58. sednica Vlade Republike Srbije, 28. mart 2013. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

KULTURE I INFORMISANJA

I

Razrešava se Miroslav Tasić dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu kulture i informisanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2541/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Verica Ignjatović za pomoćnika ministra finansija i privrede – Sektor za međunarodnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2320/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Irina Stevanović Gavrović za pomoćnika ministra finansija i privrede – Sektor za fiskalni sistem.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2548/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU NAČELNIKA TOPLIČKOG

UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U PROKUPLJU

I

Srđanu Jordačijeviću prestaje rad na položaju načelnika Topličkog upravnog okruga sa sedištem u Prokuplju, zbog podnošenja pismene ostavke – sa 28. martom 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2414/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA TOPLIČKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U PROKUPLJU

I

Postavlja se Bratislav Jovanović za načelnika Topličkog upravnog okruga sa sedištem u Prokuplju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2416/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA PIROTSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U PIROTU

I

Razrešava se Goran Stamenović dužnosti načelnika Pirotskog upravnog okruga sa sedištem u Pirotu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2418/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA PIROTSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U PIROTU

I

Postavlja se Aleksandar Ćirić za načelnika Pirotskog upravnog okruga sa sedištem u Pirotu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2420/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

GERONTOLOŠKOG CENTRA ALEKSINAC

I

Razrešava se Stana Stanković dužnosti člana Upravnog odbora Gerontološkog centra Aleksinac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-2264/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Agencije za bezbednost saobraćaja („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Agencije za bezbednost saobraćaja:

1. prof. dr Milan Janić, predsednik,

2. mr Miroslav Božović, član,

3. Dragan Pucarević, član,

4. Lazar Vujić, član,

5. Vladimir Rebić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2394/2013-1

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Agencije za bezbednost saobraćaja („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

I

U Upravni odbor Agencije za bezbednost saobraćaja imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Milan Janić, dipl. matematičar iz Bora;

2) za članove:

(1) dr Dragan Jovanović, dipl. inženjer saobraćaja iz Novog Sada,

(2) prof. dr Krsto Lipovac, dipl. inženjer saobraćaja iz Beograda,

(3) Vladimir Rebić, dipl. pravnik iz Beograda,

(4) Lazar Vujić, dipl. inženjer poljoprivrede iz Bajine Bašte.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2395/2013-1

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA NAUČNOG INSTITUTA ZA VETERINARSTVONOVI SADSA SEDIŠTEM U NOVOM SADU

I

Razrešava se dr Dragica Stojanović dužnosti direktora Naučnog instituta za veterinarstvo „Novi Sad” sa sedištem u Novom Sadu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2411/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA NAUČNOG INSTITUTA ZA VETERINARSTVONOVI SADSA SEDIŠTEM U NOVOM SADU

I

Imenuje se prof. dr Miroslav Ćirković za direktora Naučnog instituta za veterinarstvo „Novi Sad” sa sedištem u Novom Sadu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2412/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTAPANČEVOSA SEDIŠTEM U PANČEVU

I

Razrešava se Igor Todorović dužnosti direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Pančevo” sa sedištem u Pančevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2297/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTAPANČEVOSA SEDIŠTEM U PANČEVU

I

Imenuje se Slobodan Ilić za direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Pančevo” sa sedištem u Pančevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2302/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 i 37/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, POTPREDSEDNIKA I ČLANOVA STALNE KOORDINACIONE GRUPE ZA NADZOR NAD SPROVOĐENJEM NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

I

Razrešavaju se dužnosti u Stalnoj koordinacionoj grupi za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma:

1. Miodrag Đidić, predsednik,

2. Slobodan Homen, potpredsednik,

3. Dragan Marković, potpredsednik,

4. Ljubiša Perić, član,

5. Dragan Rosić, član.

II

U Stalnu koordinacionu grupu za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma imenuju se:

1) za predsednika:

– Ivica Kojić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede;

2) za potpredsednike:

(1) Gordana Stamenić, državni sekretar u Ministarstvu pravde i državne uprave,

(2) Vladimir Božović, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

3) za članove:

(1) Sonja Radojević, koordinator u Sektoru poreske policije u Poreskoj upravi u Ministarstvu finansija i privrede,

(2) Saša Vukotić, službenik u Bezbednosno-informativnoj agenciji,

(3) Vladimir Davidović, viši savetnik u Ministarstvu pravde i državne uprave.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2428/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu tačke 8. stav 2. Odluke o osnivanju Zavoda za zaštitu prirode Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE

I

Imenuje se Aleksandar Dragišić za direktora Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2429/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu tačke 8. stav 2. Odluke o osnivanju Zavoda za zaštitu prirode Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE

I

Razrešava se Nenad Stavretović dužnosti direktora Zavoda za zaštitu prirode Srbije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2430/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA ODBRANE

U BEOGRADU

I

U Savet Univerziteta odbrane imenuju se za članove, kao predstavnici osnivača:

1. prof. dr Branko Kovačević, dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

2. prof. dr Milan Martić, dekan Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu,

3. akademik prof. dr Đorđe Radak, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9280/2012

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 52. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA MEDICINSKOGFAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešava se prof. dr Borislav Kamenov dužnosti člana Saveta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao predstavnik osnivača.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2439/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 52. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA SAVETA MEDICINSKOGFAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Imenuje se prof. dr Aleksa Marković, redovni profesor Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, za člana Saveta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao predstavnik osnivača.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2440/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni glasnik SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS, 36/02 i „Službeni glasnik RS”, br. 125/04 – dr. zakon, 36/11 – dr. zakon i 99/11 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRŽAVNOG KAPITALA U SKUPŠTINI I UPRAVNOM ODBORU I IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRŽAVNOG I DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU PETROHEMIJSKIH PROIZVODA, SIROVINA I HEMIKALIJAHIP PETROHEMIJAAD PANČEVO U RESTRUKTURIRANJU

I

Razrešavaju se dužnosti predstavnika državnog kapitala u Skupštini Akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP Petrohemija” a.d. Pančevo – u restrukturiranju:

1. Vera Kovinić Đukić,

2. Jelena Petrović,

3. Aleksandar Vučković,

4. Kiril Kravčenko,

5. Dževida Ninkov.

II

Razrešavaju se dužnosti predstavnika državnog kapitala u Upravnom odboru Akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP Petrohemija” a.d. Pančevo – u restrukturiranju:

1. Milan Teofilović,

2. Nedeljko Konjokrad,

3. Mila Mladenović,

4. Ivan Souček,

5. Nikolaus Petri.

2

III

U Skupštinu Akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP Petrohemija” a.d. Pančevo – u restrukturiranju, za predstavnika državnog kapitala izvan preduzeća imenuje se dr Dragan Stojanović.

IV

U Skupštinu Akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP Petrohemija” a.d. Pančevo – u restrukturiranju, za predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća imenuje se Jovana Trivan.

V

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2213/2013-1

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Agencije za licenciranje stečajnih upravnika:

1. Nenad Ilić, predsednik,

2. Ljiljana Đukić, član,

3. Mirko Stojkov, član,

4. Slavoljub Ivković, član,

5. Predrag Keković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2453/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA

I

U Upravni odbor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika imenuju se:

1) za predsednika:

– Nikola Rudović, dipl. pravnik iz Beograda;

2) za članove:

(1) Snežana Divljak, dipl. pravnik iz Novog Sada,

(2) Nenad Ilić, dipl. pravnik iz Beograda,

(3) Slavoljub Ivković, ekonomista iz Lapova,

(4) Mirko Stojkov, dipl. pravnik iz Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2454/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 12. stav 2. Zakona o Agenciji za privatizaciju („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 135/04 i 30/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju:

1. Miodrag Milošević,

2. Dragan Nedeljkov,

3. Milomir Cvetković,

4. Velizar Đerić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2448/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 12. stav 2. Zakona o Agenciji za privatizaciju („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 135/04 i 30/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

I

U Upravni odbor Agencije za privatizaciju imenuju se:

1) za predsednika:

– Aleksandar Martinović, magistar prava iz Rume;

2) za članove:

(1) Nemanja Miljković, dipl. ekonomista iz Beograda,

(2) Snežana Đurić, dipl. pravnik iz Beograda,

(3) Jovan Lazarov, dipl. ekonomista iz Pančeva,

(4) Velizar Đerić, dipl. ekonomista iz Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2456/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U SURDULICI

I

Maji Mitić prestaje dužnost direktora Doma učenika srednjih škola u Surdulici, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-2563/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNJIH ŠKOLA U SURDULICI

I

Imenuje se Maja Mitić za direktora Doma učenika srednjih škola u Surdulici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-2566/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U PROKUPLJU

I

Miroslavu Milovanoviću prestaje dužnost direktora Doma učenika srednjih škola u Prokuplju, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-2561/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNJIH ŠKOLA U PROKUPLJU

I

Imenuje se Miroslav Milovanović za direktora Doma učenika srednjih škola u Prokuplju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-2562/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U SURDULICI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Surdulici:

1. Milica Veličković, predsednik,

2. dr Miroslav Radojičić, član,

3. Srđan Vojinović, član,

4. Miroslav Đorđević, član,

5. Ivan Stanković, član,

6. Novica Petrović, član,

7. Saša Đorđević, član,

8. Boban Marković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-2641/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U SURDULICI

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Surdulici imenuju se:

1) za predsednika:

– Srđan Vojinović, mašinski tehničar;

2) za članove:

predstavnici osnivača:

(1) Novica Stanković, dipl. inž. poljoprivrede,

(2) dr Borivoje Aleksić, doktor stomatologije;

predstavnici roditelja učenika:

(1) Ivan Stanković iz Lebana,

(2) Novica Petrović iz Vlasotinca;

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Saša Đorđević, vaspitač u Domu učenika,

(2) Boban Marković, vaspitač u Domu učenika.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-2642/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 32. stav 4. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 6/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA MEĐUDRŽAVNE KOMISIJE ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA I PRIMENU ODREDBI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O PLOVIDBI PLOVNIM PUTEVIMA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA I NJIHOVOM TEHNIČKOM ODRŽAVANJU

I

Za članove Međudržavne komisije za praćenje sprovođenja i primenu odredbi Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju iz Republike Srbije imenuju se:

1) Mirjana Trifunović, pomoćnik ministra saobraćaja,

2) Ljubiša Mihajlović, direktor Direkcije za vodne puteve u Ministarstvu saobraćaja,

3) mr Mirko Grubišić, pomoćnik ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

4) Sava Stanković, načelnik Službe u Ministarstvu spoljnih poslova,

5) Dragana Milovanović, šef Odseka u Republičkoj direkciji za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

6) Predrag Aleksić, rukovodilac Grupe u Ministarstvu finansija i privrede,

7) Milan Blanuša, policijski savetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2648/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 4. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 5/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA MEĐUDRŽAVNE KOMISIJE ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA I PRIMENU ODREDBI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O PLOVIDBI PLOVNIM PUTEVIMA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA I NJIHOVOM TEHNIČKOM ODRŽAVANJU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Međudržavne komisije za praćenje sprovođenja i primenu odredbi Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju iz Republike Srbije:

1) mr Pavle Galić,

2) Žaneta Ostojić Barjaktarević.

II

Za članove Međudržavne komisije za praćenje sprovođenja i primenu odredbi Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju iz Republike Srbije imenuju se:

1) Mirjana Trifunović, pomoćnik ministra saobraćaja,

2) Ljubiša Mihajlović, direktor Direkcije za vodne puteve u Ministarstvu saobraćaja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2328/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električne energije („Službeni glasnik RS”, br. 12/05 i 54/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆAELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd:

1. dr Aca Marković, predsednik,

2. Desimir Stević, član,

3. Radoslav Komlenović, član,

4. Živojin Vuletić, član,

5. Dragan Radojević, član,

6. dr Ivan Bučevac, član,

7. Milan Đorđević, član,

8. Mihajlo Gavrić, član,

9. dr Slavoljub Lukić, član.

II

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Aca Marković;

2) za članove:

(1) Aleksandar Jokić,

(2) Jelena Matejić,

(3) Radoslav Komlenović,

(4) Andrija Vukašinović,

(5) Radmilo Todosijević,

(6) Dragan Radojević,

iz reda zaposlenih:

(1) Zorana Stojković,

(2) Milan Đorđević,

(3) Slobodan Kujović,

(4) Zoran Rajović.

2

III

Za zamenika predsednika određuje se član Upravnog odbora Zorana Stojković.

IV

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2693/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom („Službeni glasnik RS”, br. 12/05 i 58/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆAELEKTROMREŽA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”, Beograd:

1. Vidoje Jevremović, predsednik,

2. dr Radomir Jovičić, član,

3. Zdenko Sokol, član,

4. Novica Pantović, član,

5. Sefer Murdović, član,

6. Nenad Šaletić, član,

7. Zoran Gavanski, član,

8. Branislav Đukić, član,

9. Milovan Andrić, član.

II

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”, Beograd imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Milija Bulatović;

2) za članove:

(1) mr Dragan Veljić,

(2) Slobodan Orlić,

(3) Vidoje Jevremović,

(4) Aleksandra Nauparac,

(5) Blagoje Conić,

iz reda zaposlenih:

(1) Tanja Gavrilović,

(2) Branislav Đukić,

(3) Milovan Andrić.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2689/2013

U Beogradu,28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa („Službeni glasnik RS”, br. 60/05, 51/06, 71/09, 22/10, 16/11, 35/11, 13/12 i 97/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆASRBIJAGASNOVI SAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad:

1. Predrag Grgić, predsednik,

2. Miroslav Stanković, član,

3. Saša Pešić, član,

4. Sreten Jovanović, član,

5. Vesna Rakočević, član,

6. Jovana Trivan, član,

7. Saša Černicin, član,

8. Veljko Milošević, član.

II

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad imenuju se:

1) za predsednika:

– Bratislav Gašić;

2) za članove:

(1) Branko Jokić,

(2) Boris Barjaktarović,

(3) Sreten Jovanović,

(4) Vesna Rakočević,

iz reda zaposlenih:

(1) Jovana Trivan,

(2) Saša Černicin,

(3) Veljko Milošević.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2691/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima („Službeni glasnik RS”, br. 60/05, 83/05 i 37/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆATRANSNAFTA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća „Transnafta”:

1. dr Bratislav Čeperković, predsednik,

2. Dušan Cvetković, član,

3. Slađana Vojinović, član,

4. Violeta Đorđiev, član,

5. Petar Petrović, član,

6. Aleksandar Bošnjak, član,

7. Petar Fajfer, član,

8. Sonja Plećaš, član,

9. Sava Đurić, član.

II

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Transnafta” imenuju se:

1) za predsednika:

– Tomislav Basta;

2) za članove:

(1) Dušan Cvetković,

(2) Darko Minić,

(3) Đura Knežević,

(4) Petar Petrović,

(5) Slobodan Maraš,

iz reda zaposlenih:

(1) Predrag Kostić,

(2) Georgie Rusovan,

(3) Siniša Milačić.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2690/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar