Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12), a u vezi sa članom 82. stav 1. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 39/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 24/96 i 76/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VISOKE INŽENJERSKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA „TEHNIKUM TAURUNUM” U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Visoke inženjerske škole strukovnih studija „Tehnikum Taurunum” u Beogradu:

1. dr Pavle Bogetić;

2. dr Novica Jovanović;

3. dr Slobodan Rackov;

4. prof. dr Goran Jankes;

5. Mirko Milovanović;

6. mr Borivoje Rodić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1999/2013

U Beogradu, 14. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA VISOKE INŽENJERSKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA „TEHNIKUM TAURUNUM” U BEOGRADU

I

U Savet Visoke inženjerske škole strukovnih studija „Tehnikum Taurunum” u Beogradu, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1) prof. dr Slobodan Nešković, profesor Fakulteta za ekonomiju i industrijski menadžment Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu;

2) Predrag Nenadović, dipl. inženjer mašinstva, Javno preduzeće „Jugoimport- SDPR”;

3) Predrag Kamidžorac, dipl. ekonomista i dipl. inženjer organizacionih nauka iz Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1996/2013

U Beogradu, 14. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 7. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA PODGRUPE ZA SPOLJNU, BEZBEDNOSNU I ODBRAMBENU POLITIKU STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešava se Duško Lopandić dužnosti zamenika predsednika Podgrupe za spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2083/2013

U Beogradu, 14. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 7. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA PODGRUPE ZA SPOLJNU, BEZBEDNOSNU I ODBRAMBENU POLITIKU STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

I

Imenuje se Ljubica Vasić za zamenika predsednika Podgrupe za spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2085/2013

U Beogradu, 14. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

STUDENTSKOG CENTRA U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Studentskog centra u Nišu:

1. Milka Radovanović, predsednik,

2. Slobodan Đorđević, član,

3. Dragan Radosavljević, član,

4. Svetlana Jovanović, član,

5. Aleksandar Milošević, član,

6. Milan Pantović, član,

7. Bojan Mladenović, član,

8. Nevena Pantić, član,

9. Zoran Radić, član,

10. Mihailo Cvetković, član,

11. Đorđe Ilić, član,

12. Mališa Đošić, član,

13. prof. dr Ružica Nikolić, član,

14. prof. dr Božidar Dimitrijević, član,

15. prof. dr Jovan Krstić, član,

16. Slađana Arsović, član,

17. Dobrivoje Ljujić, član,

18. Dušica Spasić Cvetković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2005/2013

U Beogradu, 14. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

STUDENTSKOG CENTRA U NIŠU

I

U Upravni odbor Studentskog centra u Nišu imenuju se:

1) za predsednika:

– Sandra Popović, dipl. ekonomista;

2) za članove:

predstavnici osnivača:

(1) Dijana Stojadinović, dipl. inženjer elektrotehnike,

(2) Dragoslav Pavlović, dipl. inženjer elektrotehnike,

(3) Nemanja Nikolić, strukovni sanitarni inženjer;

predstavnik univerziteta:

(1) prof. dr Tomislav Okičić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu;

predstavnici studenata:

(1) Marko Antić, student Fakulteta zaštite na radu Univerziteta u Nišu,

(2) Jelena Veljović, student Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu;

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Dobrivoje Ljujić, ekonomista, šef Službe nabavke,

(2) Nataša Nikolić, turistički tehničar, tehnički sekretar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2003/2013

U Beogradu, 14. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Slobodanu Nikoliću prestaje rad na položaju pomoćnika direktora – koordinator Uprave carina u Ministarstvu finansija, zbog podnošenja pismene ostavke – sa 14. martom 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2204/2013

U Beogradu, 14. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Duško Marinković za pomoćnika direktora – koordinator Uprave carina u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2202/2013

U Beogradu, 14. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 111/09 i 99/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Agencije za privredne registre:

1. Bojan Bajčeta, predsednik;

2. Ivana Dedović, član;

3. Goško Milkov, član;

4. Slaviša Vojinović, član;

5. Zoran Dragićević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2209/2013

U Beogradu, 14. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 111/09 i 99/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

I

U Upravni odbor Agencije za privredne registre imenuju se:

1) za predsednika:

– Gordana Basta, dipl. pravnik iz Beograda;

2) za članove:

(1) Bojan Bajčeta, dipl. pravnik iz Beograda;

(2) Velibor Samardžić, dipl. pravnik iz Beograda;

(3) Dejan Matić, menadžer iz Beograda;

(4) Zoran Dragićević, dipl. inženjer poljoprivrede iz Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2210/2013

U Beogradu, 14. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Narodne biblioteke Srbije:

1. Svetlana Velmar Janković, predsednik,

2. Sonja Liht, član,

3. Đorđije Vuković, član,

4. Biljana Kosanović, član,

5. Svetlana Jančić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-679/2013

U Beogradu, 14. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE

I

U Upravni odbor Narodne biblioteke Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Gojko Tešić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu;

2) za članove:

(1) Miladin Ševarlić, književnik iz Beograda,

(2) mr Simo Potkonjak, savetnik u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(3) Radovan Beli Marković, književnik iz Lajkovca,

(4) Ivana Nikolić, bibliotekar savetnik, Narodna biblioteka Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-680/2013-1

U Beogradu, 14. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Narodne biblioteke Srbije:

1. Srđan Radovanović, predsednik,

2. Saša Ilić, član,

3. Vladislav Bajac, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-677/2013

U Beogradu, 14. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE

I

U Nadzorni odbor Narodne biblioteke Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Bogoljub Šijaković, redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

2) za članove:

(1) Vanja Marković, samostalni savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja,

(2) Ilinka Smiljanić, bibliotekar savetnik, Narodna biblioteka Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-678/2013

U Beogradu, 14. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE „VALJEVO”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Zavoda za zaštitu spomenika kulture „Valjevo”:

1. Spasoje Krunić, predsednik,

2. Tihomir Dražić, član,

3. Nikola Koldžić, član,

4. Ana Kresoja Okanović, član,

5. Jovan Bogdanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1756/2013

U Beogradu, 14. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE „VALJEVO”

I

U Upravni odbor Zavoda za zaštitu spomenika kulture „Valjevo” imenuju se:

1) za predsednika:

– Radomir Ilić, inž. industrijskog dizajna, direktor Agencije „Ilić dizajn”, Valjevo;

2) za članove:

(1) Jelena Nikolić Lekić, dipl. ekonomista, kustos pedagog u Narodnom muzeju u Valjevu,

(2) Jelena Marijanović, profesor razredne nastave u Osnovnoj školi „Vladika Nikolaj Velimirović“, Valjevo,

(3) Dragan Vujić Subotić, inž. ratarstva, vlasnik Umetničke radionice domaće radinosti „Dragan Vujić Subotić” Valjevo,

(4) Vesna Aleksić, dipl. inž. arhitekture, Zavod za zaštitu spomenika kulture „Valjevo”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1757/2013-1

U Beogradu, 14. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE „VALJEVO”

I

Razrešavaju se dužnosti člana Nadzornog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture „Valjevo”:

1. Milka Krstivojević, član,

2. Đorđe Pavlović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1759/2013

U Beogradu, 14. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE „VALJEVO”

I

U Nadzorni odbor Zavoda za zaštitu spomenika kulture „Valjevo” imenuju se:

1) za predsednika:

– Jasna Aleksić, dipl. inž. arhitekture, načelnik Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine Gradske uprave Valjeva;

2) za članove:

(1) Predrag Rasulić, dipl. inž. arhitekture u penziji iz Valjeva,

(2) Goran Radovanović, dipl. pravnik, Zavod za zaštitu spomenika kulture „Valjevo”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1758/2013

U Beogradu, 14. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar