62. sednica Vlade Republike Srbije, 12. april 2013. godine

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA

I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Bojan Živković za pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za ekonomsko-finansijske poslove u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3180/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG

HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Razrešava se Danica Spasova dužnosti zamenika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3187/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG

HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Postavlja se prof. dr Jugoslav Nikolić za zamenika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3188/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA NIŠ

I

Imenuje se dr Vladan Ćosić za vršioca dužnosti zamenika direktora Kliničkog centra Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3025/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

KLINIČKOG CENTRA NIŠ

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Kliničkog centra Niš:

1. Boško Ristić, predsednik,

2. Jordan Velčev, član,

3. prof. dr Branko Lović, član,

4. prof. dr Zvonimir Budić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3028/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

KLINIČKOG CENTRA NIŠ

I

U Upravni odbor Kliničkog centra Niš imenuju se:

1) za predsednika:

– Irena Đorđević, dipl. pravnik, advokat iz Niša;

2) za članove:

(1) dr Vladan Aranđelović, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica”, Niš,

(2) prof. dr Branko Lović iz Niša,

(3) doc. dr Aleksandar Mitić, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3029/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STOČARSKO -VETERINARSKOG CENTRA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE „KRNJAČA” U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Stočarsko-veterinarskog centra za reprodukciju i veštačko osemenjavanje „Krnjača” u Beogradu imenuju se za članove:

1. Igor Prka, Stočarsko-veterinarski centar za reprodukciju i veštačko osemenjavanje „Krnjača” u Beogradu,

2. Miodrag Diševski, Stočarsko-veterinarski centar za reprodukciju i veštačko osemenjavanje „Krnjača” u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3179/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 155. stav 3. i člana 161. stav 3. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RC”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IZMENI REŠENJA O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG I ČLANA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

I

U Rešenju o razrešenju članova Upravnog i člana Nadzornog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS”, broj 31/13), tačka II, menja se i glasi:

„Razrešava se mr Vladan Arsenijević dužnosti člana Nadzornog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.”

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3177/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 13. stav 2. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS”, br. 102/11, 37/12 i 107/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA

FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA

I

Imenuje se Tomislav Radivojević, šef Odseka u Sektoru za budžet i finansije u Ministarstvu odbrane, za zamenika predsednika Nadzornog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3203/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. Zakona o Javnom preduzeću „Jugoimport-SDPR” („Službeni list SRJ”, broj 46/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „JUGOIMPORT-SDPR”

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR” imenuju se:

1) za predsednika:

– Branislav Petrović, dipl. pravnik iz Beograda;

2) za članove:

(1) Dalibor Novaković, dipl. inž. mašinstva iz Novog Sada,

(2) Goran Bojović, dipl. ekonomista iz Beograda,

(3) Dejan Ćurčić, medicinski tehničar iz Prolom Banje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3204/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. Zakona o Javnom preduzeću „Jugoimport-SDPR” („Službeni list SRJ”, broj 46/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „JUGOIMPORT-SDPR”

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR”:

1. Dušan Polomčić,

2. Dragan Lazić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3266/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA

ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

U Nacionalni savet za regionalni razvoj imenuju se za članove:

1. Dimitrije Paunović, predsednik opštine Nova Varoš, predstavnik regiona Šumadija i Zapadna Srbija,

2. Bratislav Gašić, gradonačelnik Kruševca, predstavnik regiona Šumadija i Zapadna Srbija,

3. Goran Ljubić, predsednik opštine Doljevac, predstavnik regiona Južna i Istočna Srbija,

4. Zoran Antić, gradonačelnik Vranja, predstavnik regiona Južna i Istočna Srbija,

5. Saša Stamenković, predsednik opštine Babušnica, predstavnik regiona Južna i Istočna Srbija,

6. prof. dr Žarko Obradović, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, predstavnik Beogradskog regiona,

7. Radmilo Todosijević, profesor Ekonomskog fakulteta u Subotici, predstavnik regiona Vojvodine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3202/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Nina Samardžić za pomoćnika ministra finansija i privrede – Sektor za razvoj preduzetništva i konkurentnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3242/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE

ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA

I

Utvrđuje se da je Tatjani Šipetić prestala dužnost direktora Agencije za lekove i medicinska sredstva, sa 3. aprilom 2013. godine, zbog podnošenja ostavke.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3263/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE

ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA

I

Imenuje se dr Saša Jaćović za vršioca dužnosti direktora Agencije za lekove i medicinska sredstva, najduže na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3265/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA KLINIČKO-BOLNIČKOG

CENTRA PRIŠTINA SA SEDIŠTEM U GRAČANICI

I

Razrešava se prof. dr Stojan Sekulić dužnosti direktora Kliničko-bolničkog centra Priština sa sedištem u Gračanici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3232/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA

SA SEDIŠTEM U GRAČANICI

I

Imenuje se dr Igor Veličković za vršioca dužnosti direktora Kliničko-bolničkog centra Priština sa sedištem u Gračanici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3234/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA „PRIŠTINAˮ SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Jovi Popoviću prestaje dužnost direktora Studentskog centra „Prištinaˮ sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-3227/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA „PRIŠTINAˮ SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Imenuje se Jovo Popović za direktora Studentskog centra „Prištinaˮ sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-3229/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „ZAJEČAR” SA SEDIŠTEM U ZAJEČARU

I

Razrešava se Zoran Marinković dužnosti direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Zaječar” sa sedištem u Zaječaru.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3246/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „ZAJEČAR” SA SEDIŠTEM U ZAJEČARU

I

Imenuje se Miodrag Nikolić za direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Zaječar” sa sedištem u Zaječaru.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3248/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE „BEČEJ”

SA SEDIŠTEM U BEČEJU

I

Razrešava se Luka Mandić dužnosti direktora Veterinarske stanice „Bečej” sa sedištem u Bečeju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3252/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

„BEČEJ” SA SEDIŠTEM U BEČEJU

I

Imenuje se Vladimir Ivkov za direktora Veterinarske stanice „Bečej” sa sedištem u Bečeju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3254/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „ŠABAC”

SA SEDIŠTEM U ŠAPCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Veterinarskog specijalističkog instituta „Šabac” sa sedištem u Šapcu:

1. Radovan Pušić, predsednik,

2. dr Vlada Teodorović, član,

3. Slobodan Maksimović, član,

4. Slobodan Markovački, član,

5. Zoran Cvetković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3260/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „ŠABAC”

SA SEDIŠTEM U ŠAPCU

I

U Upravni odbor Veterinarskog specijalističkog instituta „Šabac” sa sedištem u Šapcu imenuju se:

1) za predsednika:

– Mihailo Dakić, dipl. veterinar iz Šapca;

2) za članove:

(1) Mirko Filipović, dipl. veterinar iz Prnjavora,

(2) Milovan Nedić, dipl. veterinar iz sela Varna, Šabac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3258/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NAUČNOG INSTITUTA

ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA „TEMERIN” U TEMERINU

I

U Upravni odbor Naučnog instituta za reprodukciju i veštačko osemenjavanje domaćih životinja „Temerin” u Temerinu imenuju se za članove:

1. dr Dragoljub Medić, dipl. inž. poljoprivrede, Naučni institut za reprodukciju i veštačko osemenjavanje domaćih životinja „Temerin” u Temerinu,

2. Srđan Bodulić, profesor geografije, Naučni institut za reprodukciju i veštačko osemenjavanje domaćih životinja „Temerin” u Temerinu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3261/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „JAGODINA” SA SEDIŠTEM

U JAGODINI

I

U Upravni odbor Veterinarskog specijalističkog instituta „Jagodina” sa sedištem u Jagodini imenuju se za članove:

1. Jelena Petković, dipl. veterinar, Veterinarski specijalistički institut „Jagodina” sa sedištem u Jagodini,

2. Igor Đorđević, dipl. veterinar, Veterinarski specijalistički institut „Jagodina” sa sedištem u Jagodini.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3253/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „SOMBOR” SA SEDIŠTEM

U SOMBORU

I

U Upravni odbor Veterinarskog specijalističkog instituta „Sombor” sa sedištem u Somboru imenuju se za članove:

1. Bratislav Kisin, dipl. veterinar, Veterinarski specijalistički institut „Sombor” sa sedištem u Somboru,

2. Mira Živadinović, dipl. veterinar, Veterinarski specijalistički institut „Sombor” sa sedištem u Somboru.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3249/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

I

Razrešava se Rada Kostić dužnosti člana Upravnog odbora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, na lični zahtev.

II

Imenuje se Snežana Milošević, samostalni inspektor za normativno-pravne poslove, Sektor za poresko-pravne poslove i koordinaciju u Poreskoj upravi u Ministarstvu finansija i privrede, za člana Upravnog odbora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3244/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

SAVETA ZA PITANJA STAROSTI I STARENJA

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za pitanja starosti i starenja:

1. dr Rasim Ljajić, predsednik,

2. Dragan Vulević, član,

3. Dubravka Šaranović Racić, član,

4. dr Lidija Kozarčanin, član,

5. prof. dr Mladen Davidović, član,

6. prof. dr Drenka Vuković, član,

7. Milan Crnobarić, član,

8. Branko Pavlović, član,

9. Ljiljana Nestorović, član,

10. Mira Ursić, član.

II

U Savet za za pitanja starosti i starenja imenuju se:

1) za predsednika:

– Brankica Janković, državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike;

2) za članove:

(1) Srđan Lalić, Ministarstvo finansija i privrede,

(2) Vukota Vlahović, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike,

(3) Muhedin Fijuljanin, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(4) Aleksanda Perović, Ministarstvo zdravlja,

(5) Branislav Rašić, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje,

(6) Dragan Đukić, Nacionalna služba za zapošljavanje,

2

(7) Gordana Ković, Republički zavod za socijalnu zaštitu,

(8) Nevena Rajković, Republički zavod za socijalnu zaštitu,

(9) dr Živojin Đurić, Institut za političke studije,

(10) prof. dr Dragoslav P. Milošević, Kliničko-bolnički centar „Zvezdara”,

(11) prof. dr Miroslav Simić, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu,

(12) Daniela Mihailović, Univerzitet treće doba „Đuro Salaj” AD Beograd,

(13) dr Milutin Vračević, Mreža humanitarnih organizacija i udruženja „HumanaS”,

(14) Suzana Mišić, Gerontološki centar Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3283/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

FILMSKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Filmskog centra Srbije:

1. Darko Bajić, predsednik,

2. Filip Đorić, član,

3. Velimir Bata Živojinović, član,

4. Borislav Anđelić, član,

5. Ana Maria Rosi, član,

6. Dubravka Lakić, član,

7. Borislav Stefanović, član,

8. Jovan Simić, član,

9. Sandra Perović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2682/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

FILMSKOG CENTRA SRBIJE

I

U Upravni odbor Filmskog centra Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– Dejan Karaklajić, reditelj i producent iz Beograda;

2) za članove:

(1) prof. dr Nada Popović Perišić, dekan Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu,

(2) mr Feti Dautović, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu,

(3) Dubravka Lakić, filmski kritičar dnevnog lista „Politika”,

(4) Dragan Jeličić, filmski i TV producent, TV „PINK”,

(5) Zoran Cvetanović, direktor „Art vista” d.o.o. Beograd,

(6) Predrag Bambić, dipl. filmski i TV snimatelj iz Beograda,

(7) Mirjana Petrović, zaposlena u Filmskom centru Srbije,

(8) Lazar Simović, zaposlen u Filmskom centru Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2684/2013-1

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Filmskog centra Srbije:

1. Dina Jovanović, predsednik,

2. Rada Lukovac, član,

3. Vladan Savić, član,

4. Vladimir Dekić, član,

5. Ana Todorov, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2683/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

FILMSKOG CENTRA SRBIJE

I

U Nadzorni odbor Filmskog centra Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– Aleksandar Avramović, dipl. politikolog u penziji iz Beograda;

2) za članove:

(1) Tatjana Radišić, kostimograf i modni kreator iz Beograda,

(2) mr Miroslav Colić, filmski i TV producent iz Beograda,

(3) Milan Popović, pozorišni reditelj iz Beograda,

(4) Bojana Ristić, zaposlena u Filmskom centru Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2685/2013-1

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Razrešava se Radmila Simić dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave – direktora Regionalnog centra Kragujevac u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3286/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE KLINIKE „NARODNI FRONT”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Ginekološko-akušerske klinike „Narodni front”:

1. dr Mirjana Velimirović, predsednik,

2. ass. mr sci. med. dr Pavle Gregorić, član,

3. Gordana Basta, član,

4. Dušica Letić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3313/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE KLINIKE „NARODNI FRONT”

I

U Upravni odbor Ginekološko-akušerske klinike „Narodni front” imenuju se:

1) za predsednika:

– dr sci. med. Amira Fazlagić, specijalista ginekologije i akušerstva iz Beograda;

2) za članove:

(1) prof. dr Ljiljana Šćepanović iz Beograda,

(2) dr Mikica Vidojković iz Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3314/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA ZDRAVLJA PRIŠTINA

I

Razrešava se dr Bojana Stošić dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Priština.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3317/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA ZDRAVLJA PRIŠTINA

I

Imenuje se dr Slavica Čanković za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Priština.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3320/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar