Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ŠEFA PREGOVARAČKOG TIMA ZA VOĐENJE PREGOVORA

O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Imenuje se Tanja Miščević za šefa Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7540/2013

U Beogradu, 3. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Ivicu Kojiću prestala dužnost državnog sekretara 29. avgusta 2013. godine, zbog prestanka dužnosti ministra finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7424/2013

U Beogradu, 3. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Goranu Petkoviću prestala dužnost državnog sekretara 29. avgusta 2013. godine, zbog prestanka dužnosti ministra finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7425/2013

U Beogradu, 3. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Aleksandru Ljubiću prestala dužnost državnog sekretara 29. avgusta 2013. godine, zbog prestanka dužnosti ministra finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7426/2013

U Beogradu, 3. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Ljubiši Milosavljeviću prestala dužnost državnog sekretara 29. avgusta 2013. godine, zbog prestanka dužnosti ministra finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7427/2013

U Beogradu, 3. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Aleksandru Nikoliću prestala dužnost državnog sekretara 29. avgusta 2013. godine, zbog prestanka dužnosti ministra odbrane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7428/2013

U Beogradu, 3. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Zoranu Đorđeviću prestala dužnost državnog sekretara 29. avgusta 2013. godine, zbog prestanka dužnosti ministra odbrane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7429/2013

U Beogradu, 3. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Ediju Majstoroviću prestala dužnost državnog sekretara 29. avgusta 2013. godine, zbog prestanka dužnosti ministra regionalnog razvoja i lokalne samouprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7430/2013

U Beogradu, 3. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Draganu Stevanoviću prestala dužnost državnog sekretara 29. avgusta 2013. godine, zbog prestanka dužnosti ministra regionalnog razvoja i lokalne samouprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7431/2013

U Beogradu, 3. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Miodragu Poledici prestala dužnost državnog sekretara 29. avgusta 2013. godine, zbog prestanka dužnosti ministra saobraćaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7432/2013

U Beogradu, 3. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Dušanu Rafailoviću prestala dužnost državnog sekretara 29. avgusta 2013. godine, zbog prestanka dužnosti ministra saobraćaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7433/2013

U Beogradu, 3. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Danilu Goluboviću prestala dužnost državnog sekretara 29. avgusta 2013. godine, zbog prestanka dužnosti ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7434/2013

U Beogradu, 3. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je dr Dejanu Krnjaiću prestala dužnost državnog sekretara 29. avgusta 2013. godine, zbog prestanka dužnosti ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7435/2013

U Beogradu, 3. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Senadu Mahmutoviću prestala dužnost državnog sekretara 29. avgusta 2013. godine, zbog prestanka dužnosti ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7436/2013

U Beogradu, 3. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je prof. dr Radivoju Mitroviću prestala dužnost državnog sekretara 29. avgusta 2013. godine, zbog prestanka dužnosti ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7437/2013

U Beogradu, 3. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Muhedinu Fijuljaninu prestala dužnost državnog sekretara 29. avgusta 2013. godine, zbog prestanka dužnosti ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7438/2013

U Beogradu, 3. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je prof. dr Zoranu Mašiću prestala dužnost državnog sekretara 29. avgusta 2013. godine, zbog prestanka dužnosti ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7439/2013

U Beogradu, 3. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Gordani Predić prestala dužnost državnog sekretara 29. avgusta 2013. godine, zbog prestanka dužnosti ministra kulture i informisanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7440/2013

U Beogradu, 3. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je dr Zoranu Avramoviću prestala dužnost državnog sekretara 29. avgusta 2013. godine, zbog prestanka dužnosti ministra kulture i informisanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7441/2013

U Beogradu, 3. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Nenadu Borovčaninu prestala dužnost državnog sekretara 29. avgusta 2013. godine, zbog prestanka dužnosti ministra omladine i sporta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7442/2013

U Beogradu, 3. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Predragu Peruničiću prestala dužnost državnog sekretara 29. avgusta 2013. godine, zbog prestanka dužnosti ministra omladine i sporta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7443/2013

U Beogradu, 3. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji („Službeni glasnik RS”, br. 42/02, 116/07 – dr. zakon i 111/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA

BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNE AGENCIJE

I

Razrešava se Nebojša Rodić dužnosti direktora Bezbednosno-informativne agencije sa 2. septembrom 2013. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7537/2013

U Beogradu, 3. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 126/07, 117/08, 42/10, 48/10 i 106/12), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA KANCELARIJE

ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Razrešava se Milan Pajević dužnosti direktora Kancelarije za evropske integracije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7539/2013

U Beogradu, 3. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12 i 123/12), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 –ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA KANCELARIJE

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Razrešava se Aleksandar Vulin dužnosti direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7538/2013

U Beogradu, 3. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 9. stav 1. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 48/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

I

Određuje se Aleksandar Vulin, ministar bez portfelja, da vodi Kancelariju za Kosovo i Metohiju.

II

Aleksandar Vulin, ministar bez portfelja, pri vođenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju ima ista ovlašćenja kao i ministar pri vođenju ministarstva.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7508/2013

U Beogradu, 3. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU SEKRETARA MINISTARSTVA

FINANSIJA I PRIVREDE

I

Razrešava se Danica Vasiljević dužnosti sekretara Ministarstva finansija i privrede, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7531/2013

U Beogradu, 3. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU SEKRETARA MINISTARSTVA PRIVREDE

I

Postavlja se Danica Vasiljević za sekretara Ministarstva privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7532/2013

U Beogradu, 3. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA

MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA

I

Suzani Šulejić prestaje rad na položaju sekretara Ministarstva omladine i sporta, zbog podnošenja pismene ostavke – sa 3. septembrom 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7523/2013

U Beogradu, 3. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU SEKRETARA MINISTARSTVA FINANSIJA

I

Postavlja se Suzana Šulejić za sekretara Ministarstva finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7543/2013

U Beogradu, 3. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KADROVSKE KOMISIJE

I

U Kadrovsku komisiju imenuju se:

1) za predsednika:

– Branko Ružić, ministar bez portfelja;

2) za zamenika predsednika:

– Nikola Selaković, ministar pravde i državne uprave;

3) za članove:

(1) dr Jovan Krkobabić, potpredsednik Vlade i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike,

(2) dr Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija,

(3) Igor Mirović, ministar regionalnog razvoja i lokalne samouprave,

(4) prof. dr Zorana Mihajlović, ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

(5) dr Sulejman Ugljanin, ministar bez portfelja.

II

Ovim rešenjem stavlja se van snage Rešenje Vlade 24 Broj: 119-4825/2012 od 2. avgusta 2012. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7536/2013

U Beogradu, 3. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar