Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZDRAVLJA

I

Razrešava se prim. dr Elizabet Paunović dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja sa 2. martom 2012. godine, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1127/2012

U Beogradu, 24. februara 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar