649. sednica Vlade Republike Srbije, 19. april 2012. godine

Na osnovu člana 16. stav 2. i stav 4. tačka 1) Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 116/08 i 91/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA

I

Imenuje se dr Zoran Ćirović, predsednik Komisije za hartije od vrednosti, za predsednika Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-2965/2012

U Beogradu, 19. aprila 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar