Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Milana Rakić za državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12569/2014

U Beogradu, 15. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA

RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se Jelena Simović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor za evropske integracije, međunarodnu saradnju i upravljanje projektima, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11856/2014

U Beogradu, 15. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA

RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se Siniša Tanacković za vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor za geologiju i rudarstvo, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11862/2014

U Beogradu, 15. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU SEKRETARA MINISTARSTVA PRIRODNIH RESURSA, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA

I

Razrešava se Jasmina Milošević dužnosti sekretara Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10990/2014

U Beogradu, 15. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Dragan Injac za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11004/2014

U Beogradu, 15. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 4a stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 126/07, 117/08, 42/10, 48/10 i 106/12), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Postavlja se Branko Budimir za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije – Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12196/2014

U Beogradu, 15. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 4. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 1/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA CRNOM GOROM

I

Konstatuje se da je Igoru Miroviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku saradnju sa Crnom Gorom 27. aprila 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12326/2014

U Beogradu, 15. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 4. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 1/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE

KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA CRNOM GOROM

I

Imenuje se Željko Sertić, ministar privrede, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku saradnju sa Crnom Gorom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12330/2014

U Beogradu, 15. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 6. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Saveta ministara Republike Albanije („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE SRPSKO-CRNOGORSKO-ALBANSKE KOMISIJE

I

Konstatuje se da je Stevanu Nikčeviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite srpsko-crnogorsko-albanske komisije 27. aprila 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12332/2014

U Beogradu, 15. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 6. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Saveta ministara Republike Albanije („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE

SRPSKO-CRNOGORSKO-ALBANSKE KOMISIJE

I

Imenuje se Stevan Nikčević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, za predsednika srpskog dela Mešovite srpsko-crnogorsko-albanske komisije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12333/2014

U Beogradu, 15. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 30/10 – dr. zakon i 88/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Nacionalne službe za zapošljavanje:

1. Milutin Stefanović, predsednik,

2. Dragan Blešić, član, na lični zahtev,

3. Đoka Živkov, član,

4. Darijo Mačkić, član.

II

U Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje imenuju se:

1. za predsednika:

– Darijo Mačkić, master inženjer informacionih tehnologija iz Beograda;

2. za članove:

1) Milan Bojović, dipl. ekonomista iz Beograda,

2) Vladimir Ristović, dipl. menadžer za poslovni industrijski menadžment iz Čačka,

3) Živorad Nastić, dipl. ekonomista iz Aleksandrovca.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12135/2014

U Beogradu, 15. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 15. stav 3. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 14/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE

I

Razrešava se Bratislav Milošević dužnosti člana Upravnog odbora Akreditacionog tela Srbije, iz reda zaposlenih.

II

U Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije imenuju se za članove:

1) dr Predrag Popović, dipl. mašinski inženjer iz Beograda, iz reda akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti,

2) dr Ljubinka Gligić, dipl. molekularni biolog i fiziolog iz Beograda, iz reda zaposlenih.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12400/2014

U Beogradu, 15. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE KLINIKE „NARODNI FRONT”

I

Imenuje se dr Aleksandra Rakočević Hrnjak, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Kliničko-bolnički centar „Zvezdara”, za člana Upravnog odbora Ginekološko-akušerske klinike „Narodni front”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11933/2014

U Beogradu, 15. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za osobe sa invaliditetom:

1. Brankica Janković, predsednik,

2. Muhedin Fijuljanin, član,

3. Ljubiša Milosavljević, član,

4. Milija Ćalović, član,

5. Leposava Tošić, član,

6. Dejan Kocić, član.

II

U Savet za osobe sa invaliditetom imenuju se:

1) za predsednika:

– Aleksandar Stojanović, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

2) za članove:

(1) Snežana Marković, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(2) Olivera Jovičić Mićunović, samostalni savetnik u Ministarstvu finansija,

(3) Ivana Janačković, savetnik u Kabinetu ministra privrede,

(4) Zvezdana Savić, načelnik Odeljenja za upravne i upravno-nadzorne poslove u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

(5) Vladimir Davidović, pomoćnik ministra pravde,

(6) Svetlana Čedić, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,

(7) Leposava Tošić, dipl. pravnik, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12536/2014

U Beogradu, 15. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU NACIONALNE STRATEGIJE ZA MLADE ZA PERIOD OD 2015. DO 2025. GODINE I AKCIONOG PLANA ZA NJENO SPROVOĐENJE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Radne grupe za izradu Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje:

1. mr Dragan Atanasov,

2. Mirjana Bjelobaba.

II

U Radnu grupu za izradu Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje imenuju se za članove:

1. Uroš Zeković, vršilac dužnosti pomoćnika ministra omladine i sporta,

2. Milica Pavić, samostalni savetnik u Birou za preduzetništvo mladih u Privrednoj komori Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12434/2014

U Beogradu, 15. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA I SEKRETARA

PREGOVARAČKE GRUPE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA I ZAŠTITU ZDRAVLJA

KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja:

1) Lidija Stojanović, zamenik predsednika,

2) Vesna Novaković, sekretar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12161/2014

U Beogradu, 15. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA I SEKRETARA

PREGOVARAČKE GRUPE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA I ZAŠTITU ZDRAVLJA

KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

U Pregovaračku grupu za zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja imenuju se:

1) za zamenika predsednika:

– Vesna Novaković, pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija;

2) za sekretara:

– Olivera Marić, samostalni savetnik u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12164/2014

U Beogradu, 15. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU SEKRETARA MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Razrešava se Nataša Milidragović dužnosti sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12672/2014

U Beogradu, 15. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Jasmina Milošević za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12670/2014

U Beogradu, 15. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Ostavite komentar