Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA

MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

I

Predragu Mariću prestaje rad na položaju pomoćnika ministra unutrašnjih poslova – načelnika Sektora za vanredne situacije, zbog proteka vremena na koje je postavljen na položaj – 18. maja 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4255/2017

U Beogradu, 11. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA

MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

I

Predrag Marić ponovo se postavlja na položaj pomoćnika ministra unutrašnjih poslova – načelnika Sektora za vanredne situacije, od 19. maja 2017. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4256/2017

U Beogradu, 11. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se Ivana Ćirković za vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave – Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju od 18. maja 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4294/2016

U Beogradu, 11. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA ZDRAVLJA

I

Postavlja se dr Dragana Vujičić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za lekove i medicinska sredstva, psihoaktivne kontrolisane supstance i prekursore od 28. aprila 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4387/2017

U Beogradu, 11. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

I

Bojani Todorović prestaje rad na položaju pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija ‒ Sektor za spoljnotrgovinsku politiku i multirateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju, zbog podnošenja pismene ostavke – 15. maja 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4135/2017

U Beogradu, 11. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 6. stav 4. Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 66/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU

I

Postavlja se Jovica Golubović za vršioca dužnosti pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju – glavnog istražitelja u vodnom saobraćaju, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2932/2017

U Beogradu, 11. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom („Službeni glasnik RS”, broj 26/10), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE

ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

I

Postavlja se Žarko Stepanović za vršioca dužnosti direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom od 16. maja 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4337/2017

U Beogradu, 11. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 4. stav 2. Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 126/07, 117/08, 42/10, 48/10 i 106/12), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Razrešava se Ana Ilić dužnosti vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za evropske integracije – koordinatora za fondove Evropske unije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4389/2017

U Beogradu, 11. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆASKIJALIŠTA SRBIJE

I

Razrešava se Ognjen Cvjetićanin dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”, nezavisan član, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4089/2017

U Beogradu, 11. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆASKIJALIŠTA SRBIJE

I

Imenuje se Vuk Raonić, dipl. pravnik iz Novog Sada, za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”, nezavisan član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4401/2017

U Beogradu, 11. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), a u vezi sa članom 56. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 108/13, 142/14 i 88/15 – US) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Agencije za restituciju:

1. Ivana Sulocki, predsednik,

2. Duško Nedinić, član.

II

U Upravni odbor Agencije za restituciju imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Evica Petrović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu;

2) za člana:

– Ivana Sulocki, dipl. pravnik iz Novog Sada.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4404/2017

U Beogradu, 11. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA LEČENJE I REHABILITACIJUNIŠKA BANJA”, NIŠ

I

Razrešava se Vule Vuković dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš.

II

Imenuje se dr Milan Lazarević, doktor medicine iz Niša, za člana Upravnog odbora Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4390/2017

U Beogradu, 11. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon, 93/12 i 84/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE

ORGANIZACIJE SRBIJE

I

Imenuje se Slađana Mojsilović, dipl. ekonomista iz Beograda, za člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4258/2017

U Beogradu, 11. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 32. st. 4. i 5. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE VLADE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA

ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA SRBIJAŠUME

I

Imenuje se Miloš Srećković, predsednik Nadzornog odbora Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume”, za člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4218/2017

U Beogradu, 11. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 3. stav 3. Odluke o obrazovanju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 71/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA PREGOVARAČKOG TIMA ZA VOĐENJE PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti člana Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji:

1. prof. dr Zoran Stojiljković,

2. dr Vladimir Međak,

3. dr Vladimir Krulj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4383/2017

U Beogradu, 11. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 3. stav 3. Odluke o obrazovanju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 71/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA PREGOVARAČKOG TIMA ZA VOĐENJE PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Imenuje se Dragana Radojičić Filković, šef Odseka za ekonomska i socijalna pitanja i pripremu predloga akata u procesu usklađivanja propisa u Kancelariji za evropske integracije, za člana Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4384/2017

U Beogradu, 11. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14, 79/14 i 92/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA PREGOVARAČKE GRUPE

ZA FINANSIJSKI NADZOR KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Imenuje se mr Larisa Zdravković, vršilac dužnosti pomoćnika ministra finansija, za zamenika predsednika Pregovaračke grupe za finansijski nadzor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4260/2017

U Beogradu, 11. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni glasnik SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS, 36/02 i „Službeni glasnik RS”, br. 125/04 – dr. zakon, 36/11 – dr. zakon, 99/11 – dr. zakon, 83/14 – dr. zakon i 5/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA

U SKUPŠTINI PREDUZEĆA ZA ZASTUPANJE I HIDROGRAĐEVINSKI INŽENJERINGHIDROZAVODDP, BEOGRAD

I

Konstatuje se da je prestala dužnost predstavnika društvenog kapitala u Skupštini Preduzeća za zastupanje i hidrograđevinski inženjering „Hidrozavod” DP, Beograd:

1. Goranu Kamčevu,

2. Milošu Vukojeviću,

3. Zvonku Cvitanu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4402/2017

U Beogradu, 11. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA BEOGRAD

I

Milovanu Petroviću prestaje dužnost direktora Studentskog centra Beograd 20. maja 2017. godine, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4397/2017

U Beogradu, 11. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

STUDENTSKOG CENTRA BEOGRAD

I

Imenuje se Goran Minić za vršioca dužnosti direktora Studentskog centra Beograd od 21. maja 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4398/2017

U Beogradu, 11. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar