67. sednica Vlade Republike Srbije, 27. novembar 2014. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU PRIVREDE

I

Postavlja se dr Miloš Petrović za državnog sekretara u Ministarstvu privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14927/2014

U Beogradu, 27. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

I

Mr Branki Bilen Katić prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu – Sektor za informacione usluge, protekom vremena na koje je postavljena na položaj – 7. maja 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14838/2014

U Beogradu, 27. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

I

Mr Branka Bilen Katić ponovo se postavlja na položaj pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu – Sektor za informacione usluge, od 8. maja 2014. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14839/2014

U Beogradu, 27. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

I

Mirjani Jelić prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu – Sektor za patente, protekom vremena na koje je postavljena na položaj – 7. maja 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14844/2014

U Beogradu, 27. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

I

Mirjana Jelić ponovo se postavlja na položaj pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu – Sektor za patente, od 8. maja 2014. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14846/2014

U Beogradu, 27. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

I

Mr Mireli Bošković prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu – Sektor za znake razlikovanja, protekom vremena na koje je postavljena na položaj – 7. maja 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14840/2014

U Beogradu, 27. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

I

Mr Mirela Bošković ponovo se postavlja na položaj pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu – Sektor za znake razlikovanja, od 8. maja 2014. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14842/2014

U Beogradu, 27. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 2. Odluke o osnivanju Zavoda za zaštitu prirode Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE

I

Razrešava se Mirjana Knežević dužnosti predsednika Upravnog odbora Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

II

Imenuje se Snežana Ristić za predsednika Upravnog odbora Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14857/2014

U Beogradu, 27. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), a u vezi sa tačkom 8. stav 2. Odluke o osnivanju Republičke agencije za stanovanje („Službeni glasnik RS”, broj 56/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE

I

Razrešava se dr Veselin Sjekloća dužnosti predsednika Upravnog odbora Republičke agencije za stanovanje.

II

Imenuje se Mirjana Jovičić, arhitekta unutrašnje arhitekture iz Beograda, za predsednika Upravnog odbora Republičke agencije za stanovanje.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14709/2014

U Beogradu, 27. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 15. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih:

1. Momir Andesilić,

2. Raško Moskovljević,

3. Ivana Savićević.

II

U Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Aca Marković, dipl. inženjer elektrotehnike iz Beograda;

2) za članove:

(1) Vidoje Vukašinović, predsednik Upravnog odbora Udruženja srednjih škola područja rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane,

(2) mr Mirjana Kovačević, direktor Centra za edukaciju, Privredna komora Srbije,

(3) Slađana Milojević, menadžer Klastera modne i odevne industrije Srbije,

(4) Jasenka Čvoro, šef Odseka za socijalni dijalog, kolektivno pregovaranje i zarade u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14876/2014

U Beogradu, 27. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA ANALIZU STANJA I PRIPREMU PREDLOGA ZA POKRETANJE I REALIZACIJU PROJEKTAŠTAVALJ

I

Razrešavaju se dužnosti u Radnoj grupi za analizu stanja i pripremu predloga za pokretanje i realizaciju Projekta „Štavalj”:

1. Luka Tomić, predsednik,

2. Dejan Trifunović, zamenik predsednika,

3. Ljubomir Aksentijević, član,

4. Nenad Mijailović, član,

5. Aleksandar Obradović, član.

II

U Radnu grupu za analizu stanja i pripremu predloga za pokretanje i realizaciju Projekta „Štavalj” imenuju se:

1) za predsednika:

– mr Mirjana Filipović, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike;

2) za zamenika predsednika:

– Vladan Smiljković, posebni savetnik za investicije i strana ulaganja ministra rudarstva i energetike;

3) za članove:

(1) Siniša Tanacković, pomoćnik ministra rudarstva i energetike,

(2) Dejan Popović, koordinator u Razvojnom centru Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

(3) Luka Tomić, šef Kabineta gradonačelnika Beograda,

(4) Stanimirka Mijailović, šef Odseka za javna preduzeća u Ministarstvu finansija,

(5) Snežana Vučković, samostalni savetnik u Odseku za javna preduzeća u Ministarstvu finansija,

(6) Marina Andrijašević, rukovodilac Grupe za tehničke propise i zaštitu kupaca u Ministarstvu rudarstva i energetike.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14919/2014

U Beogradu, 27. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 4. stav 1. Sporazuma između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Mađarske o vodoprivrednim pitanjima („Službeni list FNRJ-Međunarodni ugovori”, broj 15/56) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

JUGOSLOVENSKO MAĐARSKE KOMISIJE ZA VODOPRIVREDU

I

Konstatuje se da je prof. dr Atili Salvaiu prestala dužnost predsednika srpskog dela Jugoslovensko mađarske komisije za vodoprivredu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14850/2014

U Beogradu, 27. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 4. stav 1. Sporazuma između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Mađarske o vodoprivrednim pitanjima („Službeni list FNRJ-Međunarodni ugovori”, broj 15/56) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

JUGOSLOVENSKO MAĐARSKE KOMISIJE ZA VODOPRIVREDU

I

Imenuje se Aleksandar Nikolić, pomoćnik direktora za tehničke poslove Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine”, Novi Sad, za predsednika srpskog dela Jugoslovensko mađarske komisije za vodoprivredu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14851/2014

U Beogradu, 27. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANJA

I

Imenuje se Srđan Rašković, predsednik Nadzornog odbora Javnog preduzeća za skloništa, za člana Komisije za imenovanja, za imenovanje direktora Javnog preduzeća za skloništa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14921/2014

U Beogradu, 27. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA PREGOVARAČKE GRUPE ZA PITANJA PRAVDE, SLOBODE I BEZBEDNOSTI KOORDINACIONOG TELA

ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešava se Tanja Santrač dužnosti zamenika predsednika Pregovaračke grupe za pitanja pravde, slobode i bezbednosti Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14860/2014

U Beogradu, 27. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA PREGOVARAČKE GRUPE

ZA PITANJA PRAVDE, SLOBODE I BEZBEDNOSTI KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE

EVROPSKOJ UNIJI

I

Imenuje se Zoran Lazarov, šef Biroa za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu unutrašnjih poslova, za zamenika predsednika Pregovaračke grupe za pitanja pravde, slobode i bezbednosti Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14862/2014

U Beogradu, 27. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

I

Razrešava se prof. dr Krsto Lipovac dužnosti vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15107/2014

U Beogradu, 27. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

I

Imenuje se Milan Božović za vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, najduže na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15106/2014

U Beogradu, 27. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Gordani Pulja prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za izvršenje budžeta u Ministarstvu finansija, protekom vremena na koje je postavljena na položaj – 10. decembra 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15130/2014

U Beogradu, 27. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Gordana Pulja ponovo se postavlja na položaj pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za izvršenje budžeta u Ministarstvu finansija, od 11. decembra 2014. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15132/2014

U Beogradu, 27. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Dragici Jovanović prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za obradu ličnih primanja u Ministarstvu finansija, protekom vremena na koje je postavljena na položaj – 10. decembra 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15136/2014

U Beogradu, 27. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Dragica Jovanović ponovo se postavlja na položaj pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za obradu ličnih primanja u Ministarstvu finansija, od 11. decembra 2014. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15137/2014

U Beogradu, 27. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Razrešava se Ljubica Matić dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor budžeta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15177/2014

U Beogradu, 27. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA

FINANSIJA

I

Postavlja se Mirjana Ćojbašić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor budžeta, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15179/2014

U Beogradu, 27. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se Žarko Malinović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija – Sektor za trgovinu, usluge i politiku konkurencije, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15146/2014

U Beogradu, 27. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA

ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I

Postavlja se Milan Popović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za boračko-invalidsku zaštitu, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15160/2014

U Beogradu, 27. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Preduzeća za proizvodnju, trgovinu i usluge Fabrika animalnih belančevina i masti „Napredak” d.o.o. Ćuprija („Službeni glasnik RS”, broj 93/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLANAPREDAKĆUPRIJA

I

Razrešava se Zoran Zlatković dužnosti direktora Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Napredak” Ćuprija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15173/2014

U Beogradu, 27. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Preduzeća za proizvodnju, trgovinu i usluge Fabrika animalnih belančevina i masti „Napredak” d.o.o. Ćuprija („Službeni glasnik RS”, broj 93/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLANAPREDAKĆUPRIJA

I

Imenuje se Đorđe Stevanović za direktora Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Napredak” Ćuprija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15175/2014

U Beogradu, 27. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), a u vezi sa članom 7. stav 5. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 107/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE

I

Razrešava se Jovanka Zečević Anđelković dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

II

Imenuje se dr Marko Dragaš, Klinika za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije, za člana Upravnog odbora Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15167/2014

U Beogradu, 27. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za transfuziju krvi Srbije:

1. Jovanka Zečević Anđelković, predsednik,

2. prof. dr sci. med. Zoran Ćosić, član.

II

U Upravni odbor Instituta za transfuziju krvi Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr sci. med. Zoran Ćosić, Kliničko-bolnički centar „Dr Dragiša Mišović”;

2) za člana:

– Jovanka Zečević Anđelković, dipl. pravnik, advokat iz Beograda.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15165/2014

U Beogradu, 27. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 116/08 i 91/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA

I

Daje se saglasnost na Odluku o imenovanju Lidije Perović za vršioca dužnosti direktora Agencije za osiguranje depozita počev od 4. decembra 2014. godine do okončanja postupka za imenovanje direktora Agencije za osiguranje depozita, a najduže na šest meseci, O. br. PS-92/14, koju je doneo Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita na sednici od 25. novembra 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15187/2014

U Beogradu, 27. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar