64. sednica Vlade Republike Srbije, 20. novembar 2014. godine

Na osnovu tačke 7. stav 2. Odluke o otvaranju Budžetskog fonda za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 92/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA BUDŽETSKOG FONDA ZA LEČENJE OBOLJENJA, STANJA ILI POVREDA

KOJE SE NE MOGU USPEŠNO LEČITI U REPUBLICI SRBIJI

I

U Nadzorni odbor Budžetskog fonda za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji imenuju se:

1) za predsednika:

– Tamara Lukšić Orlandić, dipl. politikolog, ekspert u oblasti prava deteta;

2) za članove:

(1) Veran Matić, glavni i odgovorni urednik i generalni direktor RTV ,,B92ˮ,

(2) Milan Popović, ,,Amalco Groupˮ,

(3) Marija Joldić, predsednik Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije,

(4) Dragana Ćorić, Udruženje građana ,,Roditeljˮ,

(5) Ivan Đurović, specijalni savetnik generalnog direktora za korporativne poslove ,,Telekom Srbijaˮ,

(6) Zoran Radojičić, direktor Univerzitetske dečje klinike,

(7) Radoje Simić, direktor Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije ,,dr Vukan Čupićˮ,

(8) Maja Petrović, dipl. defektolog.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14430/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Agencije za bezbednost saobraćaja („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

I

Razrešava se Jasmina Milošević dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za bezbednost saobraćaja, na lični zahtev.

II

Imenuje se Gordana Škoro, dipl. pravnik iz Beograda, za člana Upravnog odbora Agencije za bezbednost saobraćaja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14505/2014-1

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Agencije za bezbednost saobraćaja („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

I

Razrešava se Milan Božović dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za bezbednost saobraćaja.

II

Imenuje se Stevan Veljović, dipl. socijalni radnik iz Beograda, za člana Upravnog odbora Agencije za bezbednost saobraćaja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14707/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Agencije za bezbednost saobraćaja („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

I

Razrešava se dr Dragan Jovanović dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za bezbednost saobraćaja.

II

Imenuje se prof. dr Milan Janić, dipl. matematičar iz Beograda, za člana Upravnog odbora Agencije za bezbednost saobraćaja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14728/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Agencije za bezbednost saobraćaja („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

I

Razrešava se prof. dr Milan Janić dužnosti predsednika Upravnog odbora Agencije za bezbednost saobraćaja.

II

Imenuje se Dejan Trifunović, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, za predsednika Upravnog odbora Agencije za bezbednost saobraćaja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14729/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA SAVETA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA I SPROVOĐENJE DEKADE UKLJUČIVANJA ROMA

I

Razrešava se Aleksandar Vulin dužnosti predsednika Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14524/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA SAVETA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA I SPROVOĐENJE DEKADE UKLJUČIVANJA ROMA

I

U Savet za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

2) člana:

– Zoran Petrović, zamenik predsednika Skupštine opštine Koceljeva.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14527/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

I

Željku Kojiću prestaje rad na položaju pomoćnika ministra unutrašnjih poslova – načelnika Sektora finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova, zbog podnošenja pismene ostavke – sa 20. novembrom 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14521/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

I

Postavlja se Mirjana Nedeljković za vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova – načelnika Sektora finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14526/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA FILMSKOG CENTRA SRBIJEUSTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Razrešava se Mirjana Petrović dužnosti vršioca dužnosti direktora Filmskog centra Srbije – Ustanove kulture od nacionalnog značaja, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14543/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA FILMSKOG CENTRA SRBIJEUSTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Imenuje se Snežana Marić za vršioca dužnosti direktora Filmskog centra Srbije – Ustanove kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14545/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA

I

Razrešava se Gordana Basta dužnosti pomoćnika ministra zdravlja –Sektor za zdravstveno osiguranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-14631/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA ZDRAVLJA

I

Postavlja se mr Nikola Pavić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za zdravstveno osiguranje, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14623/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA ZDRAVLJA

I

Postavlja se dr Dejan Kostić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za lekove i medicinska sredstva, psihoaktivne kontrolisane supstance i prekursore, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14617/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA

MINISTARSTVA ZDRAVLJA

I

Postavlja se Nataša Gudović za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zdravlja, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14619/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU

U MINISTARSTVU ZDRAVLJA

I

Razrešava se dr Radoljupka Radosavljević dužnosti direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-14629/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU

U MINISTARSTVU ZDRAVLJA

I

Razrešava se dr Nenad Milojičić dužnosti pomoćnika direktora Uprave za biomedicinu za poslove iz oblasti transplantacije organa u Ministarstvu zdravlja, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-14634/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA

I

Postavlja se dr Nenad Milojičić za vršioca dužnosti direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14635/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA PRIVREDE

I

Postavlja se Dubravka Drakulić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede – Sektor za kontrolu i nadzor nad radom javnih preduzeća, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14566/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA

MINISTRA PRIVREDE

I

Dr Dragan Janjić, pomoćnik ministra finansija i privrede – Sektor za upravne i nadzorne poslove u oblasti privrednih registara, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra privrede – Sektor za upravne i nadzorne poslove u oblasti privrednih registara, do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 25. januara 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-14572/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA

MINISTRA PRIVREDE

I

Mr Jelena Popović, pomoćnik ministra finansija i privrede – Sektor za infrastrukturu kvaliteta, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra privrede – Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu, do isteka mandata na koji je postavljena na položaj 29. decembra 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-14570/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE

I

Mr Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu finansija i privrede, nastavlja rad na položaju direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede, do isteka mandata na koji je postavljena na položaj 3. februara 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-14653/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE

I

Lucija Dujović, pomoćnik direktora Direkcije za mere i dragocene metale – Sektor za kontrolu i nadzor u Ministarstvu finansija i privrede, nastavlja rad na položaju pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale – Sektor za kontrolu i nadzor u Ministarstvu privrede, do isteka mandata na koji je postavljena na položaj 3. februara 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-14654/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE

I

Boris Laštro, pomoćnik direktora Direkcije za mere i dragocene metale – Sektor za razvoj metrologije u Ministarstvu finansija i privrede, nastavlja rad na položaju pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale – Sektor za razvoj metrologije u Ministarstvu privrede, do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 3. februara 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-14656/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti kulture i prosvete („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 12/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SRPSKOG DELA

KOMISIJE ZA POVRAĆAJ KULTURNIH DOBARA

I

Razrešavaju se dužnosti u srpskom delu Komisije za povraćaj kulturnih dobara:

1. Miladin Lukić, predsednik,

2. Branislava Popović, član,

3. Nada Latinović, član,

4. Zorana Đorđević, član,

5. Vladimir Radovanović, član,

6. mr Nikodim (Kosović), član,

7. Olivera Marković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14642/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti kulture i prosvete („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 12/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SRPSKOG DELA

KOMISIJE ZA POVRAĆAJ KULTURNIH DOBARA

I

U srpski deo Komisije za povraćaj kulturnih dobara imenuju se:

1) za predsednika:

– Asja Drača Muntean, pomoćnik ministra kulture i informisanja;

2) za članove:

(1) Igor Jovičić, sekretar Ministarstva kulture i informisanja,

(2) Episkop slavonski Gospodin Jovan (Ćulibrk),

(3) Bojana Ristić, ministar savetnik u Odeljenju za međunarodnu kulturnu, prosvetnu, naučnu, tehnološku i sportsku saradnju Ministarstva spoljnih poslova,

(4) Zoran Vapa, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Petrovaradin,

(5) Vladimir Radovanović, upravnik Muzeja Srpske pravoslavne crkve u Beogradu,

(6) Dejan Radovanović, viši stručni saradnik u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture – Petrovaradin.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14646/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA NIŠ

I

Mr Radetu Rajkoviću prestaje dužnost direktora Studentskog centra Niš, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12390/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA NIŠ

I

Imenuje se mr Rade Rajković za direktora Studentskog centra Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-12391/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 6. stav 6. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Imenuje se dr Dragan Janjić, pomoćnik ministra privrede, za člana Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14662/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA

I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za pravo privrednih društava:

1) Radojko Srbljanović, predsednik,

2) dr Dragan Janjić, zamenik predsednika,

3) Biljana Stavrić, sekretar,

4) Gordana Stefanović, zamenik sekretara.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14657/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

U Pregovaračku grupu za pravo privrednih društava imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Dragan Janjić, pomoćnik ministra privrede;

2) za zamenika predsednika:

– Milun Trivunac, pomoćnik ministra privrede;

3) za sekretara:

– Biljana Stavrić, rukovodilac Grupe za nadzorne poslove u oblasti sertifikacije starih zanata u Sektoru za upravne i nadzorne poslove u oblasti privrednih registara u Ministarstvu privrede;

4) za zamenika sekretara:

– Gordana Stefanović, rukovodilac Grupe za korporativno upravljanje u Sektoru za privatizaciju i stečaj u Ministarstvu privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14659/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, br. 129/07 i 83/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i tačke 4. stav 4. Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Lučani i obrazovanju Privremenog organa opštine Lučani („Službeni glasnik RS”, broj 113/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA

PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE LUČANI

I

Razrešavaju se dužnosti u Privremenom organu opštine Lučani:

1. Slobodan Jolović, predsednik,

2. Miloš Belanac, član.

II

U Privremeni organ opštine Lučani imenuju se:

1) za predsednika:

– Miloš Belanac;

2) za člana:

– Milivoje Dolović.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14658/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 11. stav 2. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS”, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA

FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika:

1. mr Miloš Janković, predsednik,

2. pukovnik dr Uglješa Jovičić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14680/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 11. stav 2. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS”, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA

FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA

I

U Upravni odbor Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika imenuju se:

1) za predsednika:

– pukovnik Zoran Šegrt, načelnik Sektora za lečenje Vojnomedicinske akademije;

2) za člana:

(1) Ivana Vukašinović, vojni službenik u Direkciji za upravljanje projektima u Sektoru za budžet i finansije u Ministarstvu odbrane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14682/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA

I

Razrešava se Roksanda Ninčić dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova – Sektor za multilateralnu saradnju, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14296/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

SPOLJNIH POSLOVA

I

Postavlja se Roksanda Ninčić za državnog sekretara u Ministarstvu spoljnih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14298/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 23. stav 2. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 14/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA

AKREDITACIONOG TELA SRBIJE

I

Imenuje se Vladimir Lučić, dipl. pravnik iz Beograda, za predsednika Nadzornog odbor Akreditacionog tela Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14718/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 22. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”, Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 50/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆAELEKTROMREŽA SRBIJE

I

Razrešava se Draško Marković dužnosti predsednika Nadzornog odbor Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14721/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 22. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”, Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 50/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆAELEKTROMREŽA SRBIJE

I

Imenuje se Dragomir R. Blagojević, dipl. mašinski inženjer iz Beograda, za predsednika Nadzornog odbor Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14724/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 22. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električne energije sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 50/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆAELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd:

1. dr Aca Marković, predsednik,

2. Aleksandar Trifunović, član,

3. Dejan Trifunović, član,

4. Aleksandar Jokić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14723/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 22. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električne energije sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 50/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆAELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Branko Kovačević, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, nezavisan član;

2) za članove:

(1) Aleksandar Trifunović, dipl. mašinski inženjer iz Beograda,

(2) Dejan Popović, dipl. inženjer rudarstva iz Beograda,

(3) prof. dr Aleksandar Gajić, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

(4) Branislav Marković, Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, predstavnik zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14720/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza („Službeni glasnik RS”, br. 107/09 i 15/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA

I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA

I PROMOCIJU IZVOZA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza:

1. Slobodan Vojinović, predsednik,

2. prof. dr Ana Trbović, član, na lični zahtev.

II

U Upravni odbor Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza imenuju se:

1) za predsednika:

– Marko Čadež, dipl. menadžer komunikacija iz Beograda;

2) za članove:

(1) Nemanja Žugić,

(2) Aleksandar Kemiveš, dipl. ekonomista iz Beograda.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14722/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA FIZIKU U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za fiziku u Beogradu:

1. dr Vojislav Spasojević, predsednik,

2. dr Jovan Puzović, član,

3. prof. dr Vojin Šenk, član,

4. prof. dr Jagoš Purić, član,

5. dr Đorđe Šijački, član,

6. dr Goran Stanišić, član,

7. dr Nikola Burić, član.

II

Ovim rešenjem zamenjuje se Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za fiziku u Beogradu („Službeni glasnik RS”, broj 117/14).

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14495/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ISTORIJSKOG INSTITUTA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Istorijskog instituta u Beogradu:

1. dr Miomir Korać, predsednik,

2. dr Bojan Dimitrijević, član,

3. mr Mirko Peković, član,

4. dr Aleksandar Rastović, član,

5. dr Nedeljko Radosavljević, član,

6. dr Aleksandra Vuletić, član,

7. dr Milić J. Milićević, član.

II

Ovim rešenjem zamenjuje se Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Istorijskog instituta u Beogradu („Službeni glasnik RS”, broj 117/14).

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14616/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA UPOREDNO PRAVO U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za uporedno pravo u Beogradu:

1. prof. dr Mile Ilić, predsednik,

2. prof. dr Gordana Ilić Popov, član,

3. prof. dr Radovan Vukadinović, član,

4. mr Zoran Skopljak, član,

5. dr Vladimir Čolović, član,

6. dr Dragan Prlja, član,

7. dr Aleksandra Rabrenović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14636/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA UPOREDNO PRAVO U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za uporedno pravo u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Zoran Mirković, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu;

2) za članove:

(1) prof. dr Branislav Ristivojević, Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,

(2) doc. dr Goran Dajović, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(3) prof. dr Dragan Soleša, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Novi Sad,

`(4) prof. dr Nataša Mrvić Petrović, naučni savetnik u Institutu za uporedno pravo, Beograd,

(5) dr Dragan Prlja, naučni saradnik u Institutu za uporedno pravo, Beograd,

(6) dr Jelena Ćeranić, naučni saradnik u Institutu za uporedno pravo, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14637/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA EKONOMSKIH NAUKA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta ekonomskih nauka u Beogradu:

1. mr Aleksandar Škundrić, predsednik,

2. prof. dr Branko Urošević, član,

3. dr Miloš Božović, član,

4. prof. dr Jelena Kočović, član,

5. dr Ivan Stošić, član,

6. dr Marko Malović, član,

7. dr Srđan Redžepagić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14614/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA EKONOMSKIH NAUKA U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta ekonomskih nauka u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Blagoje Paunović, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu;

2) za članove:

(1) prof. dr Miljojko Bazić, Univerzitet Megatrend, Beograd,

(2) prof. dr Mihajlo Crnobrnja, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Beograd,

(3) doc. dr Miloš Božović, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(4) dr Marko Malović, naučni saradnik u Institutu ekonomskih nauka, Beograd,

(5) dr Ivana Domazet, vanredni profesor u Institutu ekonomskih nauka, Beograd,

(6) dr Vesna Aleksić, vanredni profesor u Institutu ekonomskih nauka, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14615/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA EVROPSKE STUDIJE U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za evropske studije u Beogradu:

1. dr Ana Trbović, predsednik,

2. prof. dr Vesna Knežević Predić, član,

3. prof. dr Aleksandra Čavoški, član,

4. mr Zoran Čupić, član,

5. dr Gordana Živković, član,

6. dr Milan Subotić, član,

7. dr Momčilo Diklić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14625/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA EVROPSKE STUDIJE U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za evropske studije u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Tanja Miščević, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu;

2) za članove:

(1) prof. dr Zoran Radivojević, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu,

(2) prof. dr Slavoljub Vukićević, Univerzitet Singidunum, Beograd,

(3) Goran Đikanović, Privredno društvo „Organico” d.o.o. Beograd,

(4) dr Milan Subotić, viši naučni saradnik u Institutu za evropske studije, Beograd,

(5) dr Momčilo Diklić, naučni saradnik u Institutu za evropske studije, Beograd,

(6) dr Goran Nikolić, naučni saradnik u Institutu za evropske studije, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14628/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEĐUNARODNU POLITIKU I PRIVREDU U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu:

1. dr Saša Obradović,

2. prof. dr Mijat Damjanović,

3. Vladimir Trapara,

4. dr Pero Petrović,

5. dr Dobrica Vesić,

6. dr Dragan Đukanović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14630/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEĐUNARODNU POLITIKU I PRIVREDU U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Zoran Jeftić, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu;

2) za članove:

(1) prof. dr Ivo Visković, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu,

(2) prof. dr Vladan Jončić, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(3) Dragan Đoković, savetnik predsednika Vlade,

(4) prof. dr Pero Petrović, naučni savetnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd,

(5) prof. dr Dobrica Vesić, viši naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd,

(6) dr Dragan Đukanović, viši naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14633/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NUKLEARNE NAUKEVINČAU BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za nuklearne nauke „Vinča” u Beogradu:

1. prof. dr Dragan Domazet, predsednik,

2. prof. dr Dušica Pavlović, član,

3. dr Vladan Čelebonović, član,

4. prof. dr Šćepan Ušćumlić, član,

5. dr Vesna Vasić, član,

6. dr Dragan Alavantić, član,

7. dr Nenad Milošević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Služenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14622/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NUKLEARNE NAUKEVINČAU BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za nuklearne nauke „Vinča” u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Vladimir Popović, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu;

2) za članove:

(1) prof. dr Ivan Gržetić, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(2) akademik prof. dr Marko Anđelković, SANU, Beograd,

(3) prof. dr Ljubiša Zeković, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(4) dr Vojislav Spasojević, naučni savetnik u Institutu za nuklearne nauke „Vinča”, Beograd,

(5) dr Ivanka Božović Jelisavčić, naučni savetnik u Institutu za nuklearne nauke „Vinča”, Beograd,

(6) dr Dragana Todorović, viši naučni saradnik u Institutu za nuklearne nauke nauke „Vinča”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Služenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14624/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJE

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA STOČARSTVO U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za stočarstvo u Beogradu:

1. dr Dimitrije Prvulović, predsednik,

2. dr Marijana Pešaković, član,

3. dr Ljiljana Janković, član,

4. dr Milutin Đorđević, član,

5. dr Zorica Tomić, član,

6. dr Vlada Pantelić, član,

7. dr Zdenka Škrbić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13195/2014-1

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJE

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA STOČARSTVO U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za stočarstvo u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Violeta Anđelković, Institut za kukuruz „Zemun Polje”, Beograd;

2) za članove:

(1) prof. dr Snežana Trivunović, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,

(2) dr Tamaš Petrović, Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad,

(3) dr Srboljub Maksimović, Institut za zemljište, Beograd,

(4) dr Milan M. Petrović, naučni savetnik u Institutu za stočarstvo, Beograd,

(5) dr Milan P. Petrović, naučni savetnik u Institutu za stočarstvo, Beograd,

(6) dr Dragana Ružić Muslić, viši naučni saradnik u Institutu za stočarstvo, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13197/2014-1

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PRIMENU NUKLEARNE ENERGIJEINEP

U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za primenu nuklearne energije „INEP” u Beogradu:

1. prof. dr Predrag Đorđević, predsednik,

2. prof. dr Zorana Vasiljević, član,

3. dr Jelena Stepanović, član,

4. dr Arsen Ristić, član,

5. dr Ljiljana Sofronić Milosavljević, član,

6. dr Miroslava Janković, član,

7. dr Snežana Dragović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14609/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PRIMENU NUKLEARNE ENERGIJEINEP

U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za primenu nuklearne energije „INEP” u Beogradu imenuju se:

1) za predseednika:

– akademik prof. dr Predrag Đorđević, Beograd;

2) za članove:

(1) dr Milan Orlić, JP „ Nuklearni objekti Srbije“, Beograd,

(2) prof. dr Jelena Stepanović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(3) doc. dr Arsen Ristić, Klinički centar Srbije, Beograd,

(4) dr Ljiljana Sofronić Milosavljević, naučni savetnik u Institutu za primenu nuklearne energije „INEP”, Beograd,

(5) dr Olgica Nedić, naučni savetnik u Institutu za primenu nuklearne energije „INEP”, Beograd,

(6) dr Alisa Gruden Movsesijan, viši naučni saradnik u Institutu za primenu nuklearne energije „INEP”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14610/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA KUKURUZZEMUN POLJEU BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za kukuruz „Zemun Polje” u Beogradu:

1. prof. dr Slobodan Ceranić, predsednik,

2. prof. dr Boško Gajić, član,

3. prof. dr Nebojša Petrović, član,

4. Svetozar Ostojić, član,

5. dr Milena Simić, član,

6. dr Slavica Stanković, član,

7. dr Milomir Filipović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14638/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA KUKURUZZEMUN POLJEU BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za kukuruz „Zemun Polje” u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika

– prof. dr Slobodan Ceranić, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu;

2) za članove:

(1) prof. dr Boško Gajić, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(2) prof. dr Nebojša Petrović, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(3) Svetozar Ostojić, dipl. inž. poljoprivrede, Beograd,

(4) dr Dejan Dodig, naučni savetnik u Institutu za kukuruz „Zemun Polje”, Beograd,

(5) dr Dragana Ignjatović Micić, naučni savetnik u Institutu za kukuruz „Zemun Polje”, Beograd,

(6) dr Slavica Stanković, naučni savetnik u Institutu za kukuruz „Zemun Polje”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14639/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R EŠ E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO U NOVOM SADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu:

1. prof. dr Jan Turan, predsednik,

2. prof. dr Đorđe Petrović, član,

3. Dalibor Novaković, član,

4. Milan Milić, član,

5. dr Đorđe Jocković, član,

6. dr Vojislav Mihajlović, član,

7. dr Vladimir Miklič, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14618/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R EŠ E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO U NOVOM SADU

I

U Upravni odbor Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Jan Turan, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu;

2) za članove:

(1) Milan Milić, dipl. inž. poljoprivrede, direktor za Srbiju Bridge Power Investments-Prag, Češka Republika,

(2) mr Milan Đukić, JP „Srbijagas”, Novi Sad,

(3) Marija Pajović, Poreska uprava Filijala 1 Novi Sad,

(4) dr Vojislav Mihajlović, naučni savetnik u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad,

(5) dr Goran Bekavac, naučni savetnik u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad,

(6) dr Siniša Jocić, naučni savetnik u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14620/2014

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA VOĆARSTVO, ČAČAK

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za voćarstvo, Čačak:

1. prof. dr Radojica Đoković, predsednik,

2. prof. dr Vlado Ličina, član,

3. dr Đurđina Ružić, član,

4. dr Rade Miletić, član,

5. dr Slađana Marić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13227/2014-1

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA VOĆARSTVO, ČAČAK

I

U Upravni odbor Instituta za voćarstvo, Čačak imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Nikola Bajić, Agronomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu;

2) za članove:

(1) prof. dr Vladislav Ognjanov, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,

(2) dr Dragan Rahović, Institut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd,

(3) doc. dr Nenad Magazin, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,

(4) dr Sanja Radičević, naučni saradnik u Institutu za voćarstvo, Čačak,

(5) dr Tatjana Vujović, naučni saradnik u Institutu za voćarstvo, Čačak

(6) dr Darko Jevremović, naučni saradnik u Institutu za voćarstvo, Čačak.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13229/2014-1

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar