580. sednica Vlade Republike Srbije, 29. decembar 2011. godine

Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 116/08 i 91/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA

I

Daje se saglasnost na Odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za osiguranje depozita O. br. PS-150/11, koju je doneo Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita na sednici održanoj 29. decembra 2011. godine, kojom se za vršioca dužnosti direktora Agencije za osiguranje depozita imenuje dosadašnji zamenik direktora Lidija Perović, diplomirani ekonomista, do imenovanja direktora, a najduže šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-10091/2011

U Beogradu, 29. decembra 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnim skijalištima, kao i drugim posebno uređenim površinama namenjenim za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti („Službeni glasnik RS”, broj 49/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „SKIJALIŠTA SRBIJE”

I

Razrešava se Nebojša Skorić dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8027/2011

U Beogradu, 29. decembra 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnim skijalištima, kao i drugim posebno uređenim površinama namenjenim za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti („Službeni glasnik RS”, broj 49/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „SKIJALIŠTA SRBIJE”

I

Imenuje se Dejan Ljevnaić za vršioca dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9123/2011

U Beogradu, 29. decembra 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar