59. sednica Vlade Republike Srbije, 30. oktobar 2014. godine

Na osnovu člana 38. stav 1, a u vezi sa članom 54. stav 2. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA

I

Razrešava se Slavica Janković dužnosti zamenika Republičkog javnog pravobranioca u Odeljenju Republičkog javnog pravobranilaštva u Valjevu, zbog prestanka radnog odnosa navršenjem radnog veka, sa 10. oktobrom 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13624/2014

U Beogradu, 30. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Dr Miru Čavaljugi prestaje rad na položaju pomoćnika ministra rada i socijalne politike – Sektor za boračko-invalidsku zaštitu, protekom vremena na koje je postavljen na položaj – 5. novembra 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13493/2014

U Beogradu, 30. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA

KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Razrešava se Mile Radivojević dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za opšte poslove i podršku lokalnoj samoupravi sa 22. oktobrom 2014. godine, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13606/2014

U Beogradu, 30. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešava se Branko Ružić dužnosti člana Saveta Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, kao predstavnik osnivača, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13574/2014

U Beogradu, 30. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU

I

Razrešava se prof. dr Zoran Perišić dužnosti člana Saveta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, kao predstavnik osnivača, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13578/2014

U Beogradu, 30. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

I

Razrešava se Goran Kovačević dužnosti člana Saveta Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, kao predstavnik osnivača, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13571/2014

U Beogradu, 30. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

I

Razrešava se Obren Ćetković dužnosti člana Saveta Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, kao predstavnik osnivača, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13572/2014

U Beogradu, 30. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

1. Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za finansijske usluge:

1) Zlatko Milikić, zamenik predsednika,

2) Jelena Sedlaček, zamenik sekretara.

2. Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za ekonomska i monetarna pitanja:

1) Jelena Rančić, zamenik predsednika,

2) Jelena Jevtović, zamenik sekretara.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13540/2014

U Beogradu, 30. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

1. U Pregovaračku grupu za finansijske usluge imenuju se:

1) za zamenika predsednika:

– Zlatko Milikić, pomoćnik ministra finansija;

2) za zamenika sekretara:

– Dina Momčilović Balaban, mlađi savetnik u Odseku za koordinaciju poslova evropskih integracija u Sektoru za međunarodnu saradnju u Ministarstvu finansija.

2. U Pregovaračku grupu za ekonomska i monetarna pitanja imenuju se:

1) za zamenika predsednika:

– Nenad Mijailović, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2) za zamenika sekretara:

– Jelena Jevtović, šef Odseka za koordinaciju poslova evropskih integracija u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13545/2014

U Beogradu, 30. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA

KOMISIJE ZA IZRADU GRAĐANSKOG ZAKONIKA

I

Razrešava se mr Milisav Čogurić dužnosti člana Komisije za izradu Građanskog zakonika.

II

Imenuje se Biljana Pavlović, državni sekretar u Ministarstvu pravde, za člana Komisije za izradu Građanskog zakonika.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13361/2014

U Beogradu, 30. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ZAMENIKA ČLANA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA

ZA PERIOD 2013-2018. GODINE

I

Razrešava se Milena Banović dužnosti zamenika člana Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine.

II

Imenuje se Stefan Otašević, savetnik za praćenje i unapređenje pravnog okvira za razvoj civilnog društva u Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom, za zamenika člana Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13582/2014

U Beogradu, 30. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 3. stav 3. Odluke o načinu i uslovima izdavanja potvrde o utvrđivanju prava na isplatu dospelih obaveza deponentima Dafiment banke a.d. Beograd u likvidaciji i građanima koji su devizna sredstva položili kod Banke privatne privrede Crne Gore d.d. Podgorica („Službeni glasnik RS”, broj 48/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IZDAVANJE POTVRDE NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE PRAVO NA ISPLATU DOSPELIH OBAVEZA PREMA DEPONENTIMA DAFIMENT BANKE A.D. BEOGRAD, U LIKVIDACIJI I GRAĐANIMA KOJI SU DEVIZNA SREDSTVA POLOŽILI NA OSNOVU UGOVORA O POSLOVNOTEHNIČKOJ SARADNJI SA JUGOSKANDIKOM D.D. BEOGRAD KOD BANKE PRIVATNE PRIVREDE CRNE GORE D.D. PODGORICA

I

Razrešava se Jasmina Vasilić dužnosti člana Komisije za izdavanje potvrde na osnovu kojih se utvrđuje pravo na isplatu dospelih obaveza prema deponentima Dafiment banke a.d. Beograd, u likvidaciji i građanima koji su devizna sredstva položili na osnovu Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa Jugoskandikom d.d. Beograd kod Banke privatne privrede Crne Gore d.d. Podgorica.

II

Imenuje se Oliver Minić, viši savetnik u Upravi za javni dug u Ministarstvu finansija, za člana Komisije za izdavanje potvrde na osnovu kojih se utvrđuje pravo na isplatu dospelih obaveza prema deponentima Dafiment banke a.d. Beograd, u likvidaciji i građanima koji su devizna sredstva položili na osnovu Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa Jugoskandikom d.d. Beograd kod Banke privatne privrede Crne Gore d.d. Podgorica.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13575/2014

U Beogradu, 30. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA

SAVETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Univerziteta u Beogradu, predstavnici osnivača:

1. prof. dr Milan Bačević,

2. prof. dr Goran Petković.

II

U Savet Univerziteta u Beogradu, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1. prof. dr Dragan Glamočić,

2. ass. dr Zlatibor Lončar.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13705/2014

U Beogradu, 30. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANJA

I

Imenuje se mr Dejan Trifunović, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, za člana Komisije za imenovanja, za izbor kandidata za imenovanje direktora „Železnice Srbije” akcionarsko društvo, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13706/2014

U Beogradu, 30. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05i 81/05 – ispravka), člana 240. Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 57/11 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se Mirjana Čizmarov dužnosti vršioca dužnosti zamenika direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13743/2014

U Beogradu, 30. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 1. i člana 28. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE

I

Imenuje se Mirjana Čizmarov za direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13746/2014

U Beogradu, 30. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar