Uredba o utvrđivanju područja banje „Mataruška Banja”

Na osnovu člana 3. Zakona o banjama ( „Službeni glasnik RS”, br. 80/92 i 67/93-dr.zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br.55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PODRUČJA BANJE

„MATARUŠKA BANJA”

Član 1.

Utvrđuje se banjom područje naselja „Mataruška Banja” na teritoriji grada Kraljeva.

Član 2.

Područje Mataruške Banje obuhvata prostor u ukupnoj površini od 1369,60 ha, čije granice čine sledeće katastarske parcele: KO Konarevo: kat. parc. br. 1765/1 put, 1765/2 put, 1774 put, 1203, 1215/1, 1215/4, 1218/1, 1227, 1226, 1778 i 1778 reka; KO Gotovac: kat. parc. br. 852 reka, 23, 552/2, 553, 554/1,661,663/3, 665, 666, 724/1, 724/2, 724/3, 726/1, 725/2, 726/3, 726/4, 728, 333, 841 put, 330/2, 334/1, 751, 753, 754, 767/2, 829; KO Mataruge: kat. parc. br. 652, 786/1, 808, 807, 806, 805/1, 802, 801, 798/1, 798/4, 797, 1019, 1016/2, 1016/1, 1015/2, 973, 972, 970/2, 971, 1431/2, 1431/1, 1430/1, 1424, 1423, 1422, 1432, 1433, 1434, 1435, 1410/1, 1410/3, 1437, 1436, 1438, 1780/1 reka; KO Progorelica: kat. parc. br. 1800/1, 733, 663/2, 663/1, 665, 666/2, 666/1, 678/4, 678/3, 678/5, 678/1, 677, 675, 676, 674/6, 688 put.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar