63. sednica Vlade Republike Srbije, 14. novembar 2014. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Razrešava se Milovan Filimonović dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za nacionalni fond za upravljanje sredstvima Evropske unije, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14054/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Milovan Filimonović za državnog sekretara u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14057/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Radi Kostić prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za naplatu u Ministarstvu finansija, zbog podnošenja pismene ostavke – sa 5. novembrom 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14137/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Razrešava se Mirjana Sibinović Bisić dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju u Ministarstvu finansija i privrede, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14056/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 8. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05, 71/08, 109/09, 85/12 i 102/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZAMENIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Razrešava se Tamara Stojčević dužnosti zamenika Generalnog sekretara Vlade, zbog postavljenja na položaj zamenika Generalnog sekretara Vlade.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14191/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 8. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05, 71/08, 109/09, 85/12 i 102/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA GENERALNOG

SEKRETARA VLADE

I

Postavlja se Tamara Stojčević na položaj zamenika Generalnog sekretara Vlade, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14193/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA

I

Razrešava se Vladan Milošević dužnosti vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14353/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA

I

Imenuje se Vladan Milošević za direktora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14151/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA

I

Imenuje se Vladan Milošević za direktora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbama Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), propisano je, između ostalog: da se direktor javnog preduzeća imenuje po sprovedenom javnom konkursu (član 25); da javni konkurs sprovodi Komisija za imenovanja Vlade (član 26. stav 1); da sprovođenje javnog konkursa započinje donošenjem odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnog preduzeća, koju donosi Vlada, kao i da predlog za donošenje odluke podnosi nadležno ministarstvo (član 28. st. 1. i 2); da oglas o javnom konkursu priprema nadležno ministarstvo i dostavlja ga organu nadležnom za donošenje odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora; da organ, posle donošenja odluke o sprovođenju javnog konkursa, dostavlja oglas o javnom konkursu radi objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” i u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije, u roku koji ne može biti duži od osam dana od dana donošenja odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnog preduzeća; da se oglas o javnom konkursu objavljuje i na internet stranici nadležnog ministarstva, s tim što se mora navesti kada je oglas o javnom konkursu objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije” (član 29).

Vlada je donela Odluku o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja 05 broj 111-5394/2013 od 25. juna 2013. godine.

Postupajući po navedenoj odluci, Vlada je 30. juna 2013. godine u dnevnom listu „Politika”, kao i u „Službenom glasniku RS”, broj 57 od 3. jula 2013. godine, objavila javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja (u daljem tekstu: Konkurs).

Konkurs je objavljen i na internet stranici Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine – www.merz.gov.rs.

Prema tekstu Konkursa, rok za podnošenje prijava bio je 15 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS” i istekao je 18. jula 2013. godine.

2

Na Konkurs je Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine podneto ukupno deset prijava.

Komisija za imenovanja Vlade (u daljem tekstu: Komisija), u postupku za imenovanje direktora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja, obrazovana je Rešenjem Vlade 24 Broj: 119-1038/2013 od 12. februara 2013. godine i Odlukom Odbora Narodne skupštine za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku 10 Broj: 02-458/13 od 28. marta 2013. godine.

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine je Komisiji za imenovanja dana 22. jula 2013. godine dostavilo sledeće prijave:

1. mr Predraga Vuletića iz Valjeva, broj prijave: 119-01-155/2013-01-1 od 11. jula 2013. godine;

2. Sava Perendića iz Zaječara, broj prijave: 119-01-155/2013-01-2 od 12. jula 2013. godine;

3. Mirka Ivkovića iz Resavice, broj prijave: 119-01-155/2013-01-3 od 16. jula 2013. godine;

4. Vladana Miloševića iz Plažana, broj prijave: 119-01-155/2013-01-4 od 17. jula 2013. godine;

5. Stevana Perovića iz Resavice, broj prijave: 119-01-155/2013-01-5 od 18. jula 2013. godine;

6. Zdravka Zarića iz Resavice, broj prijave: 119-01-155/2013-01-6 od 18. jula 2013. godine;

7. NN lica, broj prijave: 119-01-155/2013-01-7 od 18. jula 2013. godine;

8. Zlatka Dragosavljevića iz Resavice, broj prijave: 119-01-155/2013-01-8 od 18. jula 2013. godine;

9. Roberta Jorgića, broj prijave: 119-01-155/2013-01-9 od 18. jula 2013. godine;

10. Mire Kovačević iz Resavice, broj prijave: 119-01-155/2013-01-10 od 18. jula 2013. godine.

Objavljenim Konkursom za imenovanje direktora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja predviđeni su sledeći uslovi koje kandidati treba da ispune i dokazi koji se prilažu uz prijavu i to: da je punoletno i poslovno sposobno lice; da je stručnjak u jednoj ili više oblasti iz koje je delatnost od opšteg interesa za čije obavljanje je osnovano javno preduzeće; da ima visoko obrazovanje stečeno na studijama trećeg stepena (doktor nauka), drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije, magistar nauka), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; da ima najmanje pet godina radnog iskustva, od čega tri godine na poslovima za koje je osnovano javno preduzeće ili najmanje tri godine na rukovodećim položajima; da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke; da nije osuđivano za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti; da licu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća; znanje jednog svetskog jezika; posedovanje organizacionih i stručnih sposobnosti u vezi rukovođenja; poznavanje delokruga rada Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja; stručna osposobljenost za rad na mestu direktora i veština komunikacije – uvidom u podatke iz prijave i razgovorom; veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i stručnih sposobnosti u vezi rukovođenja – pismeno, putem standardizovanih testova; znanje jednog svetskog jezika, proveravaće se usmenim razgovorom ili pismenom proverom.

3

Uvidom u podnete prijave i dokaze koje su kandidati priložili uz prijave, Komisija je odlučila da, na osnovu člana 29. stav 7. Zakona o javnim preduzećima, zaključcima od 4. novembra 2014. godine odbaci osam prijava uz koje nisu bili priloženi svi potrebni dokazi, i to:

1. mr Predraga Vuletića iz Valjeva, broj prijave: 119-01-155/2013-01-1 od 11. jula 2013. godine;

2. Sava Perendića iz Zaječara, broj prijave: 119-01-155/2013-01-2 od 12. jula 2013. godine;

3. Mirka Ivkovića iz Resavice, broj prijave: 119-01-155/2013-01-3 od 16. jula 2013. godine;

4. Stevana Perovića iz Resavice, broj prijave: 119-01-155/2013-01-5 od 18. jula 2013. godine;

5. Zdravka Zarića iz Resavice, broj prijave: 119-01-155/2013-01-6 od 18. jula 2013. godine;

6. Zlatka Dragosavljevića iz Resavice, broj prijave: 119-01-155/2013-01-8 od 18. jula 2013. godine;

7. Roberta Jorgića, broj prijave: 119-01-155/2013-01-9 od 18. jula 2013. godine;

8. Mire Kovačević iz Resavice, broj prijave: 119-01-155/2013-01-10 od 18. jula 2013. godine.

Na sednici održanoj 5. novembra 2014. godine, predsednik i članovi Komisije su pregledali prispele prijave učesnika konkursa i zapisnikom konstatovali da su sastavili spisak kandidata koji ispunjavaju navedene uslove za imenovanje i među kojima se sprovodi izborni postupak, i na osnovu člana 30. Zakona o javnim preduzećima, o početku izbornog postupka su obavešteni sledeći kandidati:

1. Vladan Milošević iz Plažana, broj prijave: 119-01-155/2013-01-4 od 17. jula 2013. godine;

2. Aleksandar Ivanović iz Novog Beograda, broj prijave: 119-01-155/2013-01-7 od 18. jula 2013. godine.

Komisija je među navedenim kandidatima sprovela prvi deo izbornog postupka provere veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, veštine rukovođenja i organizacionih sposobnosti, pismenom proverom putem standardizovanih testova.

Kandidat Vladan Milošević, u pogledu proverenih veština, u pismenom testu, ocenjen je ocenom – u potpunosti zadovoljava.

Kandidat Aleksandar Ivanović, u pogledu proverenih veština, u pismenom testu, ocenjen je ocenom – ne zadovoljava.

Drugi deo izbornog postupka obuhvatao je usmenu proveru kandidata koja je započela proverom znanja stranog jezika, gde je na osnovu obavljenog intervjua utvrđeno da kandidat Vladan Milošević poseduje znanje engleskog jezika na nivou A2, a kandidat Aleksandar Ivanović na nivou C1.

U nastavku postupka Komisija je sprovela usmenu proveru poznavanja oblasti iz koje je delatnost za čije je obavljanje osnovano javno preduzeće, poznavanja propisa kojima se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i privrednih društava, propisa kojima se uređuju uslovi i način obavljanja delatnosti od opšteg inetersa, kao i opštih propisa o radu, te veštinu komunikacije i motivaciju za rad.

Kandidat Vladan Milošević, u pogledu proverenih veština, u usmenoj proveri ocenjen je ocenom – u potpunosti zadovoljava.

4

Kandidat Aleksandar Ivanović, iako je blagovremeno obavešten, nije došao na usmeni razgovor u zakazanom terminu.

Nakon što je sprovela oba dela izbornog postupka Komisija je, na sednici održanoj 5. novembra 2014. godine, u skladu sa odredbom člana 31. stav 1. Zakona o javnim preduzećima, kandidate koji su ispunili merila propisana za imenovanje direktora javnih preduzeća, uvrstila na sledeću listu:

1. Vladan Milošević je vrednovan ocenom tri (3) – u potpunosti zadovoljava.

Navedenu listu za imenovanje Komisija je, uz zapisnik o izbornom postupku, dostavila Ministarstvu rudarstva i energetike (pravnom sledbeniku Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine za vršenje nadležnosti u oblasti energetike – odredba člana 37. stav 11. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 44/14), a radi pripreme predloga akta o imenovanju direktora javnog preduzeća.

Ministarstvo rudarstva i energetike je 6. novembra 2014. godine podnelo Vladi Predlog rešenja o imenovanju Vladana Miloševića za direktora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica.

Prema članu 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada rešenjem odlučuje o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima, u upravnim stvarima i u drugim pitanjima od pojedinačnog značaja.

Imajući u vidu navedeno, rešeno je kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rešenje konačno je u upravnom postupku i ne može se pobijati žalbom, ali se protiv njega može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u roku od 30 dana od dana njegovog prijema.

Rešenje dostaviti:

Vladanu Miloševiću,

Aleksandru Ivanoviću, i

Arhivi.

24 Broj: 119-14151/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI U BEOGRADU USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Razrešava se Jovan Despotović dužnosti vršioca dužnosti direktora Muzeja savremene umetnosti u Beogradu – Ustanove kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14216/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI

U BEOGRADU USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Imenuje se Jovan Despotović za direktora Muzeja savremene umetnosti u Beogradu – Ustanove kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14215/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 111/09 i 99/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

I

Imenuje se Miodrag Grdinić, dipl. pravnik iz Beograda, za člana Upravnog odbora Agencije za privredne registre.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14383/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 10đ stav 2. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, br. 123/07, 30/10 i 115/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA SAVETA AKCIONARSKOG FONDA

I

Razrešava se Nenad Ilić dužnosti člana Saveta Akcionarskog fonda, na lični zahtev.

II

Imenuje se Dubravka Drakulić, dipl. pravnik iz Beograda, za člana Saveta Akcionarskog fonda.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14198/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NOVIJU ISTORIJU SRBIJE U BEOGRADU

I

Imenuje se prof. dr Duško Kovačević, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, za predsednika Upravnog odbora Instituta za noviju istoriju Srbije u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14200/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 2. Sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Socijalističke Republike Rumunije o Statutu Jugoslovensko-rumunske mešovite komisije za Đerdap („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 10/80) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ČLANA I ZAMENIKA ČLANA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ČLANA I ZAMENIKA ČLANOVA SRPSKOG DELA JUGOSLOVENSKORUMUNSKE MEŠOVITE KOMISIJE ZA ĐERDAP

I

Razrešavaju se dužnosti u srpskom delu Jugoslovensko-rumunske Mešovite komisije za Đerdap:

1. Aleksandar Obradović, predsednik,

2. Dejan Trifunović, član,

3. Zoran Kršenković, zamenik člana.

II

U srpski deo Jugoslovensko-rumunske Mešovite komisije za Đerdap imenuju se:

1. Aleksandar Obradović, direktor Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, predsednik,

2. mr Mirjana Filipović, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike, član,

3. Vojin Trifunović, pomoćnik ministra rudarstva i energetike, zamenik člana,

4. Ljiljana Milicanović, direktor Hidroelektrane „Đerdap 2”, zamenik člana.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14202/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA

ZA PITANJA RATNIH VETERANA

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za pitanja ratnih veterana:

1. Dragan Popović, predsednik,

2. Branislav Mihajlović, član,

3. Mile Milošević, član,

4. Željko Vasiljević, član,

5. Miroslav Lazović, član,

6. Olivera Ružić Poparić, član,

7. dr Nikola Urošević, član,

8. Miodrag Zečević, član,

9. Sava Paunović, član,

10. pukovnik Slađan Ristić, član,

11. Srđan Grekulović, član,

12. Ivana Lekić, sekretar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13999/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA SEVERNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U SUBOTICI

I

Razrešava se Dragi Vučković dužnosti načelnika Severnobačkog upravnog okruga sa sedištem u Subotici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14368/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA SEVERNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U SUBOTICI

I

Postavlja se Dragi Vučković za načelnika Severnobačkog upravnog okruga sa sedištem u Subotici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14359/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA SREDNJOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U ZRENJANINU

I

Razrešava se Dušan Šijan dužnosti načelnika Srednjobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Zrenjaninu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14328/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA SREDNJOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U ZRENJANINU

I

Postavlja se Dušan Šijan za načelnika Srednjobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Zrenjaninu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14340/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU NAČELNIKA SEVERNOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KIKINDI

I

Vladimiru Iliću prestaje rad na položaju načelnika Severnobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Kikindi, zbog ukidanja položaja – sa 14. novembrom 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14374/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA SEVERNOBANATSKOG

UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KIKINDI

I

Postavlja se Vladimir Ilić za načelnika Severnobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Kikindi.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14379/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA JUŽNOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U PANČEVU

I

Razrešava se Zoran Tasić dužnosti načelnika Južnobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Pančevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14344/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA JUŽNOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U PANČEVU

I

Postavlja se Zoran Tasić za načelnika Južnobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Pančevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14350/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA ZAPADNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U SOMBORU

I

Razrešava se Rajko Majstorović dužnosti načelnika Zapadnobačkog upravnog okruga sa sedištem u Somboru.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14363/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA ZAPADNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U SOMBORU

I

Postavlja se Rajko Majstorović za načelnika Zapadnobačkog upravnog okruga sa sedištem u Somboru.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14362/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA JUŽNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U NOVOM SADU

I

Razrešava se Zoran Milošević dužnosti načelnika Južnobačkog upravnog okruga sa sedištem u Novom Sadu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14341/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA JUŽNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U NOVOM SADU

I

Postavlja se Zoran Milošević za načelnika Južnobačkog upravnog okruga sa sedištem u Novom Sadu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14331/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U SREMSKOJ MITROVICI

I

Razrešava se Ilija Milinović dužnosti načelnika Sremskog upravnog okruga sa sedištem u Sremskoj Mitrovici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14365/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U SREMSKOJ MITROVICI

I

Postavlja se Ilija Milinović za načelnika Sremskog upravnog okruga sa sedištem u Sremskoj Mitrovici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14356/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU NAČELNIKA MAČVANSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U ŠAPCU

I

Svetomiru Vešiću prestaje rad na položaju načelnika Mačvanskog upravnog okruga sa sedištem u Šapcu, zbog ukidanja položaja – sa 14. novembrom 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14380/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA KOLUBARSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U VALJEVU

I

Razrešava se Vladimir Petrović dužnosti načelnika Kolubarskog upravnog okruga sa sedištem u Valjevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14323/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA KOLUBARSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U VALJEVU

I

Postavlja se Vladimir Petrović za načelnika Kolubarskog upravnog okruga sa sedištem u Valjevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14322/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA PODUNAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U SMEDEREVU

I

Razrešava se Radoslav Cokić dužnosti načelnika Podunavskog upravnog okruga sa sedištem u Smederevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14361/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA PODUNAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U SMEDEREVU

I

Postavlja se Radoslav Cokić za načelnika Podunavskog upravnog okruga sa sedištem u Smederevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14360/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA BRANIČEVSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U POŽAREVCU

I

Razrešava se Aleksandar Đokić dužnosti načelnika Braničevskog upravnog okruga sa sedištem u Požarevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14320/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA BRANIČEVSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U POŽAREVCU

I

Postavlja se Aleksandar Đokić za načelnika Braničevskog upravnog okruga sa sedištem u Požarevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14325/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA ŠUMADIJSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U KRAGUJEVCU

I

Razrešava se Damjan Srejić dužnosti načelnika Šumadijskog upravnog okruga sa sedištem u Kragujevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14335/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA ŠUMADIJSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U KRAGUJEVCU

I

Postavlja se Damjan Srejić za načelnika Šumadijskog upravnog okruga sa sedištem u Kragujevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14352/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU NAČELNIKA POMORAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U JAGODINI

I

Goranu Milosavljeviću prestaje rad na položaju načelnika Pomoravskog upravnog okruga sa sedištem u Jagodini, zbog ukidanja položaja – sa 14. novembrom 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14371/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA POMORAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U JAGODINI

I

Postavlja se Goran Milosavljević za načelnika Pomoravskog upravnog okruga sa sedištem u Jagodini.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14366/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU NAČELNIKA BORSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U BORU

I

Miroslavu Kneževiću prestaje rad na položaju načelnika Borskog upravnog okruga sa sedištem u Boru, zbog ukidanja položaja – sa 14. novembrom 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14369/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA BORSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U BORU

I

Postavlja se Miroslav Knežević za načelnika Borskog upravnog okruga sa sedištem u Boru.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14364/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA ZAJEČARSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U ZAJEČARU

I

Razrešava se Vladan Paunović dužnosti načelnika Zaječarskog upravnog okruga sa sedištem u Zaječaru.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14326/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA ZAJEČARSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U ZAJEČARU

I

Postavlja se Vladan Paunović za načelnika Zaječarskog upravnog okruga sa sedištem u Zaječaru.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14337/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU NAČELNIKA MORAVIČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U ČAČKU

I

Darku Domanoviću prestaje rad na položaju načelnika Moravičkog upravnog okruga sa sedištem u Čačku, zbog ukidanja položaja – sa 14. novembrom 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14367/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA MORAVIČKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U ČAČKU

I

Postavlja se Slobodan Jolović za načelnika Moravičkog upravnog okruga sa sedištem u Čačku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14345/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU NAČELNIKA RAŠKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KRALJEVU

I

Mateji Mijatoviću prestaje rad na položaju načelnika Raškog upravnog okruga sa sedištem u Kraljevu, zbog ukidanja položaja – sa 14. novembrom 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14372/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA RAŠKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U KRALJEVU

I

Postavlja se Nebojša Simović za načelnika Raškog upravnog okruga sa sedištem u Kraljevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14334/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U KRUŠEVCU

I

Razrešava se Branislav Vesić dužnosti načelnika Rasinskog upravnog okruga sa sedištem u Kruševcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14338/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U KRUŠEVCU

I

Postavlja se Branislav Vesić za načelnika Rasinskog upravnog okruga sa sedištem u Kruševcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14332/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU NAČELNIKA NIŠAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U NIŠU

I

Aleksandru Cvetkoviću prestaje rad na položaju načelnika Nišavskog upravnog okruga sa sedištem u Nišu, zbog ukidanja položaja – sa 14. novembrom 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14378/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA NIŠAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U NIŠU

I

Postavlja se Aleksandar Cvetković za načelnika Nišavskog upravnog okruga sa sedištem u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14370/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA TOPLIČKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U PROKUPLJU

I

Razrešava se Bratislav Jovanović dužnosti načelnika Topličkog upravnog okruga sa sedištem u Prokuplju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14358/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA TOPLIČKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U PROKUPLJU

I

Postavlja se Nebojša Vukadinović za načelnika Topličkog upravnog okruga sa sedištem u Prokuplju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14348/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA PIROTSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U PIROTU

I

Razrešava se Aleksandar Ćirić dužnosti načelnika Pirotskog upravnog okruga sa sedištem u Pirotu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14349/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA PIROTSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U PIROTU

I

Postavlja se Dimitrije Vidanović za načelnika Pirotskog upravnog okruga sa sedištem u Pirotu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14387/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU NAČELNIKA JABLANIČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U LESKOVCU

I

Vladanu Marinkoviću prestaje rad na položaju načelnika Jablaničkog upravnog okruga sa sedištem u Leskovcu, zbog ukidanja položaja – sa 14. novembrom 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14375/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA JABLANIČKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U LESKOVCU

I

Postavlja se Vladan Marinković za načelnika Jablaničkog upravnog okruga sa sedištem u Leskovcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14373/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU NAČELNIKA PČINJSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U VRANJU

I

Budimiru Mihajloviću prestaje rad na položaju načelnika Pčinjskog upravnog okruga sa sedištem u Vranju, zbog ukidanja položaja – sa 14. novembrom 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14382/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA KOSOVSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U PRIŠTINI

I

Razrešava se Srđan Petković dužnosti načelnika Kosovskog upravnog okruga sa sedištem u Prištini.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14355/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA KOSOVSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U PRIŠTINI

I

Postavlja se Srđan Petković za načelnika Kosovskog upravnog okruga sa sedištem u Prištini.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14354/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA PEĆKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U PEĆI

I

Razrešava se Vinka Radosavljević dužnosti načelnika Pećkog upravnog okruga sa sedištem u Peći.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14346/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA PEĆKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U PEĆI

I

Postavlja se Vinka Radosavljević za načelnika Pećkog upravnog okruga sa sedištem u Peći.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14329/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA PRIZRENSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U PRIZRENU

I

Razrešava se Jovica Budurić dužnosti načelnika Prizrenskog upravnog okruga sa sedištem u Prizrenu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14351/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA PRIZRENSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U PRIZRENU

I

Postavlja se Jovica Budurić za načelnika Prizrenskog upravnog okruga sa sedištem u Prizrenu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14357/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA KOSOVSKOMITROVAČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Razrešava se Vaso Jelić dužnosti načelnika Kosovsko-mitrovačkog upravnog okruga sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14330/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU NAČELNIKA KOSOVSKOMITROVAČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Radenku Nedeljkoviću prestaje rad na položaju načelnika Kosovsko-mitrovačkog upravnog okruga sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, zbog ukidanja položaja – sa 14. novembrom 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14376/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA KOSOVSKOMITROVAČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Postavlja se Vaso Jelić za načelnika Kosovsko-mitrovačkog upravnog okruga sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14327/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA KOSOVSKOPOMORAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U GNJILANU

I

Razrešava se Srđan Mitrović dužnosti načelnika Kosovsko-pomoravskog upravnog okruga sa sedištem u Gnjilanu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14333/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA KOSOVSKOPOMORAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U GNJILANU

I

Postavlja se Srđan Mitrović za načelnika Kosovsko-pomoravskog upravnog okruga sa sedištem u Gnjilanu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14336/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆANACIONALNI PARK FRUŠKA GORA

I

Konstatuje se da Radovanu Durutoviću prestaje dužnost vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14391/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆANACIONALNI PARK FRUŠKA GORA

I

Imenuje se Radovan Durutović za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14392/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Razrešava se Zoran Krejović dužnosti direktora Republičkog geodetskog zavoda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14406/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se dr Zoran Popović za vršioca dužnosti direktora Republičkog geodetskog zavoda, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14405/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar