85. sednica Vlade Republike Srbije, 19. jul 2013. godine

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), a u vezi sa tačkom 11. Odluke o Nacionalnom savetu za decentralizaciju Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 21/09 i 46/13),

Vlada donosi

O IMENOVANJU ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA DECENTRALIZACIJU REPUBLIKE SRBIJE

I

U Nacionalni savet za decentralizaciju Republike Srbije, kao predstavnici Stalne konferencije gradova i opština – Savez gradova i opština, imenuju se za članove:

1) Saša Paunović, predsednik Stalne konferencije gradova i opština i predsednik opštine Paraćin,

2) Zoran Antić, zamenik predsednika Stalne konferencije gradova i opština i gradonačelnik grada Vranja,

3) Ivan Bošnjak, član Predsedništva Stalne konferencije gradova i opština i gradonačelnik grada Loznice,

4) Vidoje Petrović, gradonačelnik grada Loznice.

II

U Nacionalni savet za decentralizaciju Republike Srbije, kao predstavnik Vlade AP Vojvodine, imenuje se za člana Branislav Bugarski, pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6099/2013

U Beogradu, 19. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 62. stav 1. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 111/09 i 99/11 – dr. zakon), tačke 3. Odluke o obrazovanju Nacionalne komisije za računovodstvo („Službeni glasnik RS”, br. 65/06, 91/06, 99/06, 28/09 i 99/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNE

KOMISIJE ZA RAČUNOVODSTVO

I

Razrešava se Sanja Jevtović dužnosti člana Nacionalne komisije za računovodstvo.

II

Imenuje se Rada Kostić, pomoćnik direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija i privrede, za člana Nacionalne komisije za računovodstvo.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6125/2013

U Beogradu, 19. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNJIH ŠKOLA U KRALJEVU

I

Dragutinu Karanoviću prestaje dužnost direktora Doma učenika srednjih škola u Kraljevu, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-6112/2013

U Beogradu, 19. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNJIH ŠKOLA U KRALJEVU

I

Imenuje se Dragutin Karanović za direktora Doma učenika srednjih škola u Kraljevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-6114/2013

U Beogradu, 19. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA „JAGODINA”U JAGODINI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola „Jagodina” u Jagodini:

1. Goran Milosavljević, predsednik,

2. Goran Stojanović, član,

3. Slađan Todorović, član,

4. Božidar Pejanović, član,

5. Dobrila Savić, član,

6. Svetislav Joksimović, član,

7. Vladimir Petković, član,

8. Saša Milosavljević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6102/2013

U Beogradu, 19. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA „JAGODINA”U JAGODINI

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola „Jagodina” u Jagodini imenuju se:

1) za predsednika:

– Goran Milosavljević, dipl. ekonomista;

2) za članove:

– predstavnici osnivača:

(1) Goran Stojanović, mašinski tehničar,

(2) Saša Milošević, poljoprivredni tehničar,

– predstavnici roditelja učenika:

(1) Žaklina Stanojević, administrativni radnik,

(2) Rade Avramović, automehaničar,

– predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Vladan Novaković, vaspitač,

(2) Igor Mitić, kuvar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6104/2013

U Beogradu, 19. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Etnografskog muzeja u Beogradu:

1. prof. dr Živko Mikić, vršilac dužnosti predsednika,

2. dr Ljiljana Gavrilović, vršilac dužnosti člana,

3. dr Mirjana Detelić, vršilac dužnosti člana,

4. Irena Gvozdenović, vršilac dužnosti člana,

5. Miloš Matić, vršilac dužnosti člana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6194/2013

U Beogradu, 19. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Etnografskog muzeja u Beogradu:

1. Snežana Marijanović Antonović, vršilac dužnosti predsednika,

2. mr Angelina Raičković, vršilac dužnosti člana,

3. Vesna Marjanović, vršilac dužnosti člana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6192/2013

U Beogradu, 19. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Etnografskog muzeja u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– akademik Petar Vlahović;

2) za članove:

(1) prof. dr Nikola Maričić, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu,

(2) Rajko R. Karišić, umetnički fotograf iz Beograda,

(3) Branislava Jordanović, dipl. pedagog, muzejski savetnik u Etnografskom muzeju u Beogradu,

(4) Miroslav Mitrović, viši kustos, Etnografski muzej u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6195/2013

U Beogradu, 19. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU

I

U Nadzorni odbor Etnografskog muzeja u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– Đurđe Ninković, advokat iz Beograda;

2) za članove:

(1) dr Milko Štimac, Komisija za hartije od vrednosti,

(2) Marina Cvetković, viši kustos, Etnografski muzej u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6188/2013

U Beogradu, 19. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA

ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME „TORLAK”

I

Razrešava se dr Vera Stoiljković dužnosti vršioca dužnosti direktora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6181/2013

U Beogradu, 19. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU,

VAKCINE I SERUME „TORLAK”

I

Imenuje se dr Vera Stoiljković za direktora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6186/2013

U Beogradu, 19. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA INSTITUTA ZA MENTALNO ZDRAVLJE

I

Razrešava se prof. dr Dušica Lečić Toševski dužnosti direktora Instituta za mentalno zdravlje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6177/2013

U Beogradu, 19. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA INSTITUTA ZA MENTALNO ZDRAVLJE

I

Imenuje se prof. dr Dušica Lečić Toševski za direktora Instituta za mentalno zdravlje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6178/2013

U Beogradu, 19. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU

I

Razrešava se prim. mr sci. med. dr Milica Ranković Janevski dužnosti vršioca dužnosti direktora Instituta za neonatologiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6179/2013

U Beogradu, 19. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU

I

Imenuje se prim. mr sci. med. dr Milica Ranković Janevski za direktora Instituta za neonatologiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6187/2013

U Beogradu, 19. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Ljiljana Petrović za pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za ljudske resurse u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6169/2013

U Beogradu, 19. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE

I

Razrešava se Milanče Aćimović dužnosti člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Srbije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6151/2013

U Beogradu, 19. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 8. stav 2. Odluke o osnivanju Zavoda za zaštitu prirode Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Zavoda za zaštitu prirode Srbije:

1. Stana Božović, predsednik,

2. Mirjana Knežević, član.

II

U Upravni odbor Zavoda za zaštitu prirode Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– Mirjana Knežević, arhitekta unutrašnje arhitekture, savetnik ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine;

2) za članove:

(1) Ana Vuković, dipl. biolog, Zavod za zaštitu prirode Srbije,

(2) Maja Radosavljević, menadžer za odnose s javnošću, Zavod za zaštitu prirode Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6201/2013

U Beogradu, 19. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 8. stav 2. Odluke o osnivanju Zavoda za zaštitu prirode Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE

I

Imenuje se Željko Todorović, dipl. mašinski inženjer, rukovodilac grupe za održavanje informacionog sistema u Zavodu za zaštitu prirode Srbije, za člana Nadzornog odbora Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6202/2013

U Beogradu, 19. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA STOČARSKO-VETERINARSKOG CENTRA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE „KRNJAČA” U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Stevan Perković dužnosti direktora Stočarsko-veterinarskog centra za reprodukciju i veštačko osemenjavanje „Krnjača” u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6189/2013

U Beogradu, 19. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA STOČARSKO-VETERINARSKOG CENTRA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE „KRNJAČA” U BEOGRADU

I

Imenuje se Joland Korora za direktora Stočarsko-veterinarskog centra za reprodukciju i veštačko osemenjavanje „Krnjača” u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6191/2013

U Beogradu, 19. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „ŠABAC” SA SEDIŠTEM

U ŠAPCU

I

U Upravni odbor Veterinarskog specijalističkog instituta „Šabac” sa sedištem u Šapcu imenuju se za članove:

1. Slobodan Maksimović, doktor veterinarske medicine, Veterinarski specijalistički institut „Šabac” sa sedištem u Šapcu,

2. Svetlana Makević, dipl. inženjer tehnologije, Veterinarski specijalistički institut „Šabac” sa sedištem u Šapcu

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6196/2013

U Beogradu, 19. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar