Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja

PREDLOG Z A K O NA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE

SRBIJE I UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA O UZAJAMNOM PODSTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, sačinjen u Abu Dabiju, 17. februara 2013. godine, u dva originala na srpskom, arapskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja na srpskom i engleskom jeziku glasi:

S P O R A Z U M

IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA

O UZAJAMNOM PODSTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA

Republika Srbija i Ujedinjeni Arapski Emirati (u daljem tekstu: „Strane ugovornice”);

U nameri da promovišu veću međusobnu ekonomsku saradnju, u pogledu investicija učinjenih od strane ulagača jedne Strane ugovornice na teritoriji druge Strane ugovornice;

Prepoznajući da će sporazum o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganjapružiti takvim investicijama stimulans za protok kapitala i ekonomski razvoj Strana ugovornica;

Saglašavajući se da će stabilan okvir za ulaganja maksimalizovati efikasno korišćenje ekonomskih resursa i poboljšati životni standard;

Razumejući da promocija takvih ulaganja zahteva zajednički napor ulagača jedne Strane ugovornice i druge Strane ugovornice,

Sporazumele su se o sledećem:

Definicije

Član 1.

U smislu ovog sporazuma:

1.Izraz „ulagač” označava u odnosu na bilo koju Stranu ugovornicu:

(a) fizičko lice koje ima državljanstvo jedne Strane ugovornice, u skladu sa njenim zakonima i propisima i koje ulaže na teritoriji druge Strane ugovornice;

(b) pravno lice ustanovljeno, osnovano ili na drugi način pravovaljano organizovano u skladu sa važećim zakonima i propisima te Strane ugovornice, koje ima sedište na teritoriji te Strane ugovornice i koje ulaže na teritoriji druge Strane ugovornice.Vlada Strane ugovornice.

2. Izraz „ulaganje” označava svaku vrstu uložene, stvorene ili pribavljene imovine od strane ulagača jedne Strane ugovornice na teritoriji druge Strane ugovornice, u skladu sa njenim zakonima i propisima i obuhvata naročito, mada ne i isključivo sledeće oblike imovine:

(a) pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima i druga stvarna prava, kao što su hipoteka, zaloga, plodouživanje i slična prava;

(b) akcije, obveznice, kao i druge vrste hartija od vrednosti sa pravom učešća;

(v) reinvestirana dobit, obveznice, novčana potraživanja ili druga pravana zakonitu radnju koja ima finansijsku implikaciju na ulaganje;

(g) prava intelektualne svojine, uključujući autorska prava i ostala srodna prava, industrijska imovinska prava, trgovački znaci, patenti, industrijski dizajn i tehnički procesi, pravo u raznovrsnosti postrojenja, know how, poslovne tajne, poslovna imena igoodwill;

(d) pravo na angažovanje u ekonomskim i komercijalnim aktivnostima potvrđenim zakonom, upravnim aktom ili ugovorom. Prirodna bogatstva nisu predmet ovog sporazuma.

Promena oblika u kome se ulaže ili reinvestira imovina neće uticati na njihov karakter kao ulaganja, ukoliko takva promena nije u suprotnosti sa odobrenjima datim za inicijalno uloženu imovinu, ako takva odobrenja postoje.

3.Izraz „prihodi” označava novčane iznose koje donosi ulaganje i obuhvata, naročito, ali ne i isključivo, profit, dividende, kapitalnu dobit, kamate,naknade za prava intelektualne svojine i slične naknade.

4.Izraz „konvertibilna valuta” označava bilo koju valutu koja je u širokoj upotrebi u međunarodnim transakcijama i kojom se trguje na primarnomtržištu valuta.

5. Izraz „teritorija” označava:

(a) Republika Srbija: označava prostor nad kojim Republika Srbija vrši suverena prava i jurisdikciju, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim pravom, a kada je upotrebljena u geografskom smislu označava teritoriju Republike Srbije.

(b) Ujedinjeni Arapski Emirati: teritoriju Ujedinjenih Arapskih Emirata, njenu morsku teritoriju, vazdušni prostor i podvodni prostor na kojoj Ujedinjeni Arapski Emirati u skladu sa međunarodnim pravom i svojim zakonodavstvomvrše suverena prava, uključujući Ekskluzivne Ekonomske Zone, kao i kopno i ostrva pod njihovom jurisdikcijom u pogledu aktivnosti koje se sprovode u njenim vodama, morskom dnu, podzemlju u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom prirodnih bogatstava naosnovu njenih zakona i međunarodnog prava.

Promocija i podsticanje ulaganja

Član 2.

1.Svaka Strana ugovornica će podsticati ulaganja iz druge Strane ugovornice i stvarati povoljne uslove za ulagače druge Strane ugovornice da ulažu na njenoj teritoriji i dozvoljavati takva ulaganja u skladu sa svojim važećim zakonodavstvom.

U cilju podsticanja međusobnih investicionih tokova, svaka Strana ugovornica će u meri u kojoj je to moguće učiniti napor da informiše drugu Stranu ugovornicu, na zahtev bilo koje od Strana ugovornica o mogućnostima za ulaganja na svojoj teritoriji.

Zaštita ulaganja

Član 3.

1.Ulaganja i povrat ulaganja ulagača svake Strane ugovornice koji su učinjeni u skladu sa zakonima i propisima će, u svako doba, na teritoriji druge Strane ugovornice, uživati pravičan i jednak tretman i punu zaštitu ibezbednost.

2. Nijedna od Strana ugovornica neće arbitrernim ili diskriminatornim merama ometati razvoj, upravljanje, korišćenje, ekspanziju, prodaju i, ako je to slučaj, likvidaciju takvog ulaganja.

3. U skladu sa zakonima i propisima, svaka Strana ugovornica će u meri u kojoj je to moguće, učiniti javno dostupnim, svoje zakone, propise koji se odnose na ulaganja. Svaka Strana ugovornica će u skladu sa svojim zakonima i propisima obezbediti ulagačima druge Strane ugovornice pravo pristupa svjim sudovima, upravnim sudovima i agencijama, kao i svim drugim pravosudnim organima.

4.Reinvestiranje dobiti ostvarene po osnovu ulaganja koje se vrši u skladu sa zakonom Strane ugovornice na čijoj teritoriji je prvobitno ulaganje izvršeno, uživaće istu zaštitu kao i prvobitno ulaganje.

5. U slučaju likvidiranja ulaganja, likvidacionim sredstvimaće biti dodeljena ista zaštita i tretman.

Nacionalni tretman i tretman najpovlašćenije nacije

Član 4.

1.Svaka Strana ugovornica će na svojoj teritoriji obezbediti ulaganjima i povratima ulaganja ulagača druge Strane ugovornice, tretman koji je jednako povoljan kao tretman koji se obezbeđuje ulaganjima sopstvenih ulagača ili ulaganjima i povratima ulaganja ulagača trećih država, zavisnood toga koji je povoljniji.

2.Svaka Strana ugovornica će garantovati, na svojoj teritoriji, ulagačima druge Strane ugovornice, u pogledu kupovine, razvoja, upravljanja, održavanja, korišćenja, ekspanzije, prodaje ili drugog otuđenjanjihovih ulaganja, tretman koji je jednako povoljan kao tretman koji dodeljuje sopstvenim ulagačima ili ulagačima trećih zemalja, zavisno od toga koji je povoljniji.

3. Nijedna Strana ugovornica neće na svojoj teritoriji nametnuti obavezne mere za ulaganja ulagača druge Strane ugovornice u pogledu nabavke materijala, sredstava za proizvodnju, poslovanje, transport, marketing svojih proizvoda ili sličnih naloga koji imaju bezrazložan ili diskriminatorni efekat. Ovaj stav se ne primenjuje na mere preduzete u skladu sa zakonima i propisima u delu državnih nabavki robe i usluga na bilo kom nivou vlasti Strane ugovornice.

4. Odredbe st. 1. i 2. ovog člana neće se tumačiti kao obaveza Strane ugovornice da se podvrgne bilo kakvom drugom mehanizmu rešavanja sporova sa ulagačem druge Strane ugovornice osim onog koji je izričito predviđen u članu 9. ovog sporazuma.

5. Nezavisno od drugih bilateralnih sporazuma o ulaganjima koje je Strana ugovornica potpisala sa drugim državama pre ili nakon stupanja na snagu ovog sporazuma, tretman najpovlašćenije nacije se neće primenjivati na proceduralna i sudska pitanja.

6.Odredbe st. 1. i 2. ovog člana neće se tumačiti kao obaveza Strane ugovornice da ulagačima druge Strane ugovornice daje bilo kakvu prednost u tretmanu, preferencijal ili privilegije koje prva Strana ugovornica daje ulagačima iz neke treće države u okviru:

(a) svog sadašnjeg ili budućeg članstva u carinskoj uniji ili ekonomskoj i monetarnoj uniji, slobodnoj trgovinskoj zoni, ili u sličnom međunarodnom sporazumu u kojima je Strana ugovornica jedna ili će biti jedna od strana.

(b) bilo kakvog međunarodnog sporazuma ili aranžmana koji se u celosti ili delimično odnosi na oporezivanje.

Naknada štete ili gubitka

Član 5.

1.Kada ulaganje izvršeno od strane ulagača bilo koje Strane ugovornicepretrpe štetu ili gubitak usled rata ili drugog oružanog sukoba, civilnih nemira, vanrednog stanja, pobune, ustanka i sličnih događaja na teritoriji druge Strane ugovornice, ta Strana ugovornica će obezbediti, u pogledu naknade, povraćaja,obeštećenja ili drugog načina naknade štete, ulagačima druge Strane ugovornice, tretman koji je jednako povoljan kao tretman koji ta Strana ugovornica daje sopstvenim ulagačima ili ulagačima bilo koje treće države, koji god tretman je povoljniji.

2.Bez obzira na odredbe stava 1. ovog člana, ulagačima jedne Strane ugovornice koji, u bilo kojoj od situacija navedenih u tom stavu, pretrpe štetu ili gubitak na teritoriji druge Strane ugovornice, koja je posledica:

(a) zaplene imovine koja im pripada, od strane organa vlasti druge Strane ugovornice, ili

(b) uništavanja njihove imovine od strane organa vlasti druge Strane ugovornice koje nije posledica oružanog sukoba i nije bilo neophodno usled nastale situacije,

obezbediće se bez odlaganja pravična i odgovarajuća naknada pretrpljene štete nastale zaplenom ili uništavanjem njihove imovine. Takva plaćanja će biti izvršena u valuti koja se može slobodno konvertovati i slobodno i bez odlaganja transferisati.

Eksproprijacija

Član 6.

1.Ulaganja ulagača bilo koje Strane ugovornice neće biti nacionalizovana, eksproprisana, niti podvrgnuta drugim merama po dejstvu jednakim nacionalizaciji ili eksproprijaciji (u daljem tekstu: eksproprijacija) na teritoriji druge Strane ugovornice, osim u sledećim slučajevima koji su ispunjeni kumulativno:

(a) za svrhu za koju je utvrđen javni interes,

(b) na nediskriminatornoj osnovi,

(v) u skladu sa zakonom i uz primenu zakona,

(g) uz adekvatnu,efikasnu naknadu koja će se izvršiti bez odlaganja.

2. Ovakva naknada će odgovarati fer tržišnoj vrednosti eksproprisanog ulaganja kakva je bila neposredno pre eksproprijacije ili pre nego što je eksproprijacija postala opšte poznata činjenica, u zavisnosti od toga šta je bilo pre.

3. Kada fer tržišna vrednost ne može da se utvrdi, naknada će biti utvrđena na odgovarajući način, uzimajući u obzir sve relevantne faktore i okolnosti, kao što su uloženi kapital, priroda i trajanje ulaganja, zamene, knjigovodstvenu vrednost i goodwill.

4. Nakanada će biti plaćena bez odlaganja, efikasna za realizaciju i slobodna za transferisanje.

5. Oštećeni ulagač Strane ugovornice će imati pravo, u skladu sa zakonima i propisima Strane ugovornice koja vrši eksproprijaciju, na hitno rešavanje njegovog predmeta,uključujući procenu njegovog ulaganja u skladu sa principima navedenimu ovom članu, od strane sudskog ili drugognadležnog ili nezavisnog organa te Strane ugovornice.

6. Kada Strana ugovornica ekspropriše imovinu pravnog lica osnovanog na njenoj teritoriji u skladu sa njenim zakonima i propisima i u kojima ulagač druge Strane ugovornice učestvuje, ona će obezbediti da se odredba ovog člana primenjuju na način da garantuje takvom ulagaču adekvatnu i efikasnu naknadu.

Transferi

Član 7.

1.Svaka Strana ugovornica će, u skladu sa svojim važećim zakonimai propisima, garantovati ulagačima druge Strane ugovornice, nakon plaćanja svih fiskalnih i drugih obaveza ulagača druge Strane ugovornice, slobodan transfer novčanih iznosa koji se odnose na njihova ulaganja, a naročito, mada ne i isključivo:

(a) uloženi kapital i dodatna sredstva za održavanje ili povećanje ulaganja;

(b) prihodeod ulaganja;

(v)prihode od ukupne ili delimične prodaje ili likvidacije ulaganja;

(g) iznose naknada isplaćenih na osnovu čl. 5. i 6. ovog sporazuma;

(d) iznose naknada na osnovu člana 8. ovog sporazuma.

(đ) plaćanja na osnovu rešavanja investicionih sporova;

(e) zarade i ostale naknade angažovanih lica iz inostranstva u vezi sa ulaganjem;

(ž) profit i dobit od nacionalne avio kompanije.

2.Svaka Strana ugovornica će obezbediti da se transferi iz stava 1. ovog članavrše bez nepotrebnog odlaganja, u konvertibilnoj valuti, koji će biti izvršen po zvaničnom kursu koji se primenjuje na dan transfera na teritoriji Strane ugovornice gde se ulaganje realizuje. U slučaju nepostojanja tržištastrane valute, kurs koji će biti korišćen je poslednji kurs predviđen za konverziju valuta u Posebnim Pravima Vučenja.

3. Nezavisno od st. 1. i 2. ovog člana, Strana ugovornica, u skladu sa svojim zakonima i propisima može, u dobroj nameri i po principima jednakosti i nediskriminatornosti, privremeno onemogućiti transfer i primeniti zakone i propise vezane za:

(a) zaštitu poverilaca u stečajnom postupku; i

(b) krivična dela.

Prenos prava (Subrogacija)

Član 8.

1.Ako Strana ugovornica ili njena ovlašćena institucija (za svrhe ovog člana u daljem tekstu: garant) izvrši plaćanje naknade štete sopstvenom ulagaču na osnovu garancije koju je dala za ulaganje na teritoriji druge Strane ugovornice, druga Strana ugovornica će priznati:

(a) prenos na garanta svih prava i potraživanja obeštećenog ulagača, do koga dolazi bilo na osnovu zakona ili na osnovu pravnog posla; i

(b) da je garant na osnovu subrogacije ovlašćen da ostvaruje takva prava ili realizuje takva potraživanjau istoj meri kao obeštećeni ulagač i da je dužna da preuzme obaveze koje se odnose na ulaganje.

2. Garant je ovlašćen u svim slučajevima na:

(a) isti tretman u pogledu prava, potraživanja i pribavljenih obaveza,po osnovu prenosa; i

(b) sve primljene isplate u skladu sa tim pravima i potraživanjima

koje je obeštećena strana imala pravo da primi po osnovu ovogsporazuma, u vezi sa odgovarajućim ulaganjem i njegovim odgovarajućim povratom.

3.Prava i potraživanja koja su preneta subrogacijom ne mogu biti veća od prvobitnih prava i potraživanja ulagača.

4.Nezavisno od stava 1. ovog člana, subrogacija će biti izvršena u Strani ugovornici tek nakon odobrenja nadležnog tela te Strane ugovornice.

Rešavanje sporova između Strana ugovornica i ulagača druge Strane ugovornice

Član 9.

1. Ulagač koji ima spor sa Stranom ugovornicom će inicijalno pokušati da ga reši putem pregovora.

2. Da bi otpočeo pregovore, investitor će dostaviti Strani ugovornici pismeno zahtev. Pismenizahtev sadrži:

a) ime i adresu ulagača u sporu;

b) odredbu Sporazuma za koju se tvrdi da je prekršena;

v) činjenični i pravni osnov za potraživanje/tvrdnju; i

g) traženi pravni lek i iznos štete koju potražuje.

3. Kada je traženo od Strane ugovornice, u slučaju da spor ne može biti rešen u roku od šest meseci od momenta prijema pismenog zahteva, spor će biti podnet nadležnim telimate Strane ugovornice ili odgovarajućim arbitražnim centrima, radi mirenja.

4. Ako se sporovi ne mogu mirno rešiti u roku od šest meseci od pismenog zahteva ili od početka mirenja iz stava 3. ovog člana, ulagač spor može podneti na rešavanje:

(a) od strane nadležnog suda ili drugog ovlašćenog tela Strane ugovornice na čijojje teritoriji izvršeno ulaganje; ili

(b) ako spor ne može biti rešen u roku od šest meseci od dana podnošenja nadležnom sudu ili drugom ovlašćenom telu, bilo koja strana u sporu može podneti zahtev Međunarodnom centru za rešavanje investicionih sporova, u slučaju da su obe Strane ugovornice članice Konvencije o rešavanju investicionih sporova između država i državljana drugih država, otvorene za potpisivanje u Vašingtonu 18. marta 1965. godine, ili ad hocarbitražnom sudu, osnovanom u skladu sa Arbitražnim pravilima Komisije Ujedinjenih nacija za Trgovinsko pravo (UNCITRAL), čije će sedište biti u državi tuženog, a organ imenovanja u smislu člana 6. stav 2. Arbitražnih pravila, biće Međunarodni arbitražni sud Međunarodne trgovinske komore, iliMeđunarodnom arbitražnom sudu Međunarodne trgovinske komore (ICC) sa sedištem u Parizu/Ženevi.

v) U svakoj fazi mirovanja postupka pred sudovima, strane u sporu mogu povući tužbu u slučaju da postignu dogovor o rešavanju spora mirnim putem.

5. Arbitražna odluka biće konačna i obavezujuća za obe strane u sporu. Svaka Strana ugovornica će obezbediti njeno izvršenje na svojoj teritoriji, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

6.Ako su ulagač i ovlašćeno telo druge Strane ugovornice ili njen organlokalne vlasti zaključili ugovor o ulaganju u kome su predvideli postupak za rešavanje sporova, primenjuje se postupak rešavanja sporova predviđen tim ugovorom.

Rešavanje sporova između Strana ugovornica

Član 10.

1.Sporovi Strana ugovornica u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog Sporazuma rešavaće se, po mogućnosti pregovorima.

2.Ako se spor između Strana ugovornica iz stava 1. ovog člana ne može rešiti na ovaj način u roku od šest meseci od dana započinjanja pregovora on će, na zahtev jedne Strane ugovornice, biti podnet arbitraži od tri člana.

3.Arbitražni sud će se konstituisati na ad hoc osnovi. Svaka Strana ugovornica će imenovati po jednog člana suda, a ova dva člana će odabrati trećeg člana državljanina treće zemlje, koji će, uz saglasnost obe Strane ugovornice, biti imenovan za predsednika arbitražnog suda. Navedeni članovi, biće imenovani u roku od dva meseca od momenta kada je jedna Strana ugovornicaobavestila drugu o svojoj nameri da podnese spor na rešavanje arbitraži.

4.Ako se u rokovima utvrđenim u stavu 3. ovog člana ne konstituiše arbitražni sud, svaka Strana ugovornica može, u odsustvu nekog drugog sporazuma, zatražiti od Predsednika Međunarodnog suda pravde da obavi potrebna imenovanja. Ako je Predsednik Međunarodnog suda pravde državljanin bilo jedne ili druge Strane ugovornice, ili ako je na drugi način sprečen da obavi ovu funkciju, zatražiće se od potpredsednika da u skladu sa Pravilima Suda pod istim uslovima obavi potrebna imenovanja, ili u slučaju njegove sprečenosti, od člana Međunarodnog suda pravde, sledećeg po rangu. Imenovani sudija treba da bude državljanin zemlje sa kojom Strane ugovornice imaju diplomatske odnose.

5.Arbitražni sud će uspostaviti sopstvena pravila postupka osim ako Strane ugovornice ne odluče drugačije.

6. Arbitražni sud će odlučivati na osnovu odredaba ovog sporazuma, kao i opšte prihvaćenih principa i pravila međunarodnog prava. Arbitražni sud donosi odluke većinom glasova; ove odluke su konačne i obavezujuće za obe Strane ugovornice.

7.Svaka Strana ugovornica će snositi troškove učešća svog arbitra i svojih pravnih zastupnika u arbitražnom postupku. Troškove Predsednika i preostale troškove podjednako će snositi obe Strane ugovornice. Arbitražni sud može, ipak, svojom odlukom odrediti na drugi način raspodelu troškova postupka.

Primena drugih odredaba

Član 11.

Bez obzira na član 4, ako zakoni bilo koje od Strana ugovornica, ili sadašnje ili buduće nastale obaveze između Strana ugovornica u skladu sa međunarodnim pravom, pored ovog sporazuma, dodatno sadrže odredbe, bilo opšte ili pojedinačne, kojima se ulaganjima ulagača druge Strane ugovornice, daje tretman koji je povoljniji od tretmana koji se obezbeđuje ovim Sporazumom, takva pravila će, u meri u kojoj su povoljniji, imati prednost nad ovim sporazumom.

Primena sporazuma

Član 12.

Odredbe ovog sporazuma odnose sena ulaganja koja su ulagači jedne Strane ugovornice realizovali na teritoriji druge Strane ugovornice pre kao i posle stupanja na snagu ovog sporazuma,s tim što se neće primenjivati na sporove ili potraživanja koja su nastala pre njegovog stupanja na snagu, ali će se sporovi koji su u toku u momentu stupanja na snagu ovog sporazuma biti rešavani po ovom sporazumu.

Konsultacije

Član 13.

Strane ugovornice će održati konsultacije, na zahtev jedne od njih, u vezi sa pitanjima koja se odnose na primenu ovog sporazuma. Konsultacije će se održati na predlog jedne Strane ugovornice u mestu i u vreme koje će se ugovoriti diplomatskim putem.

Ograničenje privilegija

Član 14.

1. Privilegije ovog sporazuma neće biti dostupne ulagaču koji dobije državljanstvo treće strane, u cilju ostvarivanja privilegija po ovom sporazumu, koje mu u drugom slučaju ne bi bile dostupne.

2. Pre nego se uskrate privilegije po ovom sporazumu, Strana ugovornica koja poriče takvo pravo, obavestiće drugu Stranu ugovornicu.

Stupanje na snagu, izmene

trajanje i prestanak važenja Sporazuma

Član 15.

1.Sporazum stupa na snagu na dan prijema kasnijeg obaveštenja diplomatskim putem kojim svaka Strana ugovornicaobaveštava drugu Stranu ugovornicu o ispunjenju zakonom predviđenih uslova koji se moraju ispunitiradi stupanja na snagu ovog sporazuma.

2. Ovaj sporazum se može izmeniti pismenim putem uz saglasnost obe Strane ugovornice. Te izmene će stupiti na snagu u istom postupku kao i ovaj sporazum.

3.Ovaj sporazum se zaključuje na period od deset godina i automatski će nastaviti da važi u sukcesivnim periodima od po deset godina, osim ako jedna Strana ugovornica pismeno ne obavesti drugu Stranu ugovornicu, najmanje godinu dana pre isteka inicijalnog ili narednog perioda važenja roka, o svojoj nameri da raskine Sporazum. U tom slučaju, prestanak će stupiti na snagu po isteku trenutnog perioda od deset godina.

4.Kada se radi o ulaganjima realizovanim pre isteka roka važenja ovog sporazuma odredbe ovog sporazuma i dalje će važiti u periodu od narednih deset godina od datuma stupanja na snagu raskida sporazuma.

5. Ovaj sporazum će važiti nezavisno od postojanja diplomatskih i konzularnih odnosa između Strana ugovornica.

U POTVRDU ČEGA su dole potpisana lica, valjano ovlašćena, potpisala ovaj sporazum.

Potpisano u Abu Dabiju dana 17. februara 2013. godine u dva originala, svaki na srpskom, arapskom i engleskom jeziku pri čemu su sva tri teksta podjednako autentična. U slučaju bilo kakve razlike u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA REPUBLIKU SRBIJU ZA UJEDINJENE ARAPSKE

EMIRATE

Aleksandar Vučić

Prvi potpredsednik Vlade i ministar odbrane

AbdullahbinZayedAlNahyan

Ministar spoljnih poslova

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Imajući u vidu finansijske potencijale za ulaganje subjekata iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Republiku Srbiju i dogovorene oblike moguće saradnje na međudržavnom nivou, bilo je potrebno uspostaviti pravni okvir za uzajamno podsticanje i zaštitu ulaganja.

Sporazum između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, sačinjen je u Abu Dabiju, 17. februara 2013. godine.

Potvrđivanjem ovog sporazuma stvaraju se uslovi za obezbeđenje visokog stepena pravne sigurnosti ulagača obe Strane ugovornice.

Takođe, potvrđivanjem ovog sporazuma unaprediće se uslovi za sigurno, kvalitetno i pouzdano ulaganje ulagača Strana ugovornica u oblastima saradnje predviđenim Sporazumom o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata, takođe potpisanog u Abu Dabiju, 17. februara 2013. godine.

III. FINANSIJSKE OBAVEZE ZA IZVRŠAVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA I PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA IZVRŠAVANJE SPORAZUMA

Izvršavanjem Sporazuma ne stvaraju se finansijske obaveze za Republiku Srbiju te stoga nisu potrebna sredstva iz budžeta Republike Srbije za njegovo izvršavanje.

IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RSˮ, broj 20/12-prečišćen tekst), proizilaze iz činjenice da je stupanje na snagu ovog sporazuma preduslov za zaključivanje posebnih ugovora, memoranduma o razumevanju i protokola u cilju implementacije konkretnih vojnih razvojnih programa i dogovorenog projekta investicionog ulaganja u poljoprivredu, čija realizacija može da otpočne tokom 2013. godine.

Ostavite komentar