53. sednica Vlade Republike Srbije, 28. februar 2013. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ENERGETIKE,

RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se mr Mirjana Filipović dužnosti pomoćnika ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine – Sektor za elektroenergetiku, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1681/2013

U Beogradu, 28. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ENERGETIKE,

RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se mr Dejan Trifunović dužnosti pomoćnika ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine – Sektor za održivu energetiku, obnovljive izvore energije i strateško planiranje, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1678/2013

U Beogradu, 28. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA ENERGETIKE,

RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se mr Dejan Trifunović za pomoćnika ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine – Sektor za elektroenergetiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1684/2013

U Beogradu, 28. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA USTANOVEPLOVPUTBEOGRAD

I

Razrešava se Žaneta Ostojić Barjaktarević dužnosti direktora Ustanove „Plovput” Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1643/2013

U Beogradu, 28. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA VODNE PUTEVE

I

Ljubiši Mihajloviću prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Direkcije za vodne puteve – Sektor za unutrašnje plovne puteve, zbog stupanja na funkciju u državnom organu – 28. februara 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1645/2013

U Beogradu, 28. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA DIREKCIJE ZA VODNE PUTEVE

U MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA

I

Postavlja se Ljubiša Mihajlović za direktora Direkcije za vodne puteve u Ministarstvu saobraćaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1646/2013

U Beogradu, 28. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 13. stav 2. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS”, br. 102/11, 37/12 i 107/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA

FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA

I

Razrešava se Slobodan Čikarić dužnosti zamenika predsednika Nadzornog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1685/2013

U Beogradu, 28. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

ZAVODA ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ

I

Imenuje se dr Vesna Knežević za vršioca dužnosti direktora Zavoda za transfuziju krvi Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1706/2013

U Beogradu, 28. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC

I

Razrešava se dr Dragan Vasiljević dužnosti vršioca dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1709/2013

U Beogradu, 28. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC

I

Imenuje se ass. mr sci. med. dr Dragan Vasiljević za direktora Instituta za javno zdravlje Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1711/2013

U Beogradu, 28. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE PRIŠTINA

SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Razrešava se dr Bojan Ilić dužnosti direktora Zavoda za javno zdravlje Priština sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1715/2013

U Beogradu, 28. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE PRIŠTINA SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Imenuje se dr Vuko Antonijević za vršioca dužnosti direktora Zavoda za javno zdravlje Priština sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1717/2013

U Beogradu, 28. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA ZDRAVSTVENOG CENTRA

KOSOVSKA MITROVICA

I

Razrešava se dr Milan Jakovljević dužnosti direktora Zdravstvenog centra Kosovska Mitrovica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1705/2013

U Beogradu, 28. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

ZDRAVSTVENOG CENTRA KOSOVSKA MITROVICA

I

Imenuje se prim. dr Milan Ivanović za vršioca dužnosti direktora Zdravstvenog centra Kosovska Mitrovica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1707/2013

U Beogradu, 28. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Univerziteta u Beogradu, predstavnici osnivača:

1. prof. dr Mijat Damjanović,

2. dr Aca Marković,

3. prof. dr Dragor Hiber,

4. doc. dr Đorđe Bajec,

5. Ivan Maričić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1720/2013

U Beogradu, 28. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

U Savet Univerziteta u Beogradu, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1. prof. dr Zorana Mihajlović,

2. prof. dr Milan Bačević,

3. Nikola Selaković,

4. prof. dr Petar Škundrić,

5. prof. dr Goran Petković.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1722/2013

U Beogradu, 28. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, predstavnici osnivača:

1. dr Saša Knežević,

2. prof. dr Milovan Bratić,

3. Saša Đorđević.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1721/2013

U Beogradu, 28. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU

I

U Savet Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1. prof. dr Igor Novaković,

2. prof. dr Zoran Perišić,

3. mr sci. med. Saša Živić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1723/2013

U Beogradu, 28. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE STANICEBUJANOVACSA SEDIŠTEM

U BUJANOVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Veterinarske stanice „Bujanovac” sa sedištem u Bujanovcu:

1. Vladimir Stanojković, predsednik,

2. Dragan Nedeljković, član,

3. Maja Andrijašević, član,

4. Zoran Nedeljković, član,

5. Dragan Dodić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1708/2013

U Beogradu, 28. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE STANICEBUJANOVACSA SEDIŠTEM

U BUJANOVCU

I

U Upravni odbor Veterinarske stanice „Bujanovac” sa sedištem u Bujanovcu imenuju se:

1) za predsednika:

– Srećko Jordanović, dipl. inž. poljoprivrede;

2) za članove:

(1) Goran Jovanović, veterinarski tehničar,

(2) Blagoje Tabaš, dipl. ekonomista.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1710/2013

U Beogradu, 28. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTAZRENJANINSA SEDIŠTEM U ZRENJANINU

I

Razrešava se Đorđe Janku dužnosti direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Zrenjanin” sa sedištem u Zrenjaninu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1713/2013

U Beogradu, 28. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTAZRENJANINSA SEDIŠTEM U ZRENJANINU

I

Imenuje se Darko Bošnjak za direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Zrenjanin” sa sedištem u Zrenjaninu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1714/2013

U Beogradu, 28. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

ZAVOD ZA UDŽBENIKE

I

Miloljubu Albijaniću prestaje mandat direktora Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike”, zbog isteka perioda na koji je imenovan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1753/2013

U Beogradu, 28. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆAZAVOD ZA UDŽBENIKE

I

Imenuje se Dragoljub Kojčić za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1755/2013

U Beogradu, 28. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava („Službeni glasnik RSˮ, br. 44/06 i 114/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆAZAVOD ZA UDŽBENIKEˮ

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Zavod za udžbenikeˮ:

1) Svetlana Jevremović,

2) Slavica Tomić.

II

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Zavod za udžbenikeˮ imenuju se za članove:

1) Vladimir Cvijović, dipl. ekonomista iz Beograda,

2) Bojana Đurđević, dipl. pravnik iz Beograda.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1750/2013

U Beogradu, 28. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 15. stav 1. Odluke o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje Projektom istraživanje i razvoj u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, broj 51/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆUJUP ISTRAŽIVANJE I RAZVOJˮ

I

Razrešava se Darko Đukić dužnosti direktora Društva s ograničenom odgovornošću „JUP Istraživanje i razvojˮ.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1752/2013

U Beogradu, 28. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 15. stav 1. Odluke o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje Projektom istraživanje i razvoj u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, broj 51/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆUJUP ISTRAŽIVANJE I RAZVOJˮ

I

Imenuje se prof. dr Aleksandar Simonović za direktora Društva s ograničenom odgovornošću „JUP Istraživanje i razvojˮ.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1754/2013

U Beogradu, 28. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O ODREĐIVANJU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA EVROPSKE KOMISIJE

ZA DEMOKRATIJU POSREDSTVOM PRAVA

I

Određuje se prof. dr Milenko Kreća, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, za člana Evropske komisije za demokratiju posredstvom prava.

II

Određuje se prof. dr Vladan Petrov, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, za zamenika člana Evropske komisije za demokratiju posredstvom prava.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1749/2013

U Beogradu, 28. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar