Kadrovska rešenja

Ha osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik PC”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik PC”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKAMINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

I

Predragu Mariću prestaje rad na položaju pomoćnika ministra unutrašnjih poslova – načelnika Sektora za vanredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova, zbog proteka vremena na koje je postavljen na položaj – 17. maja 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1774/2012

U Beogradu, 8. marta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

Ha osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik PC”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik PC”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

I

Predrag Marić ponovo se postavlja na položaj pomoćnika ministra unutrašnjih poslova – načelnika Sektora za vanredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova, od 18. maja 2012. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1775/2012

U Beogradu, 8. marta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA U MINISTARSTVU ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Razrešava se Ljerka Ećimović dužnosti pomoćnika direktora Uprave za ljudska i manjinska prava u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za zaštitu prava nacionalnih manjina, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Uprave za ljudska i manjinska prava u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za zaštitu prava nacionalnih manjina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije ”.

24 Broj: 119-21/2012

U Beogradu, 8. marta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11) ,

Vlada donosi

REŠENJE

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA U MINISTARSTVU ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Postavlja se Ljerka Ećimović na položaj pomoćnika direktora Uprave za ljudska i manjinska prava u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za zaštitu prava nacionalnih manjina, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-22/2012

U Beogradu, 8. marta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

Ostavite komentar