Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2015. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. godinu

Na osnovu člana 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04-US, 84/04-dr.zakon, 85/05, 101/05-dr.zakon, 63/06 –US, 05/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13 i 75/2014)

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na sednici od 28. novembra 2014. godine, doneo je

REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

ZA 2015. GODINU

OPŠTI DEO

1. Ukupni tekući prihodi i primanja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond) za 2015. godinu, raspoređuju se po vrstama, i to:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika-cija PRIMANjA IZNOS 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 579.317.996 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 348.980.000 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 165.460.000 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 149.390.000 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 28.970.000 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 5.160.000 730000 DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI 220.020.000 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 220.020.000 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 220.020.000   Transferi Ministarstva finansija 194.220.000   Transferi Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 25.800.000 740000 DRUGI PRIHODI 378.500 741000 PRIHODI OD IMOVINE 12.000 741100 Kamate 10.000 741160 Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 10.000 741200 Dividende 2.000 741260 Dividende organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 2.000 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 15.000 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 15.000 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 500 743460 Prihodi od penala u korist nivoa organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 500 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 351.000 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiugranja 351.000 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 740.000 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 740.000 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 740.000 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 9.199.496 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 9.199.496 781321 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje 5.634.195 781322 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje 1.956.500 781323 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 181.287 781324 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) 7.200 781341 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost, dok ostvaruju pravo na novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju 473.914 781342 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu i drugu delanost kao osnovno zanimanje dok primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje ili dok su na porodiljskom odsustvu 946.400 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 37.200 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 37.200 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 37.000 811160 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 37.000 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 200 812160 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 200 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 244.804 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 244.804 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 244.804 921500 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama 10.000 921560 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 10.000 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 40.000 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 40.000 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 194.804 921960 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 194.804   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA-klasa 7, 8 i 9 579.600.000

2. Ukupni tekući rashodi i izdaci Fonda za 2015. godinu, utvrđuju se u sledećim iznosima, i to:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika- cija IZDACI IZNOS 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 569.096.970 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.600.000 411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 2.847.000 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 509.000 413000 Naknade u naturi 16.200 414000 Socijalna davanja zaposlenima 76.300 415000 Naknade troškova za zaposlene 116.000 416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 35.500 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 2.235.970 421000 Stalni troškovi 590.612 422000 Troškovi putovanja 65.330 423000 Usluge po ugovoru 1.186.388 424000 Specijalizovane usluge 22.800 425000 Tekuće popravke i održavanje 190.340 426000 Materijal 180.500 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 30.000 444000 Prateći troškovi zaduživanja 30.000 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 9.000 465000 Ostale dotacije i transferi 9.000 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 562.800.000 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 562.800.000 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 511.648.020 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 351.980 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 50.800.000 480000 OSTALI RASHODI 422.000 482000 Porezi, obavezne takse i kazne 110.000 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 310.000 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 2.000 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 503.030 510000 OSNOVNA SREDSTVA 503.030 511000 Zgrade i građevinski objekti 215.000 512000 Mašine i oprema 171.200 513000 Ostale nekretnine i oprema 6.000 515000 Nematerijalna imovina 110.830 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 10.000.000 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 10.000.000 621000 Nabavka domaće finansijske imovine 10.000.000   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4 i 5 579.600.000

POSEBAN DEO

3. Ukupni tekući rashodi i izdaci Fonda prikazani u okviru OPŠTEG DELA po vrstama koje su karakteristične za Fond:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika- cija IZDACI IZNOS 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 569.096.970 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.600.000 411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 2.847.000 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 509.000 413000 Naknade u naturi 16.200 414000 Socijalna davanja zaposlenima 76.300 415000 Naknade troškova za zaposlene 116.000 416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 35.500 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 2.235.970 421000 Stalni troškovi 590.612 422000 Troškovi putovanja 65.330 423000 Usluge po ugovoru 1.186.388 424000 Specijalizovane usluge 22.800 425000 Tekuće popravke i održavanje 190.340 426000 Materijal 180.500 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 30.000 444000 Prateći troškovi zaduživanja 30.000 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 9.000 465000 Ostale dotacije i transferi 9.000 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 562.800.000 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 562.800.000 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 511.648.020 471121-3 Osnovne penzije 491.400.000 471124 Nega i pomoć penzionera 14.060.000 471125 Telesno oštećenje penzionera 1.171.000 471131 Naknada za skraćeno radno vreme za invalide II kategorije 110.000 471134 Privremena naknada za rad od dana nastajanja invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće radno mesto 1.202.700 471135 Naknade za telesno oštećenje 175.100 471136 Naknade za invalide III kategorije 230.000 471137 Nega i pomoć osiguranika 611.220 471193 Pogrebni troškovi 2.522.000 471199 Ostala prava isplaćena neposredno domaćinstvima 166.000 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 351.980 471231 Troškovi smeštaja penzionera u domove za stare 3.000 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 348.980 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 50.800.000 471911 Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje 48.430.000 471912 Transferi za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije 40.000 471913 Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za naknadu zarada od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja 130.000 471961 Transferi Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za doprinose za osiguranje 2.200.000 480000 OSTALI RASHODI 422.000 482000 Porezi, obavezne takse i kazne 110.000 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 310.000 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 2.000 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 503.030 510000 OSNOVNA SREDSTVA 503.030 511000 Zgrade i građevinski objekti 215.000 512000 Mašine i oprema 171.200 513000 Ostale nekretnine i oprema 6.000 515000 Nematerijalna imovina 110.830 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 10.000.000 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 10.000.000 621000 Nabavka domaće finansijske imovine 10.000.000   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 579.600.000

4. Direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje može izvršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime određenog rashoda i izdatka u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije.

5. Finansijski plan, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije, objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

08/2 Broj: 022.11-11/45

U Beogradu, 28. novembra 2014. godine

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Predsednik,

Branislav Mitrović

Ostavite komentar