Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata

Na osnovu člana 53. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/06 i 31/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA KONTROLE DEVIZNOG POSLOVANJA REZIDENATA I NEREZIDENATA

Član 1.

U Uredbi o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata („Službeni glasnik RS”, br. 112/06 i 39/10), član 3. menja se i glasi:

,,Član 3.

Radi obavljanja posredne kontrole, Deviznom inspektoratu rezident i nerezident dostavljaju:

1) po poslovima izvoza, odnosno uvoza usluga: izveštaj o fakturisanim uslugama (Prilog br. 1), u roku od 30 dana od dana fakturisanja po poslovima izvoza usluga, odnosno dana prijema fakture po poslovima uvoza usluga, u elektronskoj formi;

2) po osnovu prebijanja dugovanja i potraživanja izvršenog u skladu sa članom 6. stav 1. Zakona: izveštaj o izvršenom prebijanju dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga (Prilog br. 2), u roku od 30 dana od dana izvršenog prebijanja, u štampanoj formi;

3) po poslovima kupovine ili prodaje, odnosno plaćanja ili naplaćivanja potraživanja i dugovanja iz člana 7. Zakona: ugovor, izmene, odnosno dopune ugovora koji sadrži broj i godinu iz knjige kontrolnika iz realizovanog spoljnotrgovinskog posla, dokaze o raskidu ugovora, u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, odnosno od dana nastale promene, odnosno od dana raskida ugovora, rezident – poverilac koji prenosi potraživanje, rezident – dužnik koji preuzima dugovanje, rezident uputilac – asignant, u elektronskoj formi.

Izuzetno, ukoliko je jedna od ugovornih strana rezident pravno lice koga je Republika osnovala posebnim zakonom radi finansiranja izvoza, dokumentaciju iz ove tačke dostavlja taj rezident;

4) po osnovu direktnog ulaganja u inostranstvu: godišnji obračun o utvrđivanju dobiti overen od nadležnog organa u inostranstvu, u roku od 30 dana od dana overe obračuna od nadležnog organa u zemlji u kojoj je izvršeno direktno ulaganje, u elektronskoj formi;

5) po osnovu prodaje plaćene robe koja se nalazi u inostranstvu i neposredno isporučuje u inostranstvo: izveštaj o finansijskom efektu po prodaji robe u inostranstvu, koji predstavlja razliku između fakturisanog iznosa po poslu prodaje i fakturisanog iznosa po poslu kupovine (Prilog br. 3), u roku od 30 dana od dana fakturisanja navedene robe kupcu, u štampanoj formi;

6) po poslovima naplaćivanja, odnosno plaćanja drugom nerezidentu, a ne nerezidentu kome se duguje, odnosno od koga se potražuje, po tekućim ili kapitalnim poslovima iz člana 33. stav 1. Zakona: ugovor, izmene, odnosno dopune ugovora koji sadrži broj i godinu iz knjige kontrolnika iz realizovanog posla, u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, odnosno od dana nastale promene, u elektronskoj formi;

7) po kreditnim poslovima u kojima rezident – dužnik po dinarskom kreditu koji uzima od međunarodne finansijske organizacije i razvojne banke ili finansijske institucije čiji su osnivači strane države vrši plaćanje i drugoj međunarodnoj finansijskoj organizaciji i razvojnoj banci ili finansijskoj instituciji čiji su osnivači strane države, a ne onoj kojoj duguje po tom poslu, shodno članu 33. stav 2. Zakona: ugovor, izmene, odnosno dopune ugovora, kao i dokumentaciju kojom dokazuje da su promene po kreditnim poslovima sa inostranstvom iz ove tačke evidentirane kod Narodne banke Srbije, u roku od 30 dana od dana nastale promene, u štampanoj formi;

8) po kompenzacionim poslovima: obračun o izvršenju kompenzacionog posla u skladu sa tačkom 5. Odluke o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama („Službeni glasnik RS”, broj 109/05), (Prilog br. 4), u roku iz rešenja o odobrenom kompenzacionom poslu, u elektronskoj formi.

Prilozi iz stava 1. ovog člana koji se dostavljaju u štampanoj formi, moraju biti overeni od strane ovlašćenog lica – rezidenta.

Prilozi br. 1 – 4 čine sastavni deo ove uredbe.

Za tačnost podataka koji se dostavljaju Deviznom inspektoratu, odgovoran je rezident koji ih dostavlja.

Kada se dostavlja ugovor sa izmenama, odnosno dopunama i godišnji obračun o utvrđivanju dobiti overen od nadležnog organa u inostranstvu na stranom jeziku, dostavlja se i njihov prevod overen od strane ovlašćenog tumača.”

Član 2.

Član 4. menja se i glasi:

„Član 4.

Devizni inspektorat, radi obavljanja posredne kontrole, pribavlja:

1) od Uprave carina – podatke iz jedinstvenih carinskih isprava o izvršenom izvozu, odnosno uvozu robe;

2) od Narodne banke Srbije – podatke iz naloga za naplatu, odnosno plaćanje, podatke o evidentiranim kreditnim poslovima sa inostranstvom, podatke koje rezidenti, radi obaveze izveštavanja shodno Zakonu dostavljaju Narodnoj banci Srbije, kao i podatke iz jedinstvenog registra deviznih računa rezidenata – pravnih lica i preduzetnika;

3) od Poreske uprave – podatke o poreskom identifikacionom broju rezidenata i nerezidenata;

4) od Agencije za privredne registre – podatke o registraciji privrednih subjekata i finansijske izveštaje;

5) od Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja – rešenje o odobrenju kompenzacionog posla, u skladu sa zakonom koji reguliše spoljnotrgovinsko poslovanje;

6) od Ministarstva unutrašnjih poslova – podatke iz jedinstvene evidencije građana.”

Član 3.

U članu 6. uvodna rečenica menja se i glasi:

„Radi obavljanja neposredne kontrole, u skladu sa ovlašćenjima iz Zakona, devizni inspektor može od kontrolisanog subjekta, kao i od drugog rezidenta sa kojim je kontrolisani subjekt u poslovnom odnosu, zahtevati dokumentaciju, odnosno informacije i izjave koje se odnose na:”.

Dodaju se st. 2. i 3, koji glase:

„U cilju obavljanja poslova iz stava 1. ovog člana devizni inspektor može doneti pismeni zaključak.

Na zaključak iz stava 2. ovog člana nije dozvoljena žalba.”

Član 4.

Član 7. menja se i glasi:

,,Član 7.

Devizni inspektor je dužan da o izvršenoj neposrednoj kontroli sačini zapisnik o kontroli i dostavi ga kontrolisanom rezidentu, odnosno nerezidentu, koji ima pravo da u roku od osam dana od dana prijema zapisnika o kontroli dostavi primedbe na nalaz deviznog inspektora, sa dokazima u prilogu.

Dopunu zapisnika o kontroli devizni inspektor sačinjava u slučaju kada se proverom navoda iznetih u primedbama kontrolisanog rezidenta, odnosno nerezidenta, utvrdi činjenično stanje bitno različito od onog navedenog u zapisniku.

Devizni inspektor ne sačinjava dopunu zapisnika o kontroli kada utvrdi da se primedbe na zapisnik o kontroli odnose na promenu činjeničnog stanja nastalog nakon završene kontrole.

Dopuna zapisnika o kontroli dostavlja se kontrolisanom rezidentu, odnosno nerezidentu.”

Član 5.

Član 8. menja se i glasi:

,,Član 8.

Ako devizni inspektor u vršenju kontrole utvrdi nezakonitost, odnosno nepravilnost koja se može otkloniti, donosi rešenje kojim nalaže kontrolisanom rezidentu, odnosno nerezidentu da nezakonitost, odnosno nepravilnost otkloni u određenom roku od dana prijema rešenja, pod pretnjom prinudnog obezbeđenja predmeta prekršaja, shodno članu 52. Zakona i odredbama o prinudnoj naplati iz zakona koji uređuje platni promet.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana kojim se nalaže otklanjanje nezakonitosti, odnosno nepravilnosti, može se uložiti žalba Ministarstvu finansija u roku od 15 dana od dana uručenja rešenja.

Žalba iz stava 2. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja iz stava 1. ovog člana.

Devizni inspektor, u slučaju kada rezident, odnosno nerezident onemogući vršenje neposredne kontrole deviznog poslovanja, podnosi krivičnu prijavu za krivično delo onemogućavanje vršenja kontrole, u skladu sa članom 241. Krivičnog zakonika („Službeni glasnik RS”, br. 85/05, 88/05-ispravka, 107/05-ispravka, 72/09 i 111/09).

Pod onemogućavanjem vršenja neposredne kontrole deviznog poslovanja, u smislu ove uredbe, podrazumeva se da rezident, odnosno nerezident, onemogući deviznom inspektoru uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju ili onemogući pregled predmeta, prostorija ili drugih objekata.”

Član 6.

U članu 9. stav 1. reči: „iz člana 8. stav 3.” zamenjuju se rečima: „iz člana 6. stav 2.”.

U stavu 2. reči: „Komisiji za prekršaje” zamenjuju se rečima: „Prekršajnom sudu”.

Član 7.

Član 11. menja se i glasi:

„Član 11.

Rezidenti i nerezidenti su dužni da vode evidenciju u knjizi kontrolnika o svakom zaključenom spoljnotrgovinskom poslu, kao i realizaciji po tom poslu.

Knjiga kontrolnika smatra se poslovnom knjigom i čuva se deset godina.

Knjiga kontrolnika vodi se u obliku povezane knjige ili u elektronskom obliku uz mogućnost pregleda u štampanoj formi. Knjigu kontrolnika overava lice ovlašćeno za overavanje poslovnih knjiga.

Knjiga kontrolnika vodi se u dve odvojene knjige, posebno za izvoz robe i usluga, odnosno naplatu, a posebno za uvoz robe i usluga, odnosno plaćanje.

Svaki ugovor o zaključenom spoljnotrgovinskom poslu evidentira se u knjizi kontrolnika hronološki, po rastućem nizu kao broj kontrolnika kroz godinu. Broj u knjizi kontrolnika ne sme imati više od deset numeričkih mesta, pri čemu se broj ugovora evidentira sa šest numeričkih mesta, a godina se evidentira sa poslednja četiri numerička mesta. Svaki ugovor o zaključenom spoljnotrgovinskom poslu može biti evidentiran samo pod jednim brojem kroz godinu. Dva ili više ugovora ne smeju imati isti broj u knjizi kontrolnika u jednoj godini.

Broj iz knjige kontrolnika je identifikacioni broj zaključenog spoljnotrgovinskog posla, koji se koristi u ispravama o realizaciji tog posla (jedinstvenoj carinskoj ispravi, fakturi, nalogu o izvršenom plaćanju i naplati, ugovoru o kupoprodaji potraživanja i dugovanja i dr.).

Isprave koje se koriste u realizaciji spoljnotrgovinskog posla, evidentiraju se u knjizi kontrolnika u roku od tri dana od dana nastale promene, odnosno u roku od tri dana od dana prijema dokumenta koji potvrđuje nastalu promenu.”

Član 8.

U članu 12. stav 1. u uvodnoj rečenici posle reči: „izvoza robe i usluga” dodaju se zapeta i reči: „odnosno naplate”.

U stavu 3. u uvodnoj rečenici posle reči: „uvoza robe i usluga” dodaju se zapeta i reči: „odnosno plaćanja”.

Član 9.

U članu 13. stav 1. menja se i glasi:

„O poslovima koji podležu odobravanju kod Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Ministarstva finansija, pored podataka iz člana 12. ove uredbe, u knjigu kontrolnika upisuje se broj i datum rešenja o odobrenju, odnosno broj i datum izveštaja iz člana 3. stav 1. tač. 2) i 5) ove uredbe.”

Član 10.

Prilozi br. 1 i br. 4 zamenjuju se novim prilozima br. 1 i br. 4, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Dodaju se prilozi br. 2 i br. 3, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, februara 2012. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ivica Dačić

    ** Šifra valute i šifra zemlje – Alfa oznaka iz Šifarnika valuta i Šifarnika zemalja,koji su, prema tački 5.stav 2. podtačka 4) Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, objavljeni na sajtu Narodne banke Srbije, www.nbs.rs         REALIZOVANOG SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA ROBE I USLUGA     U VREDNOSTI OD EUR________________________   BROJ DATUM BROJ/GODINA ŠIFRA* OPIS DATUM IZVRŠENJA USLUGE   BROJ DATUM BROJ/GODINA ŠIFRA* OPIS   – Ukoliko se vrši prebijanje potraživanja po osnovu realizovanog izvoza robe i dugovanja po osnovu realizovanog uvoza usluga popunjavaju se tabele I i IV     – Ukoliko se vrši prebijanje potraživanja po osnovu realizovanog izvoza usluga i dugovanja po osnovu realizovanog uvoza robe popunjavaju se tabele III i II     – Ukoliko se vrši prebijanje potraživanja po osnovu realizovanog izvoza usluga i dugovanja po osnovu realizovanog uvoza usluga popunjavaju se tabele III i IV     * Šifra osnova naplate/plaćanja iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom („Službeni glasnik RS”, br. 24/07, 31/07, 41/07, 3/08, 61/08, 120/08, 38/10 i 92/11)   ** Šifra valute i šifra zemlje – Alfa oznaka iz Šifarnika valuta i Šifarnika zemalja, koji su, prema tački 5. stav 2. podtačka 4) Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, objavljeni na sajtu Narodne banke Srbije www.nbs.rs   ***Iznos- unosi se iznos sa kojim je JCI, odnosno faktura uključena u posao prebijanja, zaokružen na dve decimale.                         Matični broj rezidenta: Broj izveštaja:     PIB rezidenta: Datum:   e-mail:       (ŠIFRA OSNOVA NAPLATE / PLAĆANJA 312*)       FAKTURA KONTROLNIK VALUTA** IZNOS NAZIV INOPARTNERA ŠIFRA ZEMLJE INOPARTNERA ** IZNOS PRERAČUNAT U EUR     BROJ DATUM BROJ/GODINA                           FAKTURA KONTROLNIK VALUTA** IZNOS NAZIV INOPARTNERA ŠIFRA ZEMLJE INOPARTNERA ** IZNOS PRERAČUNAT U EUR     BROJ DATUM BROJ/GODINA                         UKUPNO:   UKUPNO EUR:       ** Šifra valute i šifra zemlje – Alfa oznaka iz Šifarnika valuta i Šifarnika zemalja, koji su prema tački 5. stav 2. podtačka 4) Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, objavljeni na sajtu Narodne banke Srbije www.nbs.rs             U VREDNOSTI OD _____________________ OZNAKA VALUTE _____________     ROK ZA IZVRŠENJE POSLA IZ REŠENJA _______________   BROJ DATUM BROJ/GODINA ŠIFRA* OPIS DATUM IZVRŠENJA USLUGE   BROJ DATUM BROJ/GODINA ŠIFRA* OPIS DATUM IZVRŠENJA USLUGE   – Ukoliko se izvoz robe naplaćuje uvozom usluga popunjavaju se tabele I i IV     – Ukoliko se izvoz usluga naplaćuje uvozom robe popunjavaju se tabele III i II     – Ukoliko se izvoz usluga naplaćuje uvozom usluga popunjavaju se tabele III i IV     * Šifra osnova naplate/plaćanja iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom („Službeni glasnik RS”, br. 24/07, 31/07, 41/07, 3/08, 61/08, 120/08, 38/10 i 92/11)   ** Šifra valute i šifra zemlje – Alfa oznaka iz Šifarnika valuta iŠifarnika zemalja, koji su prema tački 5. stav 2. podtačka 4) Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, objavljeni na sajtu Narodne banke Srbije www.nbs.rs   ***Iznos- unosi se iznos sa kojim je JCI, odnosno faktura uključena u kompenzacioni posao, zaokružen na dve decimale  

  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Ostavite komentar