83. sednica Vlade Republike Srbije, 12. jul 2013. godine

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Valentina Ivaniš dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za finansiranje, računovodstvo i kontrolu u Ministarstvu finansija, na lični zahtev – od 15. jula 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5818/2013

U Beogradu, 12. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA PROSTORNO PLANIRANJE

I

Razrešava se mr Dragan Dunčić dužnosti vršioca dužnosti direktora Republičke agencije za prostorno planiranje, zbog imenovanja za direktora Republičke agencije za prostorno planiranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5798/2013

U Beogradu, 12. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 1. i člana 28. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA PROSTORNO PLANIRANJE

I

Imenuje se mr Dragan Dunčić za direktora Republičke agencije za prostorno planiranje, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5799/2013

U Beogradu, 12. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE

I

Razrešava se Gordana Plamenac dužnosti direktora Turističke organizacije Srbije, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5820/2013

U Beogradu, 12. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE

I

Imenuje se Gordana Plamenac za direktora Turističke organizacije Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5821/2013

U Beogradu, 12. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA

MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA

I

Suzani Šulejić prestaje rad na položaju sekretara Ministarstva omladine i sporta, zbog proteka vremena na koje je postavljena na položaj – 24. jula 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5880/2013

U Beogradu, 12. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ SEKRETARA

MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA

I

Suzana Šulejić ponovo se postavlja na položaj sekretara Ministarstva omladine i sporta, od 25. jula 2013. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5881/2013

U Beogradu, 12. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 34. stav 3. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA NARODNOG POZORIŠTA U PRIŠTINI

I

Razrešava se Nenad Todorović dužnosti direktora Narodnog pozorišta u Prištini.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8130/2012

U Beogradu, 12. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

NARODNOG POZORIŠTA U PRIŠTINI

I

Imenuje se Miodrag Rakočević za vršioca dužnosti direktora Narodnog pozorišta u Prištini.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5878/2013

U Beogradu, 12. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 1. Zakona o azilu („Službeni glasnik RS”, broj 109/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA AZIL

I

Razrešava se Rade Drobac dužnosti člana Komisije za azil.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5909/2013

U Beogradu, 12. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 1. Zakona o azilu („Službeni glasnik RS”, broj 109/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA AZIL

I

Imenuje se Ana Kosovac, dipl. pravnik, savetnik u Odeljenju za konzularne poslove u Ministarstvu spoljnih poslova, za člana Komisije za azil.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5910/2013

U Beogradu, 12. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu tačke 7. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA PODGRUPE ZA ŽIVOTNU SREDINU STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešava se Vladan Zdravković dužnosti predsednika Podgrupe za životnu sredinu Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5925/2013

U Beogradu, 12. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu tačke 7. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA PODGRUPE ZA ŽIVOTNU SREDINU STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

I

Imenuje se Dejan Novaković, državni sekretar u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine, za predsednika Podgrupe za životnu sredinu Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5926/2013

U Beogradu, 12. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. st. 1, 6. i 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZAŠTITU BILJA I ŽIVOTNU SREDINU U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Đurđina Ružić dužnosti predsednika Upravnog odbora Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu u Beogradu.

II

Imenuje se dr Pantelija Perić, viši naučni saradnik u Institutu za pesticide i zaštitu životne sredine u Beogradu, za predsednika Upravnog odbora Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5936/2013

U Beogradu, 12. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. st. 1, 6. i 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu, zbog odlaska u penziju:

1. prof. dr Savo Ivančević,

2. prof. dr Mirjana Savić.

II

U Upravni odbor Instituta za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu imenuju se za članove:

1. dr Tatjana Brankov, naučni saradnik u Institutu za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu,

2. dr Branko Mihailović, naučni saradnik u Institutu za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5937/2013

U Beogradu, 12. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA IGRE NA SREĆU

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Aleksandar Vulović dužnosti direktora Uprave za igre na sreću u Ministarstvu finansija – od 25. maja 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5949/2013

U Beogradu, 12. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 21. stav 2. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planinaˮ Knjaževac, Miloša Obilića 1 sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 39/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMASTARA PLANINAˮ KNJAŽEVAC, MILOŠA OBILIĆA 1

I

Imenuje se Darko Živković, ekonomista iz Knjaževca, za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planinaˮ Knjaževac, Miloša Obilića 1.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5966/2013

U Beogradu, 12. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 1. i člana 31. st. 2. i 3. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE

I

Razrešava se Mirjana Radenković dužnosti direktora Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5956/2013

U Beogradu, 12. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE

I

Imenuje se Slađan Velinov za vršioca dužnosti direktora Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5957/2013

U Beogradu, 12. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar