Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, predstavnici osnivača:

1. Bratislav Uraković,

2. Gordana Vučićević,

3. Dragoslav Ilić,

4. prof. dr Nada Todorović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7304/2013

U Beogradu, 28. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

I

U Savet Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1. Nikola Dašić, dipl. ekonomista iz Kragujevca,

2. Goran Kovačević, dipl. ekonomista iz Kragujevca,

3. Obren Ćetković, dipl. elektroinženjer iz Kragujevca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7305/2013

U Beogradu, 28. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA ZDRAVLJA DONJA GUŠTERICA

I

Razrešava se dr Bogoljub Stefanović dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Donja Gušterica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7368/2013

U Beogradu, 28. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA ZDRAVLJA DONJA GUŠTERICA

I

Imenuje se dr Zoran Mitrović za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Donja Gušterica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7369/2013

U Beogradu, 28. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o spoljnim poslovima („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 126/07 – ispravka i 41/09), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU GENERALNOG SEKRETARA

MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA

I

Postavlja se Slobodan Vukčević za generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7192/2013

U Beogradu, 28. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANJA

I

Imenuje se Zoran Luković, član Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”, za člana Komisije za imenovanja, za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7230/2013

U Beogradu, 28. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. i člana 21. tačka 6. Odluke o osnivanju Privrednog društva „Zlatar” d.o.o., Nova Varoš („Službeni glasnik RS”, broj 120/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA „ZLATAR” DOO, NOVA VAROŠ

I

Konstatuje se da je Oliveri Purić prestala dužnost vršioca dužnosti direktora Privrednog društva „Zlatar” d.o.o., Nova Varoš, 30. maja 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7276/2013-1

U Beogradu, 28. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. i člana 21. tačka 6. Odluke o osnivanju Privrednog društva „Zlatar” d.o.o., Nova Varoš („Službeni glasnik RS”, broj 120/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA „ZLATAR” DOO, NOVA VAROŠ

I

Imenuje se Đorđe Obućina za vršioca dužnosti direktora Privrednog društva „Zlatar” d.o.o., Nova Varoš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7289/2013

U Beogradu, 28. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar