Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS”, broj 72/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

O IMENOVANJU DIREKTORA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU

I

Imenuje se Strahinja Sekulić za direktora Agencije za restituciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-74/2012

U Beogradu, 30. decembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar