Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA NACIONALNOG SAVETA

ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

Razrešava se Boško Ničić dužnosti člana Nacionalnog saveta za regionalni razvoj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-670/2012

U Beogradu, 9. februara 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU OMLADINE I SPORTA

I

Konstatuje se da je Ivani Kovačević prestala dužnost državnog sekretara u Ministarstvu omladine i sporta 8. februara 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra omladine i sporta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-983/2012

U Beogradu, 9. februara 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU OMLADINE I SPORTA

I

Postavlja se Ivana Kovačević za državnog sekretara u Ministarstvu omladine i sporta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-985/2012

U Beogradu, 9. februara 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar