Predlog zakona o dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine

PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU ZA RATNE ZLOČINE

Član 1.

U Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine („Službeni glasnik RS”, br. 67/03, 135/04, 61/05, 101/07, 104/09 i 101/11 – dr. zakon), u članu 5. posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

„Tužiocu za ratne zločine funkcija ne prestaje navršenjem radnog veka, ako mu nije istekao mandat na koji je izabran za Tužioca za ratne zločine.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, Tužiocu za ratne zločine ta funkcija prestaje istekom mandata na koji je izabran.”

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU ZA RATNE ZLOČINE KOJE SE DOPUNJUJU

Član 5.

Prilikom predlaganja kandidata za Tužioca za ratne zločine, odnosno izbora zamenika Tužioca za ratne zločine, prednost imaju kandidati koji poseduju potrebna stručna znanja i iskustvo u oblasti krivičnog prava, međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava.

Republički javni tužilac može, na predlog Tužioca za ratne zločine, da uputi u Tužilaštvo za ratne zločine, zamenika javnog tužioca, uz njegovu pismenu saglasnost.

Upućivanje iz stava 1. ovog člana traje najduže četiri godine, a može biti produženo odlukom Republičkog javnog tužioca, na predlog Tužioca za ratne zločine, uz pismenu saglasnost upućenog zamenika javnog tužioca.

TUŽIOCU ZA RATNE ZLOČINE FUNKCIJA NE PRESTAJE NAVRŠENJEM RADNOG VEKA, AKO MU NIJE ISTEKAO MANDAT NA KOJI JE IZABRAN ZA TUŽIOCA ZA RATNE ZLOČINE.

U SLUČAJU IZ STAVA 4. OVOG ČLANA, TUŽIOCU ZA RATNE ZLOČINE TA FUNKCIJA PRESTAJE ISTEKOM MANDATA NA KOJI JE IZABRAN.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine sadržan je u članu 97. tač. 2. i 16. Ustava Republike Srbije, kojima je, između ostalog, propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje postupke pred sudovima, kao i organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine uređeno je obrazovanje, organizacija, nadležnost i ovlašćenja državnih organa i njihovih organizacionih jedinica radi otkrivanja, krivičnog gonjenja i suđenja za krivična dela ratnih zločina.

Ustavom Republike Srbije i Zakonom o javnom tužilaštvu propisano je da se javni tužilac bira na mandat od šest godina. Zakonom javnom tužilaštvu propisano je da funkcija javnog tužioca prestaje zbog navršavanja radnog veka kada lice koje obavlja tu funkciju navrši 65 godina života.

Zakonom se predlaže da Tužiocu za ratne zločine ta funcija prestaje istekom mandata na koji je izabran, bez obzira ako je u toku trajanja mandata ispunjen uslov za prestanak funkcije zbog navršenja radnog veka. Ovakvo rešenje predlaže se iz razloga specifičnosti poslova Tužilaštva za ratne zločine, koje je nadležno za gonjenje krivičnih dela ratnih zločina počinjenih na teritoriji bivše Jugoslavije. Imajući u vidu složenost predmeta na kojima rdi ovo tužilaštvo neophodno je obezbediti kontinuitet rada na tim predmetima, na taj način što bi se omogućilo da javni tužilac koji rukovodi ovim tužilaštvom obavlja tu funkciju do kraja mandata na koji je izabran.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Zakona dopunjuje se član 5. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, tako što se dodaju st. 4. i 5, kojima se predviđa da Tužiocu za ratne zločine funkcija ne prestaje navršenjem radnog veka, ako mu nije istekao mandat na koji je izabran, već mu funkcija prestaje istekom mandata.

Članom 2. Zakona uređeno je stupanje zakona na snagu, odnosno predviđeno je da zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PRIMENU ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona sredstva su obezbeđena u okviru budžetskih sredstava Tužilaštva za ratne zločine, razdeo 8.2, program 1604-Rad tužilaštva, funkcija 330-Sudovi, programska aktivnost 0005-Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Tužilaštva za ratne zločine, ekonomske klasifikacije 411- Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) i 412-Socijalni doprinosi na teret poslodavca, a u narednim godinama sredstva će se planirati u okviru limita opredeljenog za Tužilaštvo za ratne zločine.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se Zakon o dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine sudijama donese po hitnom postupku, iz razloga što bi nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad Tužilaštva za ratne zločine, kao i radi ispunjenja međunarodnih obaveza.

VI. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA ZAKON STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Odredbom člana 196. stav 4. Ustava Republike Srbije propisano je da zakoni i drugi opšti akti mogu da stupe na snagu i pre osmog dana od dana objavljivanja samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.

U slučaju Zakona o dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine postoje naročito opravdani razlozi da zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, budući da je to neophodno radi sprečavanja nastanka štetnih posledica po rad Tužilaštva za ratne zločine.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisaVlada

Obrađivač – Ministarstvo pravde

2. Naziv propisa

Predlog zakona o dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine

Draft Law on Additions to the Law on Organisation and Jurisdiction of Goverment Authorities in War Crime Procedure

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa,

Naslov VII. – Pravosuđe, slobode i bezbednost, u okviru kojeg je član 80 – Jačanje institucija i vladavina prava.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Naslov VII. – Pravosuđe, slobode i bezbednost, u okviru kojeg je član 80 – Jačanje institucija i vladavina prava.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

Predlog zakona o dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine predviđen je Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

– /

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima,

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

– /

5. Ako ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe Direktive).

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost Zakona o dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, s obzirom da su predmetne izmene malog obima i da nisu relevantne sa stanovišta prava Evropske unije.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

/

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U postupku pripreme Predloga zakona nije ostvarena saradnja sa Evropskom komisijom s obzirom da za izradu predmetnog akta nije bilo neophodno ostvariti ovaj konkretni oblik saradnje sa navedenom evropskom institucijom.

Ostavite komentar