Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG

VAZDUHOPLOVNOG KOMITETA

I

Razrešava se Kristina Milosavljević dužnosti člana Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta.

II

Imenuje se Dijana Ivančić, načelnik Odeljenja za NATO i partnerstvo za mir u Ministarstvu spoljnih poslova, za člana Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-77/2015

U Beogradu, 8. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG KOMITETA

ZA OBEZBEĐIVANJE U VAZDUHOPLOVSTVU

I

Razrešava se Darko Luković dužnosti člana Nacionalnog komiteta za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu.

II

Imenuje se Rade Knežević, načelnik Odeljenja za analizu i upravljanje rizikom u Ministarstvu finansija, za člana Nacionalnog komiteta za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-79/2015

U Beogradu, 8. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 20. stav 1. Zakona o azilu („Službeni glasnik RS”, broj 109/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA AZIL

I

Razrešava se Ana Kosovac dužnosti člana Komisije za azil, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Imenuje se Vesna Lalić, prvi sekretar u Sektoru za konzularne poslove u Ministarstvu spoljnih poslova, za člana Komisije za azil.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-64/2015

U Beogradu, 8. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE

I

Razrešava se Srđan Kolarić dužnosti člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-107/2015

U Beogradu, 8. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC

I

Razrešava se prof. dr Mileta Poskurica dužnosti predsednika Upravnog odbora Kliničkog centra Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-108/2015

U Beogradu, 8. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJEDR DRAGOMIR KARAJOVIĆ

I

Razrešava se prof. dr Mileta Poskurica dužnosti predsednika Upravnog odbora Instituta za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-109/2015

U Beogradu, 8. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 23. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija” sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 70/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆAPOŠTA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Razrešava se Milan Stevanović dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-114/2015

U Beogradu, 8. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA

ZA GAZDOVANJE ŠUMAMASRBIJAŠUME

I

Razrešava se Boban Đurović dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume”, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-115/2015

U Beogradu, 8. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 111/09 i 99/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

I

Razrešava se Dejan Matić dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za privredne registre.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-121/2015

U Beogradu, 8. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 23. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa sa odredbama Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 124/14 – prečišćen tekst),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆASRBIJAGAS”, NOVI SAD

I

Razrešava se Milivoje Miletić dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Srbijagas”, Novi Sad, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-123/2015

U Beogradu, 8. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar