83. sednica Vlade Republike Srbije, 15. januar 2015. godine

Na osnovu 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE,

ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Milanka Davidović dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za međunarodnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10993/2014

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Milanka Davidović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine – Sektor za međunarodnu saradnju, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10999/2014

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE,

ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Nenad Katanić dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za poljoprivrednu politiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10991/2014

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se mr Nenad Katanić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine – Sektor za poljoprivrednu politiku, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11014/2014

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA

I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Miodrag Pješčić dužnosti vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11011/2014

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Miodrag Pješčić za vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11001/2014

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Zoran Knežević dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-10995/2014

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Zoran Knežević za vršioca dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11013/2014

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Miljana Kuzmanović Kostić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za pravne poslove, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-258/2015

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Vančo Božinov za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za geodetske radove, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-261/2015

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Zoran Gajić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za stručni i inspekcijski nadzor, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-262/2015

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Veselin Bakić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za informatiku i komunikacije, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-265/2015

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se doc. dr Mirko Borisov za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za topografiju i kartografiju, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-266/2015

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 111/09 i 99/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

I

Imenuje se Filip Katić, dipl. pravnik iz Beograda, za člana Upravnog odbora Agencije za privredne registre.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-250/2015

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. st 1, 6. i 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZAŠTITU BILJA I ŽIVOTNU SREDINU U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu u Beogradu, iz reda istraživača u naučnom zvanju zaposlenih u Institutu:

1. dr Goran Aleksić,

2. dr Dragana Marisavljević.

II

U Upravni odbor Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu u Beogradu imenuju se za članove, iz reda istraživača u naučnom zvanju zaposlenih u Institutu:

1) dr Nenad Trkulja, naučni saradnik u Institutu za zaštitu bilja i životnu sredinu u Beogradu,

2) dr Danijela Pavlović, naučni saradnik u Institutu za zaštitu bilja i životnu sredinu u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16397/2014

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 8. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o zaštiti ratnih grobova („Službeni glasnik RS”, broj 42/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA

SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE MEĐUVLADINE KOMISIJE RADI STARANJA

O RATNIM GROBOVIMA SA SLOVAČKOM REPUBLIKOM

I

Razrešavaju se dužnosti u srpskom delu Zajedničke međuvladine komisije radi staranja o ratnim grobovima sa Slovačkom Republikom:

1. Zoran Martinović, predsednik,

2. dr Miro Čavaljuga, član,

3. Zoran Marković, član,

4. potpukovnik Blažo Radović, član,

5. Vera Pavlović Lončarski, član,

6. Živko Trikić, član,

7. Miloš Gajić, član,

8. Dejan Ristić, sekretar.

II

U srpski deo Zajedničke međuvladine komisije radi staranja o ratnim grobovima sa Slovačkom Republikom imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

2) za članove:

(1) Dragan Popović, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

(2) Ljiljana Nikšić, načelnik Odeljenja za dijasporu, migracije i socijalne sporazume u Ministarstvu spoljnih poslova,

(3) potpukovnik dr Đorđe Kalanj, rukovodilac Grupe za kulturu i tradiciju u Upravi za tradiciju, standard i veterane u Sektoru za ljudske resurse u Ministarstvu odbrane;

3) za sekretara:

– Tanja Pušonja, savetnik u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-227/2015

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA SAVETA ZA PRAVA DETETA

I

Razrešava se Božidar Dakić dužnosti člana Saveta za prava deteta.

II

Imenuje se Predrag Petrović, direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, za člana Saveta za prava deteta.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-222/2015

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ZAMENIKA ČLANA KOMISIJE

ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA

ZA PERIOD 2013-2018. GODINE

I

Razrešava se Zorica Selečanin dužnosti zamenika člana Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine.

II

Imenuje se Miodrag Đukanović, predsednik Javnobeležničke komore Srbije, za zamenika člana Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-325/2015

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Prof. dr Draganu Vukmiroviću prestaje rad na položaju direktora Republičkog zavoda za statistiku, zbog podnošenja pismene ostavke – 15. januara 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-345/2015

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU ZAMENIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Dr Miladinu Kovačeviću prestaje rad na položaju zamenika direktora Republičkog zavoda za statistiku, zbog stupanja na funkciju u državnom organu – 15. januara 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-346/2015

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Postavlja se dr Miladin Kovačević za vršioca dužnosti direktora Republičkog zavoda za statistiku, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-347/2015

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU SEKRETARA MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE

I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Razrešava se Stanija Višekruna dužnosti sekretara Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, zbog postavljenja na položaj sekretara Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16297/2014

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA

DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se Stanija Višekruna na položaj sekretara Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16298/2014

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA DIREKCIJE

ZA ELEKTRONSKU UPRAVU U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE

I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Dušan Stojanović, direktor Uprave za Digitalnu agendu u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, nastavlja rad na položaju direktora Direkcije za elektronsku upravu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 5. jula 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16295/2014

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

KULTURE I INFORMISANJA

I

Razrešava se Dejan Ristić dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu kulture i informisanja, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-361/2015

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE

I

Razrešava se Svetlana Jančić dužnosti vršioca dužnosti direktora Narodne biblioteke Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-356/2015

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI UPRAVNIKA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Imenuje se Laslo Blašković za vršioca dužnosti upravnika Narodne biblioteke Srbije Ustanove kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-363/2015

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Narodne biblioteke Srbije:

1. prof. dr Gojko Tešić, predsednik, na lični zahtev,

2. Miladin Ševarlić, član,

3. mr Simo Potkonjak, član,

4. Radovan Beli Marković, član, na lični zahtev,

5. Ivana Nikolić, član, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-359/2015

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

U Upravni odbor Narodne biblioteke Srbije Ustanove kulture od nacionalnog značaja imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Mihajlo Pantić, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

2) za članove:

(1) Vladimir Kecmanović, dipl. profesor opšte književnosti sa teorijom književnosti iz Beograda,

(2) Ivana Dimić, dipl. dramaturg, vršilac dužnosti upravnika Ateljea 212 u Beogradu,

(3) Vladislav Bajac, dipl. profesor jugoslovenske i opšte književnosti iz Beograda,

(4) Ljubomir Branković, samostalni knjižničar, Narodna biblioteka Srbije Ustanova kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-358/2015

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJEKOLO

I

Razrešava se Dragan Milinković Fimon dužnosti vršioca dužnosti direktora Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo”, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-371/2015

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJEKOLOUSTANOVE KULTURE

OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Imenuje se Vladimir Dekić za vršioca dužnosti direktora Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo” Ustanove kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-366/2015

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJEKOLO

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo”:

1. dr Đorđe Mazinjanin, predsednik, na lični zahtev,

2. Konstantin Kostjukov, član, na lični zahtev,

3. Slobodan Vujović, član,

4. Tomislav Devečerski, član,

5. Aleksandar Jovanović, član, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-369/2015

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJEKOLO

USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

U Upravni odbor Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo” Ustanove kulture od nacionalnog značaja imenuju se:

1) za predsednika:

– Aja Jung, direktor Beogradskog festivala igre;

2) za članove:

(1) mr Aleksandra Stanarević, dipl. politikolog, direktor Sektora za internacionalizaciju u Privredoj komori Srbije,

(2) Radojica Kuzmanović iz Beograda,

(3) Andrej Nosov, dipl. pozorišni i radio reditelj iz Beograda,

(4) Aleksandar Jovanović, igrač, Ansambl narodnih igara i pesama Srbije „Kolo” Ustanova kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-367/2015

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JUGOSLOVENSKE KINOTEKE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Jugoslovenske kinoteke:

1. Veselin Simonović, predsednik,

2. Goran Šušljik, član, na lični zahtev,

3. Nenad Nikolić, član,

4. Ljubinka Terzić, član,

5. Božidar Marjanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-365/2015

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JUGOSLOVENSKE KINOTEKEUSTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

U Upravni odbor Jugoslovenske kinoteke Ustanove kulture od nacionalnog značaja imenuju se:

1) za predsednika:

– Jelena Mitrović, filmski i TV producent, producent u Filmskoj kući „Baš Čelik” iz Beograda;

2) za članove:

(1) Miroslav Mogorović, producent iz Beograda,

(2) Igor Stanković, dipl. ekonomista, član Umetničkog saveta Filmskog centra Srbije,

(3) Goran Radovanović, dipl. istoričar umetnosti, slobodni filmski umetnik iz Beograda,

(4) Aleksandar Erdeljanović, upravnik Filmskog arhiva, Jugoslovenska kinoteka Ustanova kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-362/2015

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar