Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 24. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE

ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE

I

Konstatuje se da je dr Snežani Manić prestala dužnost direktora Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, zbog isteka vremena na koje je imenovana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14939/2014

U Beogradu, 25. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE

ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE

I

Imenuje se dr Radoljupka Radosavljević za vršioca dužnosti direktora Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14938/2014

U Beogradu, 25. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar