70. sednica Vlade Republike Srbije, 11. decembar 2014. godine

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 48/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA KANCELARIJE ZA REGULATORNU REFORMU I ANALIZU EFEKATA PROPISA

I

Razrešava se Mira Prokopijević dužnosti direktora Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15206/2014

U Beogradu, 11. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 7. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 48/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA REGULATORNU REFORMU I ANALIZU EFEKATA PROPISA

I

Razrešava se Bojana Tošić dužnosti zamenika direktora Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15208/2014

U Beogradu, 11. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 8. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 48/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA REGULATORNU REFORMU I ANALIZU EFEKATA PROPISA

I

Razrešava se Marija Mitrović dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa ‒ Sektor za sprovođenje regulatorne reforme i unapređenje analize efekata propisa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15204/2014

U Beogradu, 11. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE

I

Postavlja se Bojana Tošić za vršioca dužnosti zamenika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15210/2014

U Beogradu, 11. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE

I

Postavlja se Mira Prokopijević za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike ‒ Sektor za obezbeđenje kvaliteta javnih politika, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15207/2014

U Beogradu, 11. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE

I

Postavlja se Marija Mitrović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike ‒ Sektor za pravne, finansijske i informaciono-tehnološke poslove, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15205/2014

U Beogradu, 11. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE

I

Postavlja se dr Tomislav Branković za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama ‒ Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove u Ministarstvu pravde, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15492/2014

U Beogradu, 11. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Nacionalne agencije za regionalni razvoj („Službeni glasnik RS”, br. 75/09, 109/09 i 44/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE AGENCIJE

ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

Razrešava se Slobodan Perić dužnosti člana Upravnog odbora Nacionalne agencije za regionalni razvoj, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15371/2014

U Beogradu, 11. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Nacionalne agencije za regionalni razvoj („Službeni glasnik RS”, br. 75/09, 109/09 i 44/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE AGENCIJE

ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

Imenuje se prof. dr Ivan Radosavljević, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, za člana Upravnog odbora Nacionalne agencije za regionalni razvoj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15515/2014

U Beogradu, 11. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 20. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 70/13 i 113/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆASRBIJAVODE

I

Razrešava se Radovan Arežina dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15360/2014

U Beogradu, 11. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 20. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 70/13 i 113/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆASRBIJAVODE

I

Imenuje se Petar Petrović, dipl. pravnik iz Jagodine, za člana Nadzornog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15518/2014

U Beogradu, 11. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 16. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „Mreža-most”, Beograd („Službeni glasnik RS”, broj 70/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJAMREŽAMOST”, BEOGRAD

I

Razrešava se Aleksandar Stojanović dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „MREŽA-MOST”, Beograd, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15363/2014

U Beogradu, 11. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA SAVETA ZA MLADE

I

Razrešava se Aleksa Nikolić dužnosti člana Saveta za mlade, na lični zahtev.

II

Imenuje se Petar Atanasovski, predsednik Međunarodne organizacije studenata AIESEC Srbije, predstavnik udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, za člana Saveta za mlade.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15576/2014

U Beogradu, 11. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 133. stav 3. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

FONDA SOLIDARNOSTI

I

Razrešava se Dušan Korunoski dužnosti člana Nadzornog odbora Fonda solidarnosti, predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije.

II

Imenuje se Jelena Jevtović, dipl. pravnik iz Beograda, za člana Nadzornog odbora Fonda solidarnosti, predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15594/2014

U Beogradu, 11. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE UDESA I OZBILJNIH NEZGODA

I

Postavlja se Branimir Podovac za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Centra za istraživanje udesa i ozbiljnih nezgoda, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15615/2014

U Beogradu, 11. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA U MINISTARSTVU ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Razrešava se Borjana Peruničić dužnosti pomoćnika direktora Uprave za ljudska i manjinska prava ‒ Sektor za unapređenje i zaštitu ljudskih prava u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15745/2014

U Beogradu, 11. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNOM ODBORU POLJOPRIVREDNO INDUSTRIJSKOG KOMBINATAZEMUN”, ZEMUN

I

Razrešava se Andrijana Živanović dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru Poljoprivredno industrijskog kombinata „Zemun”, Zemun, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15773/2014

U Beogradu, 11. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI I UPRAVNOM ODBORU RUDARSKOTOPIONIČARSKOG BASENA BOR GRUPARUDNICI BAKRA BORDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U RESTRUKTURIRANJU, BOR

I

Razrešavaju se dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Skupštini Rudarsko-topioničarskog basena Bor – Grupa „Rudnici bakra Bor” društvo sa ograničenom odgovornošću u restrukturiranju, Bor:

1. Zvonko Damjanović,

2. Đorđe Ilić,

3. Saša Skrobonja.

II

Razrešavaju se dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru Rudarsko-topioničarskog basena Bor – Grupa „Rudnici bakra Bor” društvo sa ograničenom odgovornošću u restrukturiranju, Bor:

1. Branko Konić,

2. Dušica Đurišić,

3. Nebojša Bućan,

4. Dragiša Trujkić,

5. Saša Milanović.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”

24 Broj: 119-15954/2014

U Beogradu, 11. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINU I UPRAVNI ODBOR RUDARSKOTOPIONIČARSKOG BASENA BOR GRUPARUDNICI BAKRA BORDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U RESTRUKTURIRANJU, BOR

I

U Skupštinu Rudarsko-topioničarskog basena Bor – Grupa „Rudnici bakra Bor” društvo sa ograničenom odgovornošću u restrukturiranju, Bor imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Zoran Ilić, dipl. pravnik,

2. Milovan Božović, dipl. inženjer mašinstva,

3. Biserka Kočovska, dipl. ekonomista.

Ovlašćenja predsednika Skupštine vršiće Zoran Ilić.

II

U Upravni odbor Rudarsko-topioničarskog basena Bor – Grupa „Rudnici bakra Bor” društvo sa ograničenom odgovornošću u restrukturiranju, Bor imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Miodrag Nikolić, dipl. inženjer mašinstva,

2. Olivera Jašarević, dipl. pravnik,

3. Jovica Anđelović, dipl. inženjer mašinstva,

4. Gordana Đorđević, dipl. ekonomista,

5. Negovan Aksić, dipl. inženjer rudarstva.

Ovlašćenja predsednika Upravnog dobora vršiće Miodrag Nikolić.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”

24 Broj: 119-15953/2014

U Beogradu, 11. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ENERGETIKE,

RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se prof. dr Petar Stanojević dužnosti pomoćnika ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine – Sektor za naftu i gas.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15964/2014

U Beogradu, 11. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Ljubomir Samokresović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave ‒ Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju u Ministarstvu finansija, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15978/2014

U Beogradu, 11. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Mira Stanojev za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave ‒ Sektor za naplatu u Ministarstvu finansija, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15979/2014

U Beogradu, 11. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 11. stav 2. Odluke o osnivanju Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRESˮ („Službeni glasnik RS”, br. 28/10, 35/12 i 46/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA INFORMACIONOKOMUNIKACIONE USTANOVEAKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJEAMRES

I

Razrešava se prof. dr Zoran Jovanović dužnosti direktora Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15987/2014

U Beogradu, 11. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 11. stav 2. Odluke o osnivanju Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRESˮ („Službeni glasnik RS”, br. 28/10, 35/12 i 46/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA INFORMACIONOKOMUNIKACIONE USTANOVEAKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJEAMRES

I

Imenuje se dr Miloš Cvetanović za direktora Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-15973/2014

U Beogradu, 11. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 227. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RSˮ, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 106/06 – US, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14 i 126/14 – US), člana 22. stav 5. Statuta Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje („Službeni glasnik RSˮ, br. 81/11, 57/12, 89/12, 1/13 i 32/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA RAZREŠENJE DIREKTORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

I

Daje se prethodna saglasnost za razrešenje prof. dr Momčila Babića dužnosti direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16005/2014

U Beogradu, 11. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar