84. sednica Vlade Republike Srbije, 16. jul 2013. godine

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada, postupajući po presudi Upravnog suda II-1 U. 17502/12 od 11. aprila 2013. godine, donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ NAČELNIKA PČINJSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U VRANJU

I

Postavlja se Budimir Mihajlović na položaj načelnika Pčinjskog upravnog okruga sa sedištem u Vranju – od 28. novembra 2012. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6029/2013

U Beogradu, 16. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar