričar umetnosti u penziji iz Beograda,

(3) Vesna Maricki Ostojić, istoričar umetnosti, samostalni savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja,

(4) mr Vladan Zdravković, athitekta, Agencija za vizuelnu umetnost – Kragujevac,

(5) dr Svetlana Pejić, savetnik, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture,

(6) Vojin Nikolić, savetnik, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1474/2013

U Beogradu, 22. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture:

1. Ivana Filipović, predsednik,

2. Risto Mihić, član,

3. Brana Stojković Pavelka, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1476/2013

U Beogradu, 22. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE

I

U Nadzorni odbor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture imenuju se:

1) za predsednika:

– Snežana Vukotić, Javni pravobranilac gradske opštine Zemun;

2) za članove:

(1) Branislav Orlić, šef pravne službe Gradskog zavoda za veštačenje iz Beograda,

(2) Siniša Temerinski, savetnik, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1475/2013

U Beogradu, 22. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 227. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RSˮ, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 106/06 – US, 57/11, 110/12 – US i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

I

Daje se prethodna saglasnost za imenovanje prof. dr Momčila Babića za direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1489/2013

U Beogradu, 22. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije:

1. prof. dr Branislav Stefanović,

2. dr Mirko Kostić,

3. dr Ivan Jovanović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1490/2013

U Beogradu, 22. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE

I

U Upravni odbor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Radisav Šćepanović, Kliničko-bolnički centar „dr Dragiša Mišović-Dedinje”;

2) za članove:

(1) dr Predrag Savić, Klinički centar Srbije,

(2) Olivera Dmitrović, dipl. pravnik, Ministarstvo finansija i privrede,

(3) Nebojša Stojanović, dipl. ekonomista, Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1491/2013

U Beogradu, 22. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU,

VAKCINE I SERUMETORLAK

I

Razrešava se dr Branislav Lazić dužnosti direktora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1493/2013

U Beogradu, 22. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA

ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUMETORLAK

I

Imenuje se dr Vera Stoiljković za vršioca dužnosti direktora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1495/2013

U Beogradu, 22. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar