Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12 ),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA

I

Postavlja se Miodrag Poledica za državnog sekretara u Ministarstvu saobraćaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7679/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12 ),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

OMLADINE I SPORTA

I

Postavlja se Nenad Borovčanin za državnog sekretara u Ministarstvu omladine i sporta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7697/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12 ),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

KULTURE I INFORMISANJA

I

Postavlja se Gordana Predić za državnog sekretara u Ministarstvu kulture i informisanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7604/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12 ),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

I

Razrešava se Miodrag Miljković dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7541/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU SEKRETARA MINISTARSTVA

KULTURE I INFORMISANJA

I

Razrešava se Natalija Pavlović Šiniković dužnosti sekretara Ministarstva kulture i informisanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7582/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU SEKRETARA MINISTARSTVA

KULTURE I INFORMISANJA

I

Postavlja se Igor Jovičić za sekretara Ministarstva kulture i informisanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7583/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Lucija Stojić dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7570/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Vladislav Krsmanović za direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7572/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se dr Zorica Novaković dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7643/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Slobodan Šibalić za direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7644/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA UPRAVE ZA ZAŠTITU BILJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se prof. dr Ferenc Bagi za direktora Uprave za zaštitu bilja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7613/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA

I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Žarko Radat za pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanjaSektor za odobravanje plaćanja podsticaja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7601/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA

I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Lucija Stojić za pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanjaSektor za odobravanje projekata u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7670/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆAELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Razrešava se Aleksandar Obradović dužnosti vršioca dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7519/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆAELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Imenuje se Aleksandar Obradović za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7521/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTAZRENJANIN

SA SEDIŠTEM U ZRENJANINU

I

Razrešava se dr Stanko Ilić dužnosti člana Upravnog odbora Veterinarskog specijalističkog instituta „Zrenjanin” sa sedištem u Zrenjaninu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7567/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTAZRENJANIN

SA SEDIŠTEM U ZRENJANINU

I

Imenuje se Bojan Janjić, dipl. inženjer za upravljanje tehničkim sistemima, za člana Upravnog odbora Veterinarskog specijalističkog instituta „Zrenjanin” sa sedištem u Zrenjaninu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7571/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Belorusije o formiranju Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKOBELORUSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKOEKONOMSKU SARADNJU

I

Konstatuje se da je mr Verici Kalanović prestala dužnost predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju 29. avgusta 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7615/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Belorusije o formiranju Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKOBELORUSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKOEKONOMSKU SARADNJU

I

Imenuje se Igor Mirović, ministar regionalnog razvoja i lokalne samouprave, za predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7614/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. Zakona o Javnom preduzeću „Jugoimport-SDPR” („Službeni list SRJ”, broj 46/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆAJUGOIMPORTSDPR

I

Razrešava se Branislav Petrović dužnosti predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR”, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7616/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), na predlog Ministarstva finansija,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. U Zaključku Vlade 24 Broj: 119-5063/2012 od 16. avgusta 2012. godine („Službeni glasnik RS”, broj 81/12), tačka 1. menja i glasi:

„1. Imenuje se Lazar Krstić, ministar finansija, za guvernera Republike Srbije u Grupaciji Svetske banke (Međunarodna banka za obnovu i razvoj, Međunarodna asocijacija za razvoj, Međunarodna finansijska korporacija i Multilateralna agencija za osiguranje investicija).”

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7655/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), na predlog Ministarstva finansija,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. U Zaključku Vlade 24 Broj: 119-5110/2012 od 23. avgusta 2012. godine („Službeni glasnik RS”, broj 83/12), tačka 2. menja i glasi:

„2. Imenuje se Lazar Krstić, ministar finansija, za zamenika guvernera Republike Srbije u Evropskoj banci za obnovu i razvoj.”

3. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7654/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA

I

Razrešava se Šani Dermaku dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova – Sektor za konzularne poslove, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3785/2013-2

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA

I

Postavlja se Dragan Momčilović za pomoćnika ministra spoljnih poslova – Sektor za konzularne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7665/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG

SAVETA ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

Razrešavaju se dužnosti u Nacionalnom savetu za regionalni razvoj:

1. mr Verica Kalanović, predsednik,

2. mr Mlađan Dinkić, član,

3. Milutin Mrkonjić, član,

4. Milan Pajević, član,

5. Edi Majstorović, član,

6. Aleksandar Vulin, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7659/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG

SAVETA ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

U Nacionalni savet za regionalni razvoj imenuju se:

1) za predsednika:

– Igor Mirović, ministar regionalnog razvoja i lokalne samouprave;

2) za članove:

(1) Lazar Krstić, ministar finansija,

(2) Aleksandar Antić, ministar saobraćaja,

(3) Aleksandar Vulin, ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7661/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA

ODBORA ZA PRAVNI SISTEM I DRŽAVNE ORGANE

I

U Odbor za pravni sistem i državne organe imenuju se:

1) za predsednika:

– Nikola Selaković, ministar pravde i državne uprave;

2) za zamenika predsednika:

– Veljko Odalović, Generalni sekretar Vlade;

3) za članove:

(1) dr Jovan Krkobabić, potpredsednik Vlade i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike,

(2) Ivan Mrkić, ministar spoljnih poslova,

(3) prof. dr Nebojša Rodić, ministar odbrane,

(4) Igor Mirović, ministar regionalnog razvoja i lokalne samouprave,

(5) dr Sulejman Ugljanin, ministar bez portfelja,

(6) Milorad Todorović, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova,

(7) prof. dr Dejan Đurđević, direktor Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

II

Ovim rešenjem stavlja se van snage Rešenje Vlade 24 Broj: 119-4901/2012 od 7. avgusta 2012. godine i Rešenje Vlade 24 Broj: 119-3479/2013 od 20. maja 2013. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7684/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA

ODBORA ZA ODNOSE SA INOSTRANSTVOM

I

U Odbor za odnose sa inostranstvom imenuju se:

1) za predsednika:

– Ivan Mrkić, ministar spoljnih poslova;

2) za zamenika predsednika:

– Branko Ružić, ministar bez portfelja;

3) za članove:

(1) dr Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija,

(2) prof. dr Tomislav Jovanović, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(3) prof. dr Zorana Mihajlović, ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

(4) Aleksandar Vulin, ministar bez portfelja,

(5) Miroslav Jovanović, pomoćnik ministra odbrane,

(6) Tamara Stojčević, zamenik Generalnog sekretara Vlade.

II

Ovim rešenjem stavlja se van snage Rešenje Vlade 24 Broj: 119-4902/2012 od 7. avgusta 2012. godine, Rešenje Vlade 24 Broj: 119-5504/2012 od 30. avgusta 2012. godine i Rešenje Vlade 24 Broj: 119-3478/2013 od 20. maja 2013. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7690/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA

ODBORA ZA PRIVREDU I FINANSIJE

I

U Odbor za privredu i finansije imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Zorana Mihajlović, ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine;

2) za zamenika predsednika:

– Aleksandar Antić, ministar saobraćaja;

3) za članove:

(1) dr Jovan Krkobabić, potpredsednik Vlade i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike,

(2) dr Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija,

(3) Lazar Krstić, ministar finansija,

(4) Saša Radulović, ministar privrede,

(5) mr Velimir Ilić, ministar građevinarstva i urbanizma,

(6) prof. dr Dragan Glamočić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(7) prof. dr Tomislav Jovanović, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(8) prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka zdravlja,

(9) prof. dr Milan Bačević, ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja,

(10) dr Sulejman Ugljanin, ministar bez portfelja,

(11) Branko Ružić, ministar bez portfelja.

II

Ovim rešenjem stavlja se van snage Rešenje Vlade 24 Broj: 119-4905/2012 od 7. avgusta 2012. godine, Rešenje Vlade 24 Broj: 119-5205/2012 od 23. avgusta 2012. godine i Rešenje Vlade 24 Broj: 119-5502/2012 od 30. avgusta 2012. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7692/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA

ODBORA ZA JAVNE SLUŽBE

I

U Odbor za javne službe imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka zdravlja;

2) za zamenika predsednika:

– Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta;

3) za članove:

(1) dr Jovan Krkobabić, potpredsednik Vlade i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike,

(2) prof. dr Nebojša Rodić, ministar odbrane,

(3) prof. dr Tomislav Jovanović, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(4) Ivan Tasovac, ministar kulture i informisanja.

II

Ovim rešenjem stavlja se van snage Rešenje Vlade 24 Broj: 119-4903/2012 od 7. avgusta 2012. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7682/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA

ADMINISTRATIVNE KOMISIJE

I

U Administrativnu komisiju imenuju se:

1) za predsednika:

– Nikola Selaković, ministar pravde i državne uprave;

2) za zamenika predsednika:

– Branko Ružić, ministar bez portfelja;

3) za članove:

(1) dr Jovan Krkobabić, potpredsednik Vlade i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike,

(2) Lazar Krstić, ministar finansija,

(3) prof. dr Nebojša Rodić, ministar odbrane,

(4) Igor Mirović, ministar regionalnog razvoja i lokalne samouprave.

II

Ovim rešenjem stavlja se van snage Rešenje Vlade 24 Broj: 119-4904/2012 od 7. avgusta 2012. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7685/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA

KOMISIJE ZA STAMBENA PITANJA I RASPODELU SLUŽBENIH ZGRADA I POSLOVNIH PROSTORIJA

I

U Komisiju za stambena pitanja i raspodelu službenih zgrada i poslovnih prostorija imenuju se:

1) za predsednika:

– mr Velimir Ilić, ministar građevinarstva i urbanizma;

2) za zamenika predsednika:

– prof. dr Dragan Glamočić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

3) za članove:

(1) Igor Mirović, ministar regionalnog razvoja i lokalne samouprave,

(2) Aleksandar Antić, ministar saobraćaja,

(3) prof. dr Zorana Mihajlović, ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

II

Ovim rešenjem stavlja se van snage Rešenje Vlade 24 Broj: 119-4906/2012 od 7. avgusta 2012. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7687/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA

KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

I

U Komisiju za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda imenuju se:

1) za predsednika:

– Igor Mirović, ministar regionalnog razvoja i lokalne samouprave;

2) za zamenika predsednika:

– Aleksandar Antić, ministar saobraćaja;

3) za članove:

(1) Lazar Krstić, ministar finansija,

(2) mr Velimir Ilić, ministar građevinarstva i urbanizma,

(3) prof. dr Dragan Glamočić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(4) prof. dr Milan Bačević, ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja,

(5) Predrag Marić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova.

II

Ovim rešenjem stavlja se van snage Rešenje Vlade 24 Broj: 119-4907/2012 od 7. avgusta 2012. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7689/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 1/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA CRNOM GOROM

I

Konstatuje se da je mr Verici Kalanović prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku saradnju sa Crnom Gorom 29. avgusta 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7693/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 1/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE

KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA CRNOM GOROM

I

Imenuje se Igor Mirović, ministar regionalnog razvoja i lokalne samouprave, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku saradnju sa Crnom Gorom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7694/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 15. stav 2. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

I

U Upravni odbor Fonda za razvoj Republike Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– Igor Mirović, ministar regionalnog razvoja i lokalne samouprave;

2) za članove:

(1) prof. dr Zorana Mihajlović, ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

(2) Lazar Krstić, ministar finansija,

(3) Saša Radulović, ministar privrede,

(4) Aleksandar Antić, ministar saobraćaja,

(5) dr Jovan Krkobabić, potpredsednik Vlade i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike,

(6) mr Velimir Ilić, ministar građevinarstva i urbanizma,

(7) prof. dr Dragan Glamočić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(8) dr Sulejman Ugljanin, ministar bez portfelja zadužen za oblast održivog razvoja nedovoljno razvijenih područja,

(9) Tatjana Matić, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija,

(10) Dejan Popović, državni sekretar u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

II

Ovim rešenjem stavlja se van snage Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 120/12).

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7703/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. st. 2. i 3. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 116/08 i 91/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA

I

Razrešava se mr Mlađan Dinkić dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita.

II

Imenuje se Lazar Krstić, ministar finansija, za člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7702/2013

U Beogradu, 10. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar