Predlog zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima (sa tabelom usklađenosti)

PREDLOG ZAKONA

O POSEBNIM MERAMA ZA SPREČAVANJE VRŠENJA KRIVIČNIH DELA PROTIV POLNE SLOBODE PREMA MALOLETNIM LICIMA

Uvodna odredba

Član 1.

Ovim zakonom propisuju se posebne mere koje se sprovode prema učiniocima krivičnih dela protiv polne slobode izvršenih prema maloletnim licima određenih ovim zakonom i uređuje vođenje posebne evidencije lica osuđenih za ta krivična dela.

Cilj zakona

Član 2.

Cilj ovog zakona je da se otklone uslovi koji mogu biti od uticaja da učinioci krivičnih dela protiv polne slobode izvršenih prema maloletnim licima ubuduće vrše ova dela.

Područje primene zakona

Član 3.

Ovaj zakon se primenjuje na učinioce koji su prema maloletnim licima izvršili sledeća krivična dela:

1) silovanje (član 178. st. 3. i 4. Krivičnog zakonika);

2) obljuba nad nemoćnim licem (član 179. st. 2. i 3. Krivičnog zakonika);

3) obljuba sa detetom (član 180. Krivičnog zakonika);

4) obljuba zloupotrebom položaja (član 181. Krivičnog zakonika);

5) nedozvoljene polne radnje (član 182. Krivičnog zakonika);

6) podvođenje i omogućavanje vršenja polnog odnosa (član 183. Krivičnog zakonika);

7) posredovanje u vršenju prostitucije (član 184. stav 2. Krivičnog zakonika);

8) prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju (član 185. Krivičnog zakonika);

9) navođenje maloletnog lica na prisustvovanje polnim radnjama (član 185a Krivičnog zakonika);

10) iskorišćavanje računarske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnom licu (član 185b Krivičnog zakonika).

Shodna primena drugih zakona

Član 4.

Ako odredbama ovog zakona nije drugačije propisano shodno će se primenjivati odredbe Krivičnog zakonika, Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica i Zakonika o krivičnom postupku.

Zabrana ublažavanja kazne i uslovnog otpusta

Član 5.

Učiniocu krivičnog dela iz člana 3. ovog zakona sud ne može ublažiti kaznu primenom člana 57. stav 1. Krivičnog zakonika.

Lice osuđeno na kaznu zatvora za krivično delo iz člana 3. ovog zakona ne može se uslovno otpustiti.

Pravne posledice osude

Član 6.

Osudom za krivično delo iz člana 3. ovog zakona obavezno nastupaju sledeće pravne posledice:

1) prestanak vršenja javne funkcije;

2) prestanak radnog odnosa, odnosno prestanak vršenja poziva ili zanimanja koje se odnosi na rad sa maloletnim licima;

3) zabrana sticanja javnih funkcija;

4) zabrana zasnivanja radnog odnosa, odnosno obavljanja poziva ili zanimanja koje se odnosi na rad sa maloletnim licima.

Pravne posledice osude iz stava 1. ovog člana nastupaju danom pravnosnažnosti presude.

Pravne posledice osude iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog zakona traju 20 godina. Vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava se u vreme trajanja pravne posledice osude.

Pravnosnažna presuda iz stava 2. ovog člana obavezno se dostavlja i poslodavcu osuđenog lica.

Posebne mere

Član 7.

Prema učiniocu krivičnog dela iz člana 3. ovog zakona, posle izdržane kazne zatvora, sprovode se sledeće posebne mere:

1) obavezno javljanje nadležnom organu policije i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija;

2) zabrana posećivanja mesta na kojima se okupljaju maloletna lica (vrtići, škole i sl);

3) obavezno posećivanje profesionalnih savetovališta i ustanova;

4) obavezno obaveštavanje o promeni prebivališta, boravišta ili radnog mesta;

5) obavezno obaveštavanje o putovanju u inostranstvo.

Mere iz stava 1. ovog člana sprovode se 20 godina posle izvršene kazne zatvora.

Posle isteka svake četiri godine od početka primene posebnih mera iz stava 1. ovog člana, sud koji je doneo prvostepenu presudu, po službenoj dužnosti odlučuje o potrebi njihovog daljeg sprovođenja.

Zahtev za preispitivanje potrebe daljeg sprovođenja posebnih mera iz stava 1. ovog člana može podneti i lice na koje se ove mere odnose.

Zahtev iz stava 4. ovog člana može se podneti sudu koji je doneo prvostepenu presudu posle isteka svake dve godine od početka primene posebnih mera.

Obavezno javljanje nadležnom organu policije i Uprave za izvršenje

krivičnih sankcija

Član 8.

Mera obaveznog javljanja nadležnom organu policije i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija sastoji se u dužnosti učinioca krivičnog dela iz člana 3. ovog zakona da se lično javi organizacionoj jedinici policije u mestu njegovog prebivališta i organizacionoj jedinici Uprave za izvršenje krivičnih sankcija nadležnoj za tretman i alternativne sankcije, i to svakog meseca najkasnije do 15. u mesecu.

Zabrana posećivanja mesta na kojima se okupljaju maloletna lica

Član 9.

Mera zabrane posećivanja mesta na kojima se okupljaju maloletna lica sastoji se u dužnosti učinioca krivičnog dela iz člana 3. ovog zakona da se uzdržava od posećivanja mesta na kojima se okupljaju maloletna lica, kao što su školske zgrade, školska dvorišta, vrtići, igrališta i sl.

Obavezno posećivanje profesionalnih savetovališta i ustanova

Član 10.

Mera obaveznog posećivanja profesionalnih savetovališta i ustanova sastoji se u dužnosti učinioca krivičnog dela iz člana 3. ovog zakona da posećuje profesionalna savetovališta i ustanove prema programu koji mu odredi organizaciona jedinica Uprave za izvršenje krivičnih sankcija nadležna za tretman i alternativne sankcije.

Obavezno obaveštavanje o promeni prebivališta, boravišta ili radnog mesta

Član 11.

Mera obaveznog obaveštavanja o promeni prebivališta, boravišta ili radnog mesta sastoji se u dužnosti učinioca krivičnog dela iz člana 3. ovog zakona da u roku od tri dana od dana promene lično obavesti nadležnu organizacionu jedninicu policije i organizacionu jedinicu Uprave za izvršenje krivičnih sankcija nadležnu za tretman i alternativne sankcije, o promeni prebivališta, boravišta ili radnog mesta.

Obavezno obaveštavanje o putovanju u inostranstvo

Član 12.

Mera obaveznog obaveštavanja o putovanju u inostranstvo sastoji se u dužnosti učinioca krivičnog dela iz člana 3. ovog zakona da se najkasnije tri dana pre putovanja u inostranstvo lično javi nadležnoj organizacionoj jedinici policije.

Lice iz stava 1. ovog člana je dužno da nadležnoj organizacionoj jedinici policije pruži podatke o državi u koju putuje, kao i mestu i dužini boravka u inostranstvu.

Posebna evidencija

Član 13.

O licima osuđenim za krivično delo iz člana 3. ovog zakona vodi se posebna evidencija.

Posebna evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) ime i prezime osuđenog;

2) jedinstveni matični broj građana osuđenog;

3) adresu prebivališta osuđenog;

4) podatke o zaposlenju osuđenog;

5) podatke o osobenim znacima osuđenog;

6) DNK profil osuđenog;

7) podatke o krivičnom delu i kazni na koju je osuđen;

8) podatke o pravnim posledicima osude;

9) podatke o sprovođenju posebnih mera propisanih ovim zakonom.

Vođenje posebne evidencije

Član 14.

Posebnu evidenciju iz člana 13. ovog zakona vodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Svi državni i drugi organi, kao i pravna lica ili preduzetnici su dužni da u roku od tri dana od dana pribavljanja podataka o kojima se vodi posebna evidencija propisana ovim zakonom, te podatke dostave ovlašćenom licu ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa koje vodi posebnu evidenciju.

Podaci iz posebne evidencije vode se trajno i ne mogu se brisati.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa bliže uređuje način vođenja posebne evidencije.

Dostupnost podataka iz posebne evidencije

Član 15.

Podaci iz posebne evidencije mogu se dati sudu, javnom tužiocu i policiji u vezi sa krivičnim postupkom koji se vodi protiv lica o kome se vodi posebna evidencija, odnosno nadležnoj organizacionoj jedinici policije, kao i organizacionoj jedinici Uprave za izvršenje krivičnih sankcija nadležnoj za tretman i alternativne sankcije, kada je to potrebno za vršenje poslova iz njihove nadležnosti.

Podaci iz posebne evidencije mogu se, na obrazložen zahtev, dati i državnom organu, preduzeću, drugoj organizaciji ili preduzetniku, ako još traju pravne posledice osude.

Državni i drugi organi, kao i pravna lica ili preduzetnici koji rade sa maloletnim licima dužni su da zatraže podatak da li je lice koje treba da zasnuje radni odnos kod njih, odnosno obavlja poslove sa maloletnim licima, upisano u posebnu evidenciju.

Podaci iz posebne evidencije mogu se dati i inostranim državnim organima, u skladu sa međunarodnim sporazumom.

Na podatke sadržane u posebnoj evidenciji, ako odredbama ovog zakona nije drugačije propisano, shodno se primenjuju odredbe zakona koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti i tajnost podataka.

Prekršaji učinioca krivičnog dela

Član 16.

Kaznom zatvora od 30 do 60 dana kazniće se za prekršaj učinilac krivičnog dela iz člana 3. ovog zakona ako:

1) prekrši pravnu posledicu osude iz člana 6. stav 1. ovog zakona;

2) ne ispunjava posebne mere iz člana 7. stav 1. ovog zakona.

Prekršaji pravnog lica, preduzetnika i odgovornih lica

Član 17.

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne poštuje pravnu posledicu osude iz člana 6. stav 1. ovog zakona;

2) ne dostavi podatak ili ne dostavi podatak u propisanom roku ovlašćenom licu ministarstva nadležnom za poslove pravosuđa koje vodi posebnu evidenciju (član 14. stav 2).

3) ne zatraži podatak iz posebne evidencije u skladu sa članom 15. stav 3. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 200.000 do 500.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu i državnom i drugom organu novčanom kaznom od 100.000 do 150.000 dinara.

Rok za donošenje podzakonskog propisa

Član 18.

Propis iz člana 14. stav 4. ovog zakona doneće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Završna odredba

Član 19.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima sadržan je u članu 97. tačka 2. Ustava Republike Srbije prema kome Republika Srbija, pored ostalog, uređuje i obezbeđuje ostvarivanje i zaštitu sloboda i prava građana i odgovornost i sankcije za povredu sloboda i prava i građana utvrđenih Ustavom i za povredu zakona.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Članom 37. Konvencije Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja, koju je potvrdila Narodna skupština maja 2010. godine, obavezane su države članice ove konvencije da radi sprečavanja i gonjenja krivičnih dela ustanovljenih u skladu sa ovom konvencijom, preduzmu sve neophodne zakonodavne ili ostale mere za prikupljanje podataka koji se odnose na identitet i na genetski profil (DNK) lica koja su osuđena za krivična dela ustanovljena u skladu sa ovom konvencijom.

Pored toga, imajući u vidu povećan broj krivičnih dela protiv polne slobode koja su izvršena prema maloletnim licima neophodno je da se pored postojećeg sistema krivičnih sankcija, koje se nisu u potpunosti pokazale kao delotvorne, uvedu i posebne mere kojima bi se otklonili uslovi koji mogu biti od uticaja da učiniioci ovih krivičnih dela ubuduće vrše ta dela.

Iz navedenih razloga predlaže se donošenje posebnog zakona kojima bi se propisale dodatne mere koje se sprovode prema licima osuđenim za krivična dela protiv polne slobode učinjenih prema maloletnim licima, nakon izdržane kazne zatvora, a takođe i ustanovila posebna kaznena evidencija za ova osuđena lica.

Predložena zakonska rešenja zasnovana su na relevantnim međunarodnim dokumentima, kao što su navedena konvencija, Preporuka REC (2001) 16 o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja, Okvirna odluka Saveta Evropske unije o borbi protiv seksualnog iskorišćavanja dece i dečje pornografije, kao i na praksi Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu i uporednopravnim rešenjima država koje imaju propise koje uređuju predmetno pitanje (Velika Britanija, Francuska, Norveška i Kanada).

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Član 1. Zakona je uvodna odredba koja sadrži predmet uređivanja Zakona, a to je propisavanje posebnih mera koje se sprovode prema učiniocima krivičnih dela protiv polne slobode izvršenih prema maloletnim licima i uređivanje vođenja posebne evidencije lica osuđenih za ta krivična dela.

Član 2. Zakona kao cilj ovog zakona utvrđuje otklanjanje uslova koji mogu biti od uticaja da učiniioci krivičnih dela protiv polne slobode izvršenih prema maloletnim licima ubuduće vrše ova dela.

Članom 3. Zakona utvrđen je krug lica na koje se ovaj zakon primenjuje. Određeno je da se Zakon primenjuje na učinioce svih krivičnih dela protiv polne slobode učinjenih prema maloletnim licima propisanim u glavi osamnaestoj Krivičnog zakonika (čl. 178. do 185. KZ).

Članom 4. Zakona propisana je shodna primena drugih zakona iz krivične oblasti na pitanja koja nisu posebno uređena ovim zakonom.

Članom 5. Zakona, iz razloga težine krivičnih dela navedenih u članu 3. Zakona, propisano je odstupanje od odredaba Krivičnog zakonika koje se odnose na ublažavanje kazne ispod zakonom propisanog minimuma i uslovni otpust nakon izdržane dve trećine kazne zatvora, tako što je izričito propisana zabrana primene navedenih instituta na učinioce krivičnih dela protiv polne slobode učinjenih na štetu maloletnih lica.

U skladu sa odredbama Krivičnog zakonika koje uređuju institut pravnih posledica osude, članom 6. Zakona je propisano da danom pravnosnažnosti osude za krivično delo propisano u članu 3. Zakona, obavezno nastupaju pravne posledice osude: prestanak vršenja javne funkcije, prestanak radnog odnosa, odnosno prestanak vršenja poziva ili zanimanja koje se odnosi na rad sa maloletnim licima, zabrana sticanja javnih funkcija i zabrana zasnivanja radnog odnosa, odnosno obavljanja poziva ili zanimanja koje se odnosi na rad sa maloletnim licima. Pored toga propisano je da pravne posledice osude za krivično delo iz člana 3. ovog zakona, koje se sastoje u zabrani sticanja određenih prava, odnosno obavljanja određenih poslova, traju 20 godina nakon izdržane kazne zatvora, što je dvostruko duži period od onog propisanog Krivičnim zakonikom.

Imajući u vidu cilj Zakona propisan u članu 2, a to je otklanjanje uslova koji mogu biti od uticaja da učinioci krivičnih dela protiv polne slobode izvršenih prema maloletnom licima ubuduće vrše ova dela, članom 7. Zakona predviđene su posebne mere koje se sprovode nakon izdržane kazne zatvora. Predviđeno je sprovođenje pet mera: obavezno javljanje nadležnom organu policije i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, zabrana posećivanja mesta na kojima se okupljaju maloletna lica, obavezno posećivanje profesionalnih savetovališta i ustanova, obavezno obaveštavanje o promeni prebivališta, boravišta ili radnog mesta i obavezno obaveštavanje o putovanju u inostranstvo. Kao i kod pravnih posledica osude i za posebne mere je propisano da se sprovode 20 godina nakon izdržane kazne zatvora, s tim što sud na svake četiri godine po službenoj dužnosti, odnosno na svake dve godine po zahtevu osuđenika, preispituje potrebu njihovog daljeg sprovođenja.

Odredbama čl. 8. do 12. Zakona razrađuje se način sprovođenja mera propisanih u članu 7. ovog zakona. Posebno treba istaći meru obaveznog obaveštavanja o putovanju u inostranstvo koja se sastoji u dužnosti učinioca krivičnog dela da se najkasnije tri dana pre putovanja u inostranstvo lično javi nadležnoj organizacionoj jedinici policije i pruži podatke o državi u koju putuje, kao i mestu i dužini boravka u inostranstvu. Ova mera je naročito važna u cilju međunarodne saradnje u suzbijanju krivičnih dela seksualnog iskorišćavanja dece i dečje pornografije.

U skladu sa odredbama člana 37. Konvencije Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja, kojom su države članice konvencije obavezane da preduzmu sve neophodne zakonodavne za prikupljanje podataka koji se odnose na identitet i na genetski profil (DNK) lica koja su osuđena za krivična dela ustanovljena ovom konvencijom, članom 13. Zakona propisano je vođenje posebne evidencije lica osuđenih za krivična dela protiv polne slobode učinjenih na štetu maloletnih lica. Ova evidencija sadrži podatke o osuđenom licu. Pored vođenja opštih podataka o ličnosti osuđenog, posebno treba istaći da se predviđa vođenje podataka o DNK profilu osuđenog lica, što predstavlja novinu u našem krivičnopravnom zakonodavstvu.

Članom 14. Zakona propisano je da posebnu evidenciju vodi Ministarstvo pravde, što je u skladu sa članom 3. Zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja, kojim je kao jedan od organa nadležnih da se stara o izvršavanju odredaba ove konvencije određeno to ministarstvo. Takođe, na ovaj način se postiže centralizacija vođenja podataka iz posebne evidencije, čime se omogoćava efikasnije praćenje sprovođenja ovog zakona i olakšava pristup potrebnim podacima, organima koji su nadležni za suzbijanje krivičnih dela protiv polnih sloboda, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Pored toga, propisano je i da se podaci u posebnoj evidenciji čuvaju trajno, kao i da nije dozvoljeno brisanje podataka iz posebne evidencije.

Članom 15. Zakona određena je dostupnost podataka iz posebne evidencije. Novinu u odnosu na važeće propise koji uređuju vođenje kaznene evidencije predstavlja rešenje da su državni i drugi organi, kao i pravna lica ili preduzetnici koji rade sa maloletnim licima, dužni da zatraže podatak da li je lice koje treba da zasnuje radni odnos kod njih, upisano u posebnu evidenciju. Na taj način omogućava se dosledna primena pravne posledice osude koja se sastoji u zabrani zasnivanja radnog odnosa, odnosno obavljanja poziva ili zanimanja koje se odnosi na rad sa maloletnim licima. Takođe, treba istaći da pristup podacima iz posebne evidencije mogu ostvariti i inostrani državni organi, u skladu sa međunarodnim sporazumom, što je neophodno radi suzbijanja krivičnih dela seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja maloletnih lica na međunarodnom planu, a što je propisano u članu 37. tačka 3. Konvencije Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja .

Odredbama čl. 16. i 17. Zakona propisani su prekršaji za povredu odredaba ovog zakona. Iz razloga delotvornije primene pravnih posledica osude i posebnih mera propisanih ovim zakonom, predviđena je zatvorska kazna u trajanju od 30 do 60 dana za učinioca krivičnog dela koji prekrši neku od pravnih posledica osude ili posebnu meru. Pored toga propisani su i prekršaji za pravno lice, preduzetnike i odgovorna lica u državnim organima i pravnim licima za povredu ovog zakona i predviđene visoke novčane kazne za te prekršaje.

Odredbama čl. 18. i 19. Zakona propisan je rok za donošenje propisa kojim se bliže uređuje način vođenja posebne evidencije, kao i stupanje na snagu zakona.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

PROPISA

SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač zakona – Vlada

Obrađivač: Ministarstvo pravde

2. Naziv propisa

Predlog zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima

Draft Law on special measures for the prevention of the perpetuation of criminal offences against sexual freedom against juveniles

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa   

Glava 6: USKLAĐIVANJE PROPISA, PRIMENA PRAVA I PRAVILA KONKURENCIJE

Član 72: „Strane priznaju važnost usklađivanja važećeg srpskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Zajednice i njegove delotvorne primene. Srbija će nastojati da obezbedi postepeno usklađivanje postojećih zakona i budućeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama Zajednice. Srbija će obezbediti da će važeće i buduće zakonodavstvo biti pravilno primenjeno i sprovedeno.”

Glava 7: PRAVOSUĐE, SLOBODA I BEZBEDNOST

Član 80: „U okviru saradnje u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova strane će posebnu važnost dati konsolidovanju vladavine prava i jačanju institucija na svim nivoima u oblasti uprave uopšte, a naročito u sprovođenju zakona i institucijama pravosuđa. Saradnja će naročito biti usredsređena na jačanje nezavisnosti sudstva i poboljšanje njegove efikasnosti, poboljšanje rada policije i drugih organa za sprovođenje zakona, obezbeđivanje odgovarajuće obuke i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala”.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Rok za usklađivanje predviđen opšti rokom koji je naveden u čl. 72. SSP, odnosno do 2014. godine.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Ispunjava u potpunosti.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

2012-401

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of The Council of 13 December 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography, and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA, corrected by 32011L0093R(01)

Direktiva 2011/92/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 13. decembra 2011. godine o borbi protiv seksualnog zlostavljanja i seksualne eksploatacije dece i dečje pornografije, koja zamenjuje Okvirnu odluku Saveta 2004/68/PUP, ispravljena 32011L0093R(01)

– Potpuno usklađeno sa odredbama Direktive koji se odnose na materiju Predloga zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Ne.

1. Naziv propisa EUDirective 2011/92/EU of the European Parliament and of The Council of 13 December 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography, and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA, corrected by 32011L0093R(01)Direktiva 2011/92/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 13. decembra 2011. godine o borbi protiv seksualnog zlostavljanja i seksualne eksploatacije dece i dečje pornografije, koja zamenjuje Okvirnu odluku Saveta 2004/68/PUP, ispravljena 32011L0093R(01) 2. „CELEX” oznaka EU propisa 32011L0093 32011L0093R(01) 3. Ovlašćeni predlagač propisa – VladaMinistarstvo pravde 4. datum izrade tabele 05.04.2012. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EUPredlog zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licimaDraft Law on special measures for the prevention of the perpetuation of criminal offences against sexual freedom against juveniles 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI2012-401 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa(član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU 1-9 Subject matter – Aggravating circumstances neusklađeno Neusklađenost postoji iz razloga što se Predlog zakona o posebnim merama ne usklađuje sa navedenim odredbama Direktive jer su one predmet regulisanja drugih zakona. Odredbe članova 1. do 9. Direktive nisu predmet regulisanja Predloga zakona. 10.1. In order to avoid the risk of repetition of offences, Member States shall take the necessary measures to ensure that a natural person who has been convicted of any of the offences referred to in Articles 3 to 7 may be temporarily or permanently prevented from exercising at least professional activities involving direct and regular contacts with children. 2. Cilj ovog zakona je da se otklone uslovi koji mogu biti od uticaja da učinioci krivičnih dela protiv polne slobode izvršenih prema maloletnim licima ubuduće vrše ova dela. potpuno usklađeno Sve odredbe Predloga zakona su u cilju otklanjanja uslova koji mogu biti od uticaja da učinioci krivičnih dela ubuduće vrše ova dela, pa se isti cilj želi postići i propisivanjem ove pravne posledice. 6.1.6.3. Osudom za krivično delo iz člana 3. ovog zakona obavezno nastupaju sledeće pravne posledice:2) prestanak radnog odnosa, odnosno prestanak vršenja poziva ili zanimanja koje se odnosi na rad sa maloletnim licima;4) zabrana zasnivanja radnog odnosa, odnosno obavljanja poziva ili zanimanja koje se odnosi na rad sa maloletnim licima. Pravne posledice osude iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog zakona traju 20 godina. Vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava se u vreme trajanja pravne posledice osude. potpuno usklađeno Predlog zakona je usklađen sa odredbom Direktive jer propisuje nastupanje pravne posledice prestanka radnog odnosa, odnosno zabrane zasnivanja radnog odnosa koji se odnose na rad sa maloletnim licima za lica osuđena za ova krivična dela, sa trajanjem od 20 godina. 10.2. Member States shall take the necessary measures to ensure that employers, when recruiting a person for professional or organized voluntary activities involving direct and regular contacts with children, are entitled to request information in accordance with national law by way of any appropriate means, such as access upon request or via the person concerned, of the existence of criminal convictions for any of the offences referred to in Articles 3 to 7 entered in the criminal record or of the existence of any disqualification from exercising activities involving direct and regular contacts with children arising from those criminal convictions. 15.3. Državni i drugi organi, kao i pravna lica ili preduzetnici koji rade sa maloletnim licima dužni su da zatraže podatak da li je lice koje treba da zasnuje radni odnos kod njih, odnosno obavlja poslove sa maloletnim licima, upisano u posebnu evidenciju iz člana 13. ovog zakona. potpuno usklađeno Predlog zakona citiranom odredbom propisuje mere kojima se poslodavcima, koji rade sa maloletnim licima, omogućava da dobiju podatak da li je lice, koje treba da zasnuje radni odnos, upisano u posebnu evidenciju koja se vodi za sva lica osuđena za krivična dela učinjena prema maloletnim licima. 10.3. Member States shall take the necessary measures to ensure that, for the application of paragraphs 1 and 2 of this Article, information concerning the existence of criminal convictions for any of the offences referred to in Articles 3 to 7, or of any disqualification from exercising activities involving direct and regular contacts with children arising from those criminal convictions, is transmitted in accordance with the procedures set out in Council Framework Decision 2009/315/JHA of 26 February 2009 on the organization and content of the exchange of information extracted from the criminal record between Member States [13] when requested under Article 6 of that Framework Decision with the consent of the person concerned. 15.4 Podaci iz posebne evidencije iz člana 13. ovog zakona mogu se dati i inostranim državnim organima, u skladu sa međunarodnim sporazumom. potpuno usklađeno Predlog Zakona je usklađen sa odredbom ovog zakona jer utvrđuje osnov za razmenu podataka iz evidencije osuđenih lica sa inostranim državnim organima i to na osnovu međunarodnih sporazuma. 11-25 Seizure and confiscation – Measures against websites neusklađeno Neusklađenost postoji iz razloga što se Predlog zakona ne usklađuje sa navedenim odredbama Direktive jer su one predmet regulisanja drugih zakona. Odredbe članova 11. do 25. Direktive nisu predmet regulisanja Predloga zakona. 26-30 Replacement of Framework Decision 2004/68/JHA – Addressees neprenosivo Odredbe ne zahtevaju implementaciju. Republika Srbija nije članica EU. Odredbe ne zahtevaju implementaciju. Republika Srbija nije članica EU.

Ostavite komentar