Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMASRBIJAŠUME

I

Imenuje se Predrag Aleksić za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16340/2014-1

U Beogradu, 25. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar