95. sednica Vlade Republike Srbije, 10. februar 2015. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA

RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Razrešava se Jelena Simović dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor za evropske integracije, međunarodnu saradnju i upravljanje projektima, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor za evropske integracije, međunarodnu saradnju i upravljanje projektima.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1476/2015

U Beogradu, 10. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA

RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Razrešava se Siniša Tanacković dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor za geologiju i rudarstvo, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor za geologiju i rudarstvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1477/2015

U Beogradu, 10. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA

MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se Jelena Simović na položaj pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor za evropske integracije, međunarodnu saradnju i upravljanje projektima, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1440/2015-1

U Beogradu, 10. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA

MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se Siniša Tanacković na položaj pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor za geologiju i rudarstvo, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1442/2015-1

U Beogradu, 10. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA REZERVE ENERGENATA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se Miroslav Pivić za vršioca dužnosti direktora Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1439/2015

U Beogradu, 10. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE

I

Prof. dr Miloradu Rakonjcu prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Republičke direkcije za robne rezerve – Sektor za komercijalu, protekom vremena na koje je postavljen na položaj – 18. februara 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1289/2015

U Beogradu, 10. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE

I

Prof. dr Milorad Rakonjac ponovo se postavlja na položaj pomoćnika direktora Republičke direkcije za robne rezerve – Sektor za komercijalu, od 19. februara 2015. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1290/2015

U Beogradu, 10. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 39. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA

I

Razrešava se Vladan Milošević dužnosti direktora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1464/2015

U Beogradu, 10. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA

I

Imenuje se Stevan Dželatović za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1462/2015

U Beogradu, 10. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA NACIONALNOG SAVETA

ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

Razrešava se Bratislav Gašić dužnosti člana Nacionalnog saveta za regionalni razvoj, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1458/2015

U Beogradu, 10. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANJA

I

Imenuje se Petar Stijović, predsednik Skupštine „Državna lutrija Srbije” društvo sa ograničenim odgovornošću Beograd, za člana Komisije za imenovanja, za imenovanje direktora „Državna lutrija Srbije” društvo sa ograničenim odgovornošću Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1460/2015

U Beogradu, 10. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 4. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 42/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE SRPSKOBUGARSKE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU

I

Konstatuje se da je mr Velimiru Iliću prestala dužnost predsednika srpskog dela Zajedničke srpsko-bugarske međuvladine komisije za ekonomsku saradnju 27. aprila 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1333/2015

U Beogradu, 10. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 4. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 42/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE SRPSKOBUGARSKE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU

I

Imenuje se Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike, za predsednika srpskog dela Zajedničke srpsko-bugarske međuvladine komisije za ekonomsku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1339/2015

U Beogradu, 10. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 6. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o statusu srpskih vojnih memorijala na teritoriji Ruske Federacije i ruskih vojnih memorijala na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, br. 16/14 i 19/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE SA RUSKOM FEDERACIJOM

I

U srpski deo Mešovite komisije sa Ruskom Federacijom imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

2) za članove:

(1) Dragan Popović, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

(2) Ljiljana Nikšić, načelnik Odeljenja za migracionu politiku, dijasporu i socijalne sporazume u Ministarstvu spoljnih poslova,

(3) potpukovnik dr Đorđe Kalanj, rukovodilac Grupe za kulturu i tradiciju u Upravi za tradiciju, standard i veterane u Sektoru za ljudske resurse u Ministarstvu odbrane;

3) za sekretara:

– Tanja Pušonja, savetnik u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1438/2015

U Beogradu, 10. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE

ZA STANDARDIZACIJU GEOGRAFSKIH IMENA

I

Razrešavaju se dužnosti člana Komisije za standardizaciju geografskih imena:

1. Tatjana Đurđević Stepanić,

2. mr Zoran Radosavljević,

3. dr Vladimir Đurić,

4. Blažo Filipović, na lični zahtev.

II

U Komisiju za standardizaciju geografskih imena imenuju se za članove:

1) Tatjana Đurđević Stepanić, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave,

2) mr Zoran Radosavljević, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

3) Ivana Đurić, Kancelarija za ljudska i manjinska prava,

4) mr Ljiljana Đorđević, Republički zavod za statistiku.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1291/2015

U Beogradu, 10. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, br. 129/07 i 83/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 3. stav 4. Odluke o obrazovanju Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 31/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IZMENAMA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA U OPŠTINAMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA

I

U Rešenju o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, br. 31/13, 37/13, 83/13, 98/13, 147/14 i 147/14), u tački III, podtačka 1), reči: „Stojan Dončić”, zamenjuju se rečima: „Božidar Šarković”.

U podtački 2), alineja prva, reči: „Božidar Šarković”, zamenjuju se rečima: „Stojan Dončić”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1183/2015

U Beogradu, 10. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar