59. sednica Vlade Republike Srbije, 5. april 2013. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU KULTURE

I INFORMISANJA

I

Postavlja se dr Zoran Avramović za državnog sekretara u Ministarstvu kulture i informisanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2686/2013

U Beogradu, 5. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA REPUBLIČKOG

HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Razrešava se mr Milan Dacić dužnosti direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2737/2013

U Beogradu, 5. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA REPUBLIČKOG

HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Postavlja se Vladan Kocić za direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2738/2013

U Beogradu, 5. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. Zakona o Javnom preduzeću „Jugoimport-SDPR” („Službeni list SRJ”, broj 46/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆAJUGOIMPORTSDPR

I

Razrešava se Bratislav Grubačić dužnosti predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR”, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2719/2013

U Beogradu, 5. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. Zakona o Javnom preduzeću „Jugoimport-SDPR” („Službeni list SRJ”, broj 46/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆAJUGOIMPORTSDPR

I

Razrešava se Vladimir Bogićević dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR”, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2721/2013

U Beogradu, 5. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 2. Sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Socijalističke Republike Rumunije o Statutu Jugoslovensko-rumunske mešovite komisije za Đerdap („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 10/80) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA SRPSKOG DELA

MEŠOVITE KOMISIJE ZA ĐERDAP SA RUMUNIJOM

I

Razrešava se Mirjana Filipović dužnosti člana srpskog dela Mešovite komisije za Đerdap sa Rumunijom.

II

Imenuje se mr Dejan Trifunović, pomoćnik ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine, za člana srpskog dela Mešovite komisije za Đerdap sa Rumunijom.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2705/2013

U Beogradu, 5. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 155. stav 3. i člana 161. stav 3. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RC”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG I ČLANA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje:

1. Radoje Savićević,

2. Branko Gogić.

II

Razrešava se Dragan Stevović dužnosti člana Nadzornog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2903/2013

U Beogradu, 5. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 155. stav 3. i člana 161. stav 3. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RC”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG I ČLANA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

I

U Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje imenuju se za članove:

1. Ivana Lekić, šef Odseka za normativne i studijsko analitičke poslove u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike,

2. Jelena Kotević, rukovodilac Grupe za normativne poslove u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

II

Imenuje se Miroslav Popović, samostalni savetnik u Generalnom sekretarijatu Vlade, za člana Nadzornog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2889/2013

U Beogradu, 5. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 15. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 52/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih:

1. Rade Erceg, zbog isteka mandata,

2. Dragoljub Vukadinović, zbog isteka mandata,

3. Ivan Kovačević, zbog isteka mandata,

4. Blagoje Stanisavljević, zbog isteka mandata,

5. Bogdanka Đorđević, zbog isteka mandata,

6. Rajka Vukomanović, zbog isteka mandata,

7. Dragan Đukić, zbog isteka mandata,

8. prof. dr Tomislav Živanović, zbog isteka mandata,

9. Milan Vukobrat, zbog isteka mandata,

10. Dragica Ivanović, zbog isteka mandata,

11. prof. dr Valentin Kuleto, na lični zahtev.

II

U Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih imenuju se za članove:

1. Rade Erceg, član Veća samostalnih sindikata Srbije, nastavnik Tehničke škole u Staroj Pazovi,

2. Aleksandar Marković, direktor privrednog društva „Metalac Posuđe”, Gornji Milanovac,

3. Ivan Kovačević, direktor Centra za obrazovanje Radničkog univerziteta „Đuro Salaj”, Beograd,

2

4. Blažo Perović, direktor „Otvorenog Univerziteta Subotica”, Unija poslodavaca Srbije,

5. Radica Stojanović, direktor Medicinske škole „Nadežda Petrović” u Zemunu,

6. Ivana Savićević, šef Odseka za socijalni dijalog, kolektivno pregovaranje i zarade u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike,

7. Dragan Đukić, direktor Sektora za posredovanje u zapošljavanju i planiranje karijere Nacionalne službe za zapošljavanje,

8. prof. dr Tomislav Živanović, predsednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost”,

9. Dragica Ivanović, načelnik Odeljenja za aktivnu politiku zapošljavanja u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike,

10. Milan Vukobrat, direktor Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin” u Novom Sadu i predsednik Zajednice elektrotehničkih škola Srbije,

11. Dragan Rakita, direktor „Smart” d.o.o, Novi Sad.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2913/2013

U Beogradu, 5. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni glasnik SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS, 36/02 i „Službeni glasnik RS”, br. 125/04 – dr. zakon, 36/11 – dr. zakon i 99/11 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI I UPRAVNOM ODBORU I IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI HOLDING KORPORACIJEELEKTRONSKA INDUSTRIJAˮ AD, NIŠU RESTRUKTURIRANJU

I

Razrešavaju se dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Skupštini Holding korporacije „Elektronska industrijaˮ a.d, Niš – u restrukturiranju:

1. Dušan Anđelković,

2. Dragan Radovanović,

3. Dragica Gladović.

II

U Skupštinu Holding korporacije „Elektronska industrijaˮ a.d, Niš – u restrukturiranju za predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća imenuje se Miloš Delibašić, dipl. ekonomista iz Niša.

III

Razrešavaju se dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru Holding korporacije „Elektronska industrijaˮ a.d, Niš – u restrukturiranju:

1. Milan Popović,

2. Biljana Matović,

3. Saša Marković.

IV

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2917/2013

U Beogradu, 5. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE

DR VUKAN ČUPIĆ

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”:

1. dr Ljubiša Perišić, predsednik,

2. dr Dušan Jovanović, član,

3. dr Tatjana Milić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2947/2013

U Beogradu, 5. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE

DR VUKAN ČUPIĆ

I

U Upravni odbor Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić” imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Dušan Jovanović, specijalista hirurgije, Klinički centar Srbije;

2) za članove:

(1) Biljana Dimitrijević Mirić, dipl. pravnik iz Beograda,

(2) dr Dušan Joksimović, specijalista opšte medicine iz Beograda,

(3) Ninoslava Dragutinović, preduzetnik iz Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2948/2013

U Beogradu, 5. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA PRIRODNIH RESURSA, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA

I

Postavlja se Slobodan Erdeljan za pomoćnika ministra prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja – Sektor za prirodne resurse.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2960/2013

U Beogradu, 5. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Mirjana Sibinović Bisić za pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2965/2013

U Beogradu, 5. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 39. stav 4. Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova („Službeni glasnik RS”, br. 125/04 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANAPREDSTAVNIKA VLADE

U KOMISIJI ZA IZBOR MIRITELJA I ARBITARA

I

Razrešava se Snežana Lakićević dužnosti člana – predstavnika Vlade u Komisiji za izbor miritelja i arbitara.

II

Imenuje se Dragi Vidojević, državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, za člana – predstavnika Vlade u Komisiji za izbor miritelja i arbitara.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3031/2013

U Beogradu, 5. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o sistemima veza („Službeni glasnik RS”, br. 38/91, 41/91 – ispravka, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 20/97 i 44/03 – dr. zakon), člana 66. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA PTT SAOBRAĆAJASRBIJA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija”:

1. prof. dr Dragoslav Šumarac, predsednik,

2. prof. dr Slobodan Đukić, član,

3. Radoslav Gvozdić, član,

4. Danica Simić, član,

5. Nemanja Pajić, član,

6. Ana Sekulović, član,

7. Slavko Topalov, član,

8. mr Bogoljub Popović, član,

9. Jovica Petrović, član.

II

U Upravni odbor Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija” imenuju se:

1) za predsednika:

– Meho Omerović, dipl. politikolog iz Beograda;

2) za članove:

(1) Dobrosav Marić, dipl. ekonomista iz Loznice,

(2) Aleksandar Đorđević, dipl. pravnik iz Beograda,

(3) Dragan Grgurević, dipl. inž. termotehnike iz Beograda,

(4) Milutin Stojinović, dipl. inž. poljoprivrede iz Šapca,

(5) Milan Stevanović, dipl. matematičar iz Beograda,

(6) Slavko Topalov, tehničar za šalterske poslove, Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija”,

(7) mr Bogoljub Popović, dipl. ekonomista, Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija”,

2

(8) Jovica Petrović, dipl. ekonomista, glavni referent za ekonomske poslove u Službi za ekonomske poslove RJ Poštanskog saobraćaja.

III

Upravni odbor Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija” nastaviće da obavlja poslove nadzornog odbora propisane Zakonom o javnim preduzećima, do imenovanja predsednika i članova nadzornog odbora u skladu sa Zakonom.

IV

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2667/2013-1

U Beogradu, 5. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni glasnik SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS, 36/02 i „Službeni glasnik RS”, br. 125/04 – dr. zakon, 36/11 – dr. zakon i 99/11 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IZMENI REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRŽAVNOG KAPITALA U SKUPŠTINI I UPRAVNOM ODBORU I IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRŽAVNOG I DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU PETROHEMIJSKIH PROIZVODA, SIROVINA I HEMIKALIJAHIP PETROHEMIJAAD PANČEVO U RESTRUKTURIRANJU

I

U Rešenju o razrešenju i imenovanju predstavnika državnog kapitala u Skupštini i Upravnom odboru i imenovanju predstavnika državnog i društvenog kapitala u Skupštini Akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP Petrohemija” a.d. Pančevo – u restrukturiranju („Službeni glasnik RS”, broj 29/13), u tački IV, reči: „Jovana Trivan”, zamenjuju se rečima: „Mila Mladenović”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3006/2013

U Beogradu, 5. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar